00. Tots

Terme   Definició
 
a bona vista
f
a buena vista f , a más ganar f
not screeded surface [trad]
    
Revestiment de guix o morter fet sense l'ajut de regles, posant directament la pasta sobre el tancament i confiant en la perícia de l'operari.
 
a cel obert
loc
a cielo abierto loc
open-sky
    
Dit de les activitats que es realitzen a ple aire, sense protecció de les inclemències meteorològiques.
 
a escala
loc
a escala loc
to scale, scaled
    
Es diu d'una reproducció que és completament proporcional a l'original.
 
a la tirolesa
loc
   
Veg. gotejat
 
a mà alçada
loc
a mano alzada loc
freehand
    
Dit del dibuix geomètric fet a mà, sense l'ajut de cap estri especial: regle, compàs, cartabó, etc.
 
a peu d'obra
loc
a pie de obra loc
on site, on the site
    
1. En el lloc on es construeix l'edifici.|2. Locució emprada per significar que el preu d'un producte, d'un material, etc. inclou el transport i la descàrrega fins al lloc de la construcció.
 
a plec de llibre
loc
a sardinel loc
brick-on-face, rowlock bond, rowlock course
    
Sèrie de maons posats de cantell formant una vorada, l'acabament d'una paret, etc. (GDLC)
SIN. a sardinell
 
a portell
loc
al tresbolillo loc , a tresbolillo loc
quincunx, staggered
    
Formant rengles de manera que les posicions dels elements d'una fila corresponguin als punts mitjans dels buits entre dos elements de les files immediates.
 
a salt de garsa
loc
rastreles transversales loc
horizontal battens
    
Amb una disposició pròpia de les llates d'una teulada quan les teules són subjectades per llurs extrems d'una llata a l'altra.
 
a sardinell
loc
   
Veg. a plec de llibre
 
a trau i metxa
loc
a caja y espiga loc
mortice-and-tenon joint
    
Encaix fet de manera que el sortint d'una peça penetra en un entrant d'una altra. (GDLC)
 
àbac
m
ábaco m
abacus
    
1. Peça prismàtica que corona el capitell i augmenta la superfície on recolza l'arquitrau. |2. Zona massissa en un forjat reticular situada sobre els pilars que el suporten.
 
àbac psicromètric
m
ábaco psicrométrico m
psycometric chart
    
Gràfica en dues dimensions, amb diversos grups de corbes, on es representen una sèrie de paràmetres que tenen relació amb la temperatura i la humitat de l'aire i que s'utilitza per a estudiar el confort higrotèrmic d'un lloc.
 
abeurada
f
lechada f
grout
    
Pasta clara de ciment, guix, calç, etc, que serveix per a rejuntar carreus, rajoles, etc, d'una paret o d'un enrajolat en construcció. (GDLC)
 
abocament del formigó
m
vertido del hormigón m
pouring of concrete
    
Acció de formigonar que implica un moviment vertical del formigó (de dalt a baix) i que cal controlar per tal de garantir la uniformitat de la mescla del formigó.
 
abraçadora
f
abrazadera f
clip, cleat
    
Peça en forma d'anella o cèrcol que serveix per a fermar una cosa tot cenyint-la. (GDLC)
 
absorbent
m
absorbente m
absorbent
    
Que absorbeix. (El so, la humitat, l'aigua, la calor, radiació, etc.)
 
absorbent acústic
m
absorbente acústico m
acoustic absorber
    
Material o element constructiu destinat a absorbir el so, per millorar l'aïllament acústic d'un tancament o per reduir la reverberació d'un local.
 
absorció
f
absorción f
absorption
    
Acció o capacitat de fer penetrar dins seu i retenir-ho. (El so, la humitat, l'aigua, la calor, radiació, etc.)
 
absorció acústica
f
absorción acústica f
acoustic absorption
    
Capacitat d'un material de retenir part de l'energia sonora que hi incideix.
 
acabar
v tr
acabar v tr
to finish
    
Consisteix a fer un acabat amb guix o morter.
 
acabat
m
acabado m , remate m , guarnecido m
finish, finishing, flashing
    
última capa o últim tractament donat a un element o part d'una construcció.
SIN. guarnit
 
acabat de grava
m
acabado de grava m
gravel finish
    
Gruix de grava que es col·loca sobre una superfície per protegir-la (de la radiació solar, de la succió del vent, etc.).
 
acer
m
acero m
steel
    
Mescla de ferro i d'una petita quantitat de carboni, molt utilitzada en la construcció, sobretot en les estructures metàl·liques.
 
acer al crom
m
acero al cromo m
chromium steel
    
Acer aliat on l'element d'aliatge és principalment el crom. És un tipus d'acer inoxidable.
 
acer conformat (en fred)
m
acero conformado (en frío)
cold-formed steel
    
Perfil d'acer fet a partir d'una xapa prima plegada de tal manera que s'obtenen seccions transversals de formes diverses: U, C, Z, etc.
 
acer cromat
m
acero cromado m
chromium plated steel
    
Acer amb un tractament superficial fet amb un dipòsit electrolític de crom. Normalment s'utilitza com a acabat decoratiu brillant.
 
acer galvanitzat
m
acero galvanizado m
galvanized steel
    
Acer revestit amb una capa de zinc. Existeixen diversos mètodes de galvanitzat: electrolític, immersió, projectat, etc.
 
acer inoxidable
m
acero inoxidable m
stainless steel
    
Aliatge de ferro, carboni, crom i a vegades níquel, tungstè, manganès, titani, molibdè, cobalt o coure, resistent a la corrosió i a determinats agents agressius. (GDLC)
 
acer laminat
m
acero laminado m
hot-rolled steel
    
Acer sotmès a una deformació entre dos cilindres o més, per tal d'obtenir un perfil determinat. Es tracta de l'acer utilitzat en la majoria d'estructures metàl·liques d'edificació.
 
acer patinable
m
acero patinable m , acero autopatinable m , Corten® ®
weather-resistant steel, weathering steel
    
cer feblement aliat que en contacte amb l'aire es recobreix d'una pàtina de rovell densa que el fa resistent a la corrosió. Es comercialitza sota diferents marques: Corten, Diweten, Indaten, etc.
SIN. Corten®
 
acústica
f
acústica f
acoustics
    
1. Ciència del so, incloent-hi la producció, la transmissió i els efectes, que en arquitectura té en compte els conceptes d'aïllament acústic i de condicionament acústic.|2. Qualitats o característiques d'un local, un auditori, etc., que determinen l'audibilitat o la fidelitat dels sons dins d'ell.
 
additiu
m
aditivo m
admixture
    
Substància líquida o en pols que s'afegeix al ciment, al morter o al formigó per tal de modificar les seves propietats.
 
additiu accelerant
m
aditivo acelerante m
set accelerator admixture
    
Additiu que escurça el temps de presa o adormiment del morter o formigó.
 
additiu hidrofugant
m
aditivo hidrofugante m
water repellent admixture
    
Additiu que modifica l'estructura porosa del morter o formigó fent-lo impermeable.
 
additiu plastificant
m
aditivo plastificante m
plasticizer admixture
    
Additiu que augmenta la plasticitat del morter o formigó fent-lo més treballable sense necessitat d'afegir-hi més aigua, augmentant d'aquesta manera la resistència.
 
additiu retardant
m
aditivo retardante m
set retarder admixture
    
Additiu que augmenta el temps de presa o adormiment del morter o formigó.
 
adherència
f
adherencia f
adherence
    
Qualitat d'estar, alguna cosa, aplicada a la superfície d'una altra i agafada a ella. (GDLC)
 
adormiment
m
fraguado m
setting, initial set
    
Procés exotèrmic per mitjà del qual un lligant pren consistència i comença a endurir-se, tal com passa amb el morter, el formigó, la pasta de guix, etc.
 
adreçar
v tr
regularizar v tr
to regularize
    
Consisteix a donar una passada de guix o de morter a una paret per allisar-la i tapar-ne l'estructura irregular.
 
aerotermos
m
aerotermo m
fan-coil unit heater
    
Aparell aerotèrmic en el qual l'aire -escalfat per un forn, per vapor d'aigua, per aigua calenta o per resistències elèctriques- és impulsat per un ventilador, que el projecta cap als locals que cal caldejar. (GDLC)
 
aforament
m
aforo m
gauging
    
Mesura del cabal d'un fluid que passa per un conducte determinat.
 
aglomerant
m
aglomerante m
binder, agglomerate
    
Material capaç d'unir fragments d'una o vàries substàncies i produir un altre material anomenat aglomerat, només per processos físics: betum, fang, cola, etc., en contraposició als conglomerants que ho fan a través de processos químics.
 
aglomerat
m
aglomerado m
agglomerated
    
Massa o element constructiu format per la unió de partícules de materials i mides variables i un aglomerant. És ben conegut el tauler aglomerat de resines i partícules de fusta triturada.
 
aglomerat asfàltic
m
aglomerado asfáltico m
tarmac, tarmacadam
    
Massa formada per la mescla d'àrids i asfalt.
 
agulla
f
machón m
pier
    
Tros de paret del mateix gruix que la resta de la paret, situat entre dues obertures molt poc separades.
 
aigua
f
agua m
water
    
Líquid inodor, incolor i insípid que afecta els edificis en forma de vapor (aire interior o exterior, evaporació, etc.), en forma líquida (pluja, condensació, capil·laritat, etc.) o en forma sòlida (pedra, calamarsa).
 
aigua blana
f
agua blanda f
soft water
    
Aigua amb una duresa menor de 10°F. (CTERM)
 
aigua corrent
f
agua corriente f
running water
    
Subministrament i servei de distribució d'aigua a través de conduccions i instal·lacions adequades.
 
aigua dura
f
agua dura f
hard water
    
Aigua amb una duresa major de 35°F i menor de 50°F. (CTERM)
 
aigua potable
f
agua potable f
domestic water, potable water
    
Aigua apta per a ser beguda.
 
aiguafons
m
lima hoya f
valley
    
Aresta còncava en la intersecció dels diferents plans d'una coberta, per on hi discorre l'aigua.
 
aiguarràs
f
aguarrás f
turpentine
    
1 Oli essencial volàtil, incolor, d'olor característica, poc tòxic, insoluble en aigua i miscible amb molts solvents orgànics, solvent tradicional de vernissos i pintures i usat en indústria química i del cautxú.|2 Essència de trementina. (GDLC)
 
aiguavés
m
   
Veg. vessant
 
aigüera
f
fregadero m
sink
    
Peça de pisa, acer inoxidable, pedra, etc. amb una o dues cocavitats, que té un albelló per on s'escorre l'aigua, utilitzada per a rentar els plats. (GDLC)
SIN. fregadora , pica
 
aigües fecals
f pl
   
Veg. aigües negres
 
aigües grises
f pl
aguas grises f pl
waste water
    
Aigües residuals que no contenen excrements ni materials contaminants (dutxa, lavabo, etc.)
 
aigües negres
f pl
aguas negras f pl , aguas fecales f pl
soil water
    
Aigües residuals procedents dels excrements humans.
SIN. aigües fecals
 
aïllament acústic
m
aislamiento acústico m
sound insulation, noise insulation
    
Impediment o atenuació de la propagació del so a través dels tancaments i particions d'un edifici.
 
aïllament tèrmic
m
aislamiento térmico m
thermal insulation
    
1. Material o element constructiu destinat a dificultar al màxim el pas de la calor.|2. Propietat d'un edifici que contempla el pas de la calor a través dels seus tancaments.
 
aïllant elèctric
m
aislante eléctrico m
electrical insulator
    
Element que no permet el pas del corrent elèctric i que serveix per protegir les persones de possibles electrocucions o per evitar curtcircuits.
 
aïllar
v tr
aislar v tr
to insulate
    
Impedir o atenuar la propagació d'un fenomen físic (calor, so) a l'exterior del lloc on és produït o a l'interior d'un determinat recinte en absorbir-ne l'energia de propagació per mitjà de materials aïllants. (GDLC)
 
aixada
f
azada f , azadón m
hoe
    
Eina per a cavar la terra o remore el formigó fresc que consisteix en una planxa de ferro més o menys grossa, plana o lleugerament corba, de forma comunament rectangular o trapezial.
SIN. càvec
 
aixeta
f
grifo m
tap, faucet (USA)
    
Vàlvula d'accionament manual que, adaptada a l'orifici d'un recipient o a l'extrem d'una conducció, regula la sortida d'un fluid. (GDLC)
 
aixeta amb temporitzador
f
grifo con temporizador m
timer tap
    
Aixeta que s'acciona prement un botó i que es tanca automàticament al cap d'una estona.
 
aixeta de monocomandament
m
grifo monomando m
mixer tap, headworks
    
Aixeta que s'acciona amb una maneta que gira horitzontalment per controlar la temperatura de l'aigua i verticalment per controlar el cabal.
 
aixeta de pas
f
llave de paso m
stopvalve
    
Aixeta que regula el subministrament d'aigua a un edifici, un habitatge o apartament, o una zona determinada.
 
aixeta de pas
f
   
Veg. clau de pas
 
aixeta monobloc
f
grifo monobloc m
mixer tap, headworks
    
Aixeta que subministra aigua freda i calenta pel mateix broc.
 
aixopluc
m
cobijo m
shelter
    
Lloc on hom pot posar-se a cobert de la pluja o de les altres inclemències del temps.
 
aixoplugar-se
v pron
cobijarse v pron , guarecerse v pron
to take shelter
    
Protegir-se en un aixopluc.
 
ala
f
ala f
flange
    
Les parts planes dels extrems superior i inferior d'un perfil metàl·lic estructural. Estan unides per l'ànima
 
aliatge
m
aleación f
alloy
    
Substància, normalment metàl·lica, composta de més d'un element.
 
aljub
m
   
Veg. cisterna
 
allargament
m
alargamiento m , elongación m
extension
    
Augment de la longitud d'un cos degut a les accions externes que se li apliquen.
SIN. elongació
 
alta tensió
f
alta tensión f , AT sigla
high tension, high voltage
    
Tensió superior als 33 kV, destinada al transport d'energia elèctrica a través de línies, anomenades, per això, d'alta tensió. Si se supera el valor de 100 kV se sol anomenar de molt alta tensió (MAT). (GDLC)
SIN. AT
 
altitud
f
altitud f
altitude
    
Altura d'un punt de la terra respecte al nivell de la mar. (GDLC)
 
alumini
m
aluminio m
aluminum
    
Element metàl·lic, característic pel poc pes que té comparat amb els altres metalls utilitzats en la construcció. Té una resistència important a pesar de la seva lleugeresa.
 
alumini anoditzat
m
aluminio anodizado m
anodized aluminum
    
Alumini amb un tractament superficial consistent a recobrir-lo d'una pel·lícula d'òxid, adherent i contínua. D'aquesta forma s'evita una oxidació natural que produiria taques en l'alumini.
 
alumini lacat
m
aluminio lacado m
colour coated aluminium, organic coated aluminium
    
Alumini amb una protecció que consisteix en l'aplicació d'un revestiment orgànic o pintura. Pot fer-se amb una aplicació electrostàtica de pintura en pols o combinant-ho amb un anoditzat (electroforesi).
 
ambient
m
ambiente m
environment, ambience, ambiance, atmosphere
    
Conjunt de factors físics, químics i biològics a què resta sotmès un ésser viu. (GDLC)
 
ampit
m
alféizar m
sill, window sill, window ledge, cill
    
Replà que formen les parets al nivell del travesser inferior de les finestres. (GDLC)
SIN. empit
 
ampit
m
antepecho m
spandrel, breast, parapet
    
1. El tros de la pared situada sota una finestra.|2. Paret que arriba aproximadament a l'alçària del pit i que serveix de protecció.
SIN. empit
 
anàlisi
f
análisis m
analysis
    
Examen de les parts constituents d'un tot. (GDLC)
 
anàlisi bacteriològica
f
análisis bacteriológico m
bacteriological analysis
    
Anàlisi d'una substància per tal d'avaluar la presència de bacteris o microbis en general.
 
anàlisi química
f
análisis químico m
chemical analysis
    
Anàlisi d'una substància per avaluar-ne la seva composició química.
 
angle de declinació
m
ángulo de declinación m
declination angle
    
Angle que forma l'eix de rotació de la terra amb la perpendicular al pla de l'eclíptica.
 
angle de fricció interna
m
ángulo de rozamiento interno m
internal angle of friction
    
Propietat d'un sòl que mesura la resistència que presenten els grans que el formen a moure's els uns respecte dels altres.
 
ànima
f
alma f
web
    
Part central d'un perfil metàl·lic, d'una biga, que n'uneix les ales. (GDLC)
 
ansa
f
tirador m
knob, handle
    
Part sortint d'un objecte, en forma d'arc, d'anell, etc., que serveix per a agafar-lo o estirar-lo.
SIN. tirador
 
antibala
adj
antibala adj
bullet proof
    
Característica d'un vidre laminat que el fa resistent a l'impacte d'una bala.
 
antirobatori
adj
antirobo adj
burglar-resistant
    
Solució constructiva, material o disseny serveix per a impedir o dificultar el robatori.
 
any bixest
m
año bisiesto m
leap year
    
Any de 366 dies, que ocorre cada 4 anys, creat per tal de compassar el calendari amb la posició exacta de la terra respecte al sol.
SIN. any de traspàs
 
any de traspàs
m
   
Veg. any bixest
 
apagada
f
apagón m
outage
    
Avaria consistent a cessar el subministrament del corrent elèctric.
 
aparell
m
aparato m
device
    
Objecte o instrument per a realitzar una tasca o funció determinada.
 
aparell
m
aparejo m
bond, bonding
    
Disposició que tenen les peces que formen una paret.
 
aparell d'oci
m
aparato de ocio m
leisure device
    
Aparell destinat a omplir el temps lliure de què hom disposa per a fer alguna cosa no relacionada amb la feina o les ocupacions normals.
 
aparell sanitari
m
aparato sanitario m , sanitario m
soil appliance, waste appliance
    
Aparell o instal·lació de neteja i higiene de les cambres de bany, cuines, locals humits, etc.
SIN. sanitari
 
aparellador -a
m i f
aparejador -ra m i f , arquitecto -a técnico -a m i f
quantity surveyor
    
Professional del ram de la construcció que duu a terme la direcció del procés d'execució de les obres d'edificis, a més d'altres activitats relacionades com l'economia i control de costos, contractació i organització, gestió, seguretat, etc. (Professió d'àmbit espanyol amb difícil traducció a altres idiomes).
SIN. arquitecte -a tècnic -a
 
apegar
v tr
   
Veg. enganxar
 
aplacat
m
chapado m , revestido m
cladding, siding (USA)
    
Revestiment fet a base d'elements superficials rígids, de dimensions mitjanes amb un gruix petit.
 
apuntalar
v tr
apuntalar v tr
to prop up, to prop, to shore
    
Posar puntals a una cosa, sostenir per mitjà de puntals una cosa que, altrament, podria caure. (GDLC)
SIN. estintolar
 
arc
m
arco m
arch
    
Estructura arquitectònica que mitjançant l'ús de formes corbades serveix per a cobrir un espai.
 
arc boterell
m
   
Veg. arcbotant
 
arc de descàrrega
m
arco de descarga m
relieving arch, safety arch
    
Arc que forma part d'un mur i serveix per a evitar que les càrregues arribin al terra o a una llinda que es vol protegir.
 
arc pla
m
arco adintelado m , arco a nivel m
flat arch, French arch, straight arch, jack arch (USA)
    
Arc on l'intradós és una línia recta, generalment horitzontal. Normalment, l'extrados també ho és.
SIN. llinda adovellada
 
arcbotant
m
arbotante m
flying buttress
    
Arc que transmet part de l'empenta d'una volta de la nau central a un contrafort exterior. (DIEC)
SIN. arc boterell
 
àrea
f
área f
area
    
1. Porció d'una superfície, especialment de superfície terrestre.|2. Mesura d'una superfície.
 
arena
f
   
Veg. sorra
 
aresta
f
arista f
edge
    
Línia formada per la intersecció de dues cares contigües d'una superfície polièdrica.
 
arestar
v tr
aristar v tr
to edge
    
Resoldre el recobriment d'una aresta de forma que quedi una nova aresta igual a l'anterior.
 
argamassa
f
   
Veg. morter de calç
 
argila
f
arcilla f
clay
    
Tipus de sòl format per partícules microscòpiques que li donen unes característiques determinades: alta cohesió, impermeabilitat, plasticitat quan s'humiteja, etc. És la matèria prima base de la ceràmica.
 
àrid
m
àrido m
aggregate
    
Element no aglomerant d'un conglomerat per a formigó, per a morter o per a pavimentació: sorra, grava, etc.
 
armadura
f
armadura f
reinforcement bar, rebar
    
Conjunt de barres d'acer que es troben dins el formigó, destinades a suportar els esforços que no pot suportar el formigó, formant el conjunt anomenat formigó armat.
 
armadura d'espera
f
armadura de espera f
starter bar, starters
    
Armadura que sobresurt de la zona ja construïda (fonaments, sotre, etc.) per tal de poder empalmar les armadures de la part que s'ha de construir a continuació.
 
armadura inferior
f
armadura inferior f
lower reinforcement
    
Armadura situada a la part inferior d'un element de formigó armat, ex. un fonament.
 
armadura longitudinal
f
armadura longitudinal f
longitudinal rebar
    
En un element de formigó armat que té una dimensió més gran que les altres dues, armadura paral·lela a aquesta dimensió.
 
armadura principal
f
armadura principal f
main rebar
    
Armadura destinada a suportar els esforços principals d'una peça de formigó armat.
 
armadura superior
f
armadura superior f
upper reinforcement
    
Armadura situada a la part superior d'un element de formigó armat, ex. una llosa.
 
armadura transversal
f
armadura transversal f
transversal rebar
    
Armadura perpendicular a les armadures longitudinals. Estreps.
 
armari alt
m
armario alto m
high closet
    
En una cuina, els armaris situats per sobre del pla de treball.
 
armari baix
m
armario bajo m
low closet
    
En una cuina, els armaris situats per sota del pla de treball.
 
arqueta
f
   
Veg. pericó
 
arquitecte -a
m i f
arquitecto -ta m i f
architect, planner
    
Professional que exerceix l'art de projectar edificis i obres semblants, planejar la ciutat i el territori i dirigir-ne la construcció.
 
arquitecte -a tècnic -a
m i f
   
Veg. aparellador -a
 
arrebossar
v tr
revocar v tr , enfoscar v tr
to render
    
Consisteix a cobrir una superfície amb una capa de morter.
 
arrebossat
m
revoco m , enfoscado m , guarnecido m
render, rendering, stucco (USA)
    
Recobriment d'una superfície amb una capa de morter.
SIN. referit
 
arrebossat exterior
m
revoco exterior m
outdoor rendering
    
Arrebossat situat a l'exterior que ha de suportar la intempèrie.
 
arrebossat interior
m
revoco interior m
indoor rendering
    
Arrebossat de la cara interior d'un mur exterior o de parets i envans interiors. No han de suportar la intempèrie però són útils en zones humides i més resistents al fregament.
 
arrimador
m
arrimadero m
wainscot, dado
    
Revestiment que hom posa a la part baixa d'algunes parets per a protegir-les del fregament dels mobles i de les persones.
 
articulació
f
articulación f
pin joint, hinge, articulation
    
Unió mòbil entre dos elements, peces o parts d'una estructura, que pot transmetre esforços de tracció o compressió però mai parells de flexió o torsió.
 
ascensor
m
ascensor m
lift, elevator (USA)
    
Aparell de transport de persones en sentit vertical ascendent i descendent, format per una cabina que recorre, a través d'uns rails o guies laterals, un espai vertical anomenat forat de l'ascensor.
 
ascensor elèctric
m
ascensor eléctrico m
traction lift
    
Ascensor mogut per un motor elèctric que estira o deixa anar un cable que es fixa a la part superior de la cabina. És el més habitual en edificis estàndard.
 
ascensor hidràulic
m
ascensor hidráulico m
hydraulic lift
    
Ascensor mogut per un pistó hidràulic que en estirar-se o arronsar-se mou directament la cabina des de la part inferior o estira i deixa anar un cable que es fixa a la cabina per la part superior.
 
asfalt
m
asfalto m
asphalt
    
Material aglomerant sòlid o líquid relativament viscós a temperatura ambient, constituït per mescles complexes d'hidrocarburs. (DEC)
 
asfàltic -a
adj
asfáltico -ca adj
asphaltic
    
Que conté asfalt (làmina, pintura, morter, etc.). (GDLC)
 
assentament
m
asiento m , asentamiento m
settlement, subsidence
    
Moviment, normalment vertical, dels fonaments quan entren en càrrega, degut a la compressibilitat del sòl sobre el que descansen.
 
assentament absolut
m
   
Veg. assentament total
 
assentament diferencial
m
asiento diferencial m
differential settlement
    
Diferència entre els valors absoluts dels assentaments de dos punts diferents d'un mateix edifici.
 
assentament total
m
asiento total m
total settlement
    
Valor total de l'assentament en un determinat fonament.
SIN. assentament absolut
 
assolellada
f
asoleo m
sun exposure
    
Acció o efecte de rebre directament la radiació solar.
 
assolellat -ada
adj
soleado -da adj
sunny
    
Que rep directament la radiació solar.
 
asta
f
   
Veg. pal (de bandera)
 
AT
sigla
   
Veg. alta tensió
 
ataconar
m
retacar m , rehenchir m
pinning up, to pack (mortar)
    
Omplir un junt o l'espai deixat entre dos elements constructius amb morter, especialment l'espai entre la part superior del mur i l'element constructiu que hi ha sobre.
 
atalussar
v tr
ataludar v tr , ataluzar v tr
to slope
    
Donar talús o fer inclinat el parament d'un mur, d'un contrafort, d'un terraplè, d'un desmunt, etc.
 
atmosfera
f
atmósfera f , atmosfera f
atmosphere
    
Massa gasosa que envolta la Terra per efecte de la força gravitatòria, formada per nitrogen (78%), oxigen (21%) i altres gasos.
 
atova
f
   
Veg. tova
 
automàtica
f
automática f
automatics
    
Ciència i tècnica dels sistemes automàtics. (GDLC)
 
automatisme
m
automatismo m
automatic device
    
Element o conjunt d'elements que, degudament aplicats a una operació, a una màquina o a un procés, tenen la propietat de convertir-lo en automàtic. (GDLC)
 
avantprojecte
m
anteproyecto m
preliminary project, draft
    
Fase d'un projecte en la que s'exposen els aspectes fonamentals de les característiques generals de l'obra: funcionals, formals, constructives i econòmiques, a fi de proporcionar una primera imatge global de la mateixa i establir un avanç de pressupost.
 
avet (fusta)
f
abeto (madera) f
fir wood, whitewood
    
Fusta dels avets (Abies alba, Sapin Epicea) que són un gènere de plantes coníferes de la família de les pinàcies (Pinaceae) que comprèn de 45 a 55 espècies. Semblant a la del pi.
 
axial
adj
axial adj , axil adj
axial
    
Terme aplicat a les accions, reaccions i esforços que es produeixen segons un eix.
 
badalot
m
casetón m
bulkhead, turret
    
Construcció que sobresurt de la coberta d'un edifici i que forma la part superior de la caixa de l'escala. (DIEC)
 
baf
m
vaho m
steam, vapour
    
Vapor d'aigua que es fa evident al condensar-se sobre els tancaments d'un edifici (ex. els vidres) o quan s'arriba a la saturació de l'aire (ex. en una cambra de bany).
 
baixa tensió
f
baja tensión f , BT sigla
low tension, low voltage
    
Tensió inferior als 1000 V (generalment de 230 i 400 V), destinada a la distribució d'energia elèctrica als abonats.
SIN. BT
 
baixada de càrregues
f
descenso de cargas m
transfer of loads
    
Anàlisi d'una estructura per tal de comprovar de forma simple com les accions aplicades (pes propi, sobrecàrregues, etc.) arriben a través de pilars, bigues, sostres, etc. als fonaments.
SIN. descens de càrregues
 
baixant
m
bajante m
downpipe, downcomer, rainwater pipe, downspout (USA)
    
Conducte de forma generalment cilíndrica per on circula l'aigua bruta i de pluja des de les cobertes o llocs amb instal·lació d'aigua fins als col·lectors o claveguerons. N'hi ha de molts materials: PVC, zinc, coure, fibrociment, ceràmica, etc.
 
balcó
m
balcón m
balcony
    
Conjunt de llosana i barana que, a través d'una porta balconera, és accessible des de l'interior d'un edifici. Hi ha balcons que no tenen llosana, sinó només una barana.
 
balconada
f
balcón corrido m
long balcony
    
Balcó llarg al qual s'accedeix per més d'una porta balconera.
 
balustrada
f
balaustrada f
balustrade
    
Barana de poca alçària formada amb balustres. (DIEC)
 
balustre
m
balaustre m , balaústre m
baluster, banister
    
Columneta de generació cilíndrica, adornada amb motllures, generalment de fusta, de terrissa o de pedra, que serveix per a formar baranes de balcó, de terrat o d'escala. (DIEC)
 
banc
m
banco m
bench
    
Seient estret i llarg, generalment de fusta, amb respatller o sense, on caben algunes persones. (GDLC)
 
bancada
f
bancada f
support slab
    
Element de suport d'una màquina, generalment molt pesat, que serveix per amortir les vibracions que provoca la màquina, en absorbir-ne l'energia.
 
banqueta
f
zarpa f , banqueta f
setoff
    
1 Replà format en una paret per un canvi de gruix d'aquesta en la seva alçada. (GDLC)
 
bany
m
   
Veg. cambra de bany
 
bany auxiliar
m
   
Veg. lavabo
 
banyera
f
bañera f
bath, bathtub (USA)
    
Sanitari en forma de recipient allargat per a prendre un bany.
 
banyera de davantal
f
bañera con faldón f
bath with apron
    
Banyera que incorpora, amb el mateix material, la part frontal que queda vista quan es col·loca encaixada entre tres parets.
 
banyera de nanses
f
bañera con asas f
bath with handles
    
Banyera provista de dues nanses, una a cada costat, que serveixen per agafar-se en el moment d'entrar o sortir del bany.
 
banyera d'hidromassatge
f
bañera de hidromasaje f
hydromassage bath, whirlpool tub
    
Banyera provista d'un sistema d'hidromassatge incorporat.
 
banyera raconera
f
bañera de rincón f
corner bath
    
Banyera col·locada en un racó, que sol tenir un frontal circular.
 
banyerola
f
bañaseo m
seatbath, tub-to-seat bath
    
Banyera petita, provista d'un graó interior per poder-hi seure.
 
barana
f
barandilla f
parapet, railing
    
Construcció que voreja un balcó, un terrat, una plataforma qualsevol, una escala, etc., la qual s'eleva des del terra fins a una alçària tal, que la seva vora superior pot servir de passamà o ampit.
 
barana d'obra
f
parapeto m , pretil m
parapet
    
Barana feta amb pedra o fàbrica de maons, de dimensions i resistència més grans.
 
barbacana
f
   
Veg. ràfec
 
barralleba
f
   
Veg. falleba
 
barrera
f
barrera f
barrier
    
Element constructiu destinat a impedir el pas d'alguna cosa: aigua, vapor, llum, etc.
 
barrera de vapor
f
barrera de vapor f
vapour barrier
    
Element de construcció, normalment en forma de làmina o capa molt fina, que impedeix el pas del vapor d'aigua.
 
barrera impermeable
f
barrera impermeable f
damp-proof course, damp-proof barrier
    
Element de construcció que impedeix el pas de l'aigua. Tant pot tractar-se d'una solució material (ex. làmina asfàltica) com d'una solució immaterial (ex. cambra d'aire vertical).
 
barret de xemeneia
m
remate de chimenea m , sombrerete de chimenea m , caperuza de chimenea f
cowl
    
Solució constructiva o element prefabricat posat al cim d'una xemeneia per evitar que hi entri la pluja o bé per augmentar-ne el tiratge.
SIN. curull
 
barrot
m
   
Veg. brèndola
 
basalt
m
basalto m
basalt
    
Roca ígnia efusiva de composició similar a la d'un gabre, d'estructura microcristal·lina, de densitat elevada i de coloració fosca, utilitzada per la seva duresa, sobretot en paviments. (GDLC)
 
base
f
base f
base
    
Part inferior d'alguna cosa, per on aquesta descansa sobre el seu suport (especialment part inferior d'un mur, d'un pilar, d'una columna, d'una torre, etc, diferent de la resta de la construcció per la forma, l'ornamentació, etc). (GDLC)
 
base
f
base f
base course
    
En la construcció de carrers, capa situada sota la capa de rodadura, que consisteix generalment de material granular estabilitzat o no.
 
base
f
   
Veg. endoll
 
bastida
f
andamio m
scaffold, scaffolding
    
Construcció provisional feta amb taulons o tubs de ferro que suporta plataformes de treball per a fer accessibles als obrers els indrets on han de treballar. (GDLC)
 
bastigi
m
   
Veg. bastiment
 
bastiment
m
cerco m , marco m
frame, leaf frame, door frame, door lining
    
Marc de fusta (o de ferro, d'alumini, etc.) collat a l'obra i al qual resten subjectes amb golfos o frontisses els batents d'una obertura.
SIN. marc , bastigi
 
bastiment de base
m
premarco m , precerco m
sub-frame, buck (USA), surround
    
Bastiment col·locat a l'obra en el temps en que es construeix el tancament i que posteriorment servirà como a suport del bastiment definitiu de millor qualitat.
SIN. premarc
 
bastiment de doella
m
marco de mocheta m
jamb frame
    
Bastiment de menys gruix que la paret on va col·locat i que normalment queda totalment encastat en un queixal fet a l'aresta interior del contorn de l'obertura.
 
bastiment de tres quarts
m
marco de 15 cm m
thick frame (about 15 cm)
    
Bastiment col·locat en una paret de 14 cm, del mateix gruix que la paret (més els revestiments: guix, morter, etc.).
 
bastiment d'envà
m
marco de tabique m
partition frame
    
Bastiment que té el mateix gruix que l'envà (més els revestiments) on està col·locat.
 
bastó
m
   
Veg. tirantet
 
batent
m
batiente m
leaf, sash
    
Fulla d'una porta o una finestra que gira sobre un eix.
 
berma
f
berma f
berm
    
Faixa de terra, de poca amplada i de secció transversal plana o lleugerament inclinada, que és feta, bé a la part superior d'un terraplè immediata a un talús (i aleshores protegeix aquesta part de l'erosió), bé al peu del talús d'un desmunt (i aleshores reté els materials despresos per l'erosió o per altres causes). (GDLC)
SIN. relleix
 
betum

betún
bitumen
    
Substància inflamable composta essencialment d'hidrocarburs naturals que conté matèria mineral.
 
biaix
m
   
Veg. bisell
 
biaix de cartabó
m
   
Veg. bisell
 
bidet
m
bidé m
bidet
    
Banyereta en forma de seient per a la higiene íntima. (GDLC)
 
bidet de paret
m
bidé suspendido m , bidé mural m
wall-mounted bidet, hanging bidet, suspended bidet
    
Bidet que s'aguanta per un costat, en voladís, amb ancoratges a una paret. (GDLC)
SIN. bidet mural
 
bidet de peu
m
bidé de pedestal m
pedestal bidet
    
Bidet que s'aguanta a través del seu propi cos sobre el terra on està situat.
 
bidet mural
m
   
Veg. bidet de paret
 
bidireccional
adj
bidireccional adj
bidirectional
    
1. Que té dues direccions principals.|2. Dit del forjat on els nervis van en direccions perpendiculars, formant una quadrícula o retícula.
 
biga
f
viga f
beam, joist, girder
    
Peça, generalment prismàtica, molt més llarga que ampla i disposada horitzontalment o inclinada, que serveix per a suportar les càrregues que no graviten directament sobre una paret o un pilar. Està sotmesa a un esforç de flexió i tallant.
 
biga "boyd"
f
   
Veg. biga alveolar
 
biga alveolar
f
viga alveolar f , viga "boyd" f
cellular beam, castellated beam
    
Biga feta amb un perfil laminat d'acer, el qual s'ha dividit longitudinalment al llarg de l'ànima amb un tall, amb ziga-zaga, i s'ha soldat posteriorment ajuntat els pics dels dos costats, creant així un perfil amb un cantell més alt, per tant més resistent. Inventada per l'enginyer Geoffrey Murray Boyd.
SIN. biga "boyd"
 
biga centradora
f
viga centradora f
centering ground beam
    
Biga utilitzada en els fonaments la missió de la qual és suportar el moment de bolc que es produeix en les sabates excèntriques, generalment situades a les mitgeres. Això s'aconsegueix unint aquestes sabates excèntriques amb d'altres interiors.
 
biga de fonamentació
f
viga de cimentación f
grade beam footing
    
Fonament o sabata correguda que suporta càrregues puntuals separades (pilars), de forma que té una deformació igual però invertida que la d'una biga normal amb càrrega repartida sobre pilars.
 
biga de trava
f
viga de riostra f
foundation brace beam
    
Element de fonamentació, generalment de forma prismàtica, que uneix els fonaments horitzontalment, destinada a mantenir la posició i distància entre fonaments en cas d'esforços horitzontals: terratrèmols, tallants a peu de pilar, etc.
 
biga fink
f
viga fink f
fink truss
    
Tipus d'encavallada de formes variades, però que generalment s'associa a aquelles que tenen muntants inferiors a compressió i diagonals laterals a tracció, sense cordó inferior de compressió. Fou inventada per l'enginyer alemany Albert Fink
 
biga tremujal
f
cabio de lima tesa m
hip rafter
    
Cadascuna de les dues jàsseres que va de racó a racó de paret en el cavall d'una teulada feta a quatre vessants. (CTERM)
SIN. tremujal
 
bigueta
f
vigueta f
joist, rib
    
Biga de dimensions petites, col·locada formant grups paral·lels, com a element estructural principal d'un forjat unidireccional, d'una coberta, etc.
 
bigueta (de formigó) pretesada
f
vigueta (de hormigón) pretensada f
prestressed concrete joist
    
Bigueta de formigó l'armadura de la qual està formada per un conjunt de filferros tesats abans d'abocar el formigó i destesats una vegada el formigó ha adquirit la seva resistència. Sol presentar una contrafletxa. Es caracteritza per tenir menys deformació que una bigueta de formigó aramat.
 
bigueta autoresistent
f
vigueta autorresistente f
self resistant joist
    
Bigueta que degut a la seva geometria (secció en forma de I) té un comportament resistent elevat i que no necessita de cap altra aportació per suportar les càrregues.
 
bigueta de formigó armat
f
vigueta de hormigón armado f
reinforced concrete joist
    
Bigueta feta amb formigó i armadures tradicionals (barres d'acer corrugat).
 
bigueta en gelosia
f
vigueta en celosía f
open-web joist
    
Bigueta metàlica formada per cordons superior i inferior continus i una barra doblegada formant triangulacions com a ànima. De vegades també s'anomena així a les biguetes semiresistents de sola de formigó i cordó superior i ànima tal com s'han descrit anteriorment.
 
bigueta semiresistent
f
vigueta semirresistente f , semivigueta f
semiresistant concrete joist
    
Bigueta que degut a la seva geometria (la meitat inferior d'una I) té una capacitat resistent molt petita i necessita de l'aportació de la capa de compressió d'un forjat per desenvolupar tota la seva capacitat resistent. Cal apuntalar-la durant la construcció del sostre.
SIN. semibigueta
 
bisell
m
inglete m
mitre, miter (USA)
    
Vora tallada obliquament, en biaix. S'anomena de cartabó que està tallada a 45° (DIEC)
SIN. biaix , biaix de cartabó
 
bituminós (producte)
adj
bituminoso (producto) adj
bituminous (product)
    
Sistema col·loïdal molt complex d'hidrocarburs caracteritzat pel fet de contenir betum en una proporció molt considerable, utilitzat en la construcció i en la conservació de paviments.
 
bloc
m
bloque m
block
    
1. Peça prismàtica de dimensions grans, que cal agafar amb dues mans, utilitzada per fer obra de fàbrica.|2. Massa gran de matèria sòlida, molt compacta i pesant, generalment de límits externs ben definits.
 
bloc (massís) de formigó alleugerit
m
bloque (macizo) de hormigón aligerado m
lightweight concrete block (solid), lightweight masonry unit
    
Peça prismàtica massissa de formigó alleugerit amb diversos mètodes (airejat, garnulat de materials expandits, etc.) que s'utilitza per fer parets de fàbrica.
 
bloc ceràmic (termoargila)
m
bloque cerámico (termoarcilla) m
hollow clay block (UK), structural clay tile (US)
    
Bloc de ceràmica, amb un conjunt atapeït de forats verticals petits que creen una sèrie de cambres d'aire que donen una bona capacitat aïllant tèrmica al mur fet amb aquests elements
 
bloc de fàbrica
m
bloque de fábrica m
masonry unit, masonry block
    
Peça ceràmica, de morter o de formigó, utilitzada per fer parets i amb unes dimensions tals que és necessari agafar-la amb les dues mans.
 
bloc de formigó
m
bloque de hormigón m , bloque de mortero m
hollow block
    
Bloc de formigó (normal o lleuger), massís o amb forats verticals molt grossos (normalment dos) que deixen un gruix de paret de 2 a 4 cm. La majoria són per revestir però ni ha de cara vista.
SIN. bloc de morter
 
bloc de guix
m
bloque de yeso m
plaster block, gypsum block
    
Peça de guix de dimensions properes als 60x60 cm i gruix variable, entre 5 i 10 cm, generalment encadellada, que serveix per fer envans de guix.
 
bloc de morter
m
   
Veg. bloc de formigó
 
boia
f
boya f
buoy
    
Cos flotant emprat per a indicar el nivell del líquid en un dipòsit o per a mantenir-lo constant. (GDLC)
 
boira
f
niebla f
fog
    
Fenomen atmosfèric que es produeix quan una porció d'aire, d'extensió més o menys gran, porta en suspensió partícules d'aigua, provinents de la condensació del vapor de l'atmosfera, en densitat suficient perquè la visibilitat sigui inferior a un quilòmetre. (GDLC)
 
bol·lard
m
bolardo m
bollard
    
1. Peça de ferro de fosa o d'acer que, en els molls, és emprada per a l'amarratge dels vaixells.| 2. Per extensió, cualsevol peça similar utilitzada en zones urbanes per impedir el pas dels vehicles.
 
bomba
f
bomba f
pump
    
Aparell destinat a provocar el moviment d'un fluid al llarg d'un conducte en un sentit determinat mitjançant una aportació d'energia mecànica, que és transformada en un augment d'altura de càrrega. (GDLC)
 
bomba circuladora
f
bomba circuladora f , circuladora f
circulating pump
    
Bomba situada, en una instal·lació de calefacció, prop de la caldera i que obliga a l'aigua calenta a moure's pel circuit.
SIN. circuladora
 
bomba de calor
f
bomba de calor f
heat pump
    
Aparell que en funcionar provoca un flux d'energia des d'un focus fred a un focus calent mitjançant l'aportació del treball mecànic d'una bomba. Normalment es pot invertir el sentit del flux d'energia utilitzant la sortida calenta o la freda.
 
bombament
m
abombamiento m
bulging
    
Acció i efect pel qual una superfície plana ha esdevingut en convexa. Normalment relacionat amb fenomens de vinclament.
SIN. panxa
 
bombo (d'una persiana)
m
bombo (de una persiana) m
rolled blind
    
Volum d'una persiana enrotllable quan està totalment enrotllada.
 
bonera
f
sumidero m
drain, outlet, rainwater outlet, waste outgo
    
Forat per on es buida l'aigua d'un safareig, d'una pica, d'una coberta plana, etc.
SIN. bonó , bononera
 
bonó
m
   
Veg. bonera
 
bonó
m
   
Veg. tap
 
bononera
f
   
Veg. bonera
 
botorn
m
   
Veg. xafogor
 
brancal
m
jamba f
jamb, side jamb
    
Costat del mur que limita lateralment un portal, una porta o una finestra, especialment quan és de pedra. (DIEC)
 
brèndola
f
barrote m
baluster
    
Peça llarga i prima que col·locada verticalment i repetidament forma una barana. Normalment acaba per la part superior amb el passamà.
SIN. barrot
 
brida
f
brida f
flange
    
Peça plana de forma circular o ovalada, anomenada també platina, que, disposada a l'extrem d'una canonada i unida a la peça anàloga d'una altra canonada per mitjà de perns, fa d'element d'unió entre elles.
 
brida
f
brida f
clamp, cramp
    
Corretja, corda, tira de metall, que ajunta diferents peces entre elles, per tal de limitar-ne el desplaçament relatiu, o que fixa una peça o una eina a una màquina.
 
brisa
f
brisa f
breeze
    
Vent de periodicitat diària originat al litoral per l'escalfament diferencial de la superfície de la terra respecte a la de la mar i, a l'interior, per l'escalfament diferencial entre la muntanya i la vall. (GDLC)
 
brise-soleil
f
   
Veg. para-sol
 
bronze
m
bronce m
bronze
    
Aliatge de coure i estany amb gran resistència a la intempèrie. (GDLC)
 
BT
sigla
   
Veg. baixa tensió
 
buixarda
f
bujarda f
bush hammer
    
Eina semblant a una maceta la testa de la qual és proveïda de puntes piramidals que serveix per a buixardar. (GDLC)
 
buixardat, -ada
adj
abujardado adj
dragged work, roughening, bush hammering
    
Tractament d'una superfície de pedra o de formigó amb una buixarda, a fi de netejar-la o de fer que quedi gravada.
 
bústia
f
buzón m
mailbox
    
Caixa fixada a la paret d'un estanc, a la porta d'una casa, etc., o receptacle situat a la via pública, que té una obertura estreta per on poden tirar-s'hi cartes, targetes, plecs, etc. (DIEC)
 
butil
m
butilo m
butyl
    
Resina sintètica de propietats semblants a les del cautxú, utilitzat entre altres aplicacions en làmines impermeables o paviments de goma.
 
butiral
m
butiral m , butiral de polivinilo m , PVB sigla
polyvinyl butyral, PVB
    
Polímer vinílic que s'utilitza en forma de làmina i que gràcies a les propietats d'adherència i transparència és idòni per a la unió de vidres entre si, formant els vidres laminars.
SIN. butiral de polivinil , PVB
 
butiral de polivinil
m
   
Veg. butiral
 
cabal
m
caudal m
flow
    
Magnitud que expressa la quantitat de fluid que, per unitat de temps, travessa una secció del conducte pel qual circula. (GDLC)
 
cabina
f
cabina f
cabin, lift car
    
Cambra on se situen les persones que fan servir un ascensor per anar d'un nivell a un altre.
 
cable
m
cable m
rope, cable
    
Conjunt format per un nombre variable de fils metàl·lics, o de cordons formats d'aquests fils i l'ànima sobre la qual són enrotllats. (GDLC)
 
cable elèctric
m
cable eléctrico m
wire, power cord, mains cable, mains lead, flex
    
Conductor elèctric, comunament cable de coure o alumini, amb un embolcall que l'aïlla elèctricament.
 
cable elèctric bipolar
m
cable eléctrico bipolar m
two wire cord
    
Conductor elèctric format per dos cables paral·lels i independents. És el més utilitzat en la majoria d'aparells elèctrics domèstics que necessiten una fase i el neutre.
 
cable elèctric multipolar
m
cable elèctric multipolar m
multi-wire cord
    
Conjunt de cables elèctrics agrupats sota una coberta comuna.
 
cable elèctric tetrapolar
m
cable eléctrico tetrapolar m
four wire cord
    
Conductor elèctric format per quatre cables paral·lels i independents. |S'utilitza en aparells que necessiten les tres fases i el neutre o tres fases i terra.
 
cable elèctric tripolar
m
cable eléctrico tripolar m
three wire cord
    
Conductor elèctric format per tres cables paral·lels i independents. |S'utilitza en aparells que necessiten les tres fases.
 
cable elèctric unipolar
m
cable eléctrico unipolar m
one wire cord
    
Cada un dels cables elèctrics que formen els conductors multipolars.
 
cadastre
m
catastro m
cadastre, cadaster
    
Registre estadístic de les finques urbanes i rústiques fet per l'Estat per determinar la mesura dels impostos. (DIEC)
 
cadena
f
cadena f
chain
    
Element linial que en estirar-lo mou un mecanisme que inicia la descàrrega de l'aigua que hi ha a la cisterna d'un vàter.
 
cairó
m
baldosa cuadrada f
square tile
    
Rajola quadrada de terra cuita. (GDLC)
 
caironet
m
baldosín m
small square tile
    
Cairó de petites dimensions. (GDLC)
 
caixa de derivació
f
caja de derivación f
junction box
    
Capça quadrada, rectangular o cilíndrica , de plàstic o metall, on hi conflueixen diferents cables elèctrics i permet fer connexions en el seu interior.
 
caixa de l'ascensor
f
caja del ascensor f
lift shaft
    
Espai limitat normalment per quatre parets, a l'interior del qual es troba l'espai per on es mouen els ascensors.
 
caixa de persiana
f
caja de persiana f
rolling shutter box, rolling blind box
    
Espai reservat, generalment en el gruix de la paret o sobresortint per l'interior, capaç d'allotjar el bombo de la persiana.
 
caixa d'encastar
f
caja de empotrar f
pattress, pattress box, dry line box
    
Caixa de derivació que es munta encastada a un mur i per tant només se'n veu la tapa.
 
caixa d'escala
f
caja de escalera f
stair shaft
    
Espai limitat normalment per quatre parets, a l'interior del qual es desenvolupa una escala.
 
caixa general de protecció
f
caja general de protección f , CGP sigla
intake unit, house service cutout
    
Armari situat a la façana d'un edifici, o lloc accessible des de l'exterior, on s'allotgen els fusibles generals.
SIN. CGP
 
caixa sifònica
f
bote sifónico m
trapped drain box
    
Petita caixa enrasada per la part superior amb el paviment d'un local humit, on hi conflueixen els desguassos dels aparells sanitaris del local (excepte el vàter).
 
calaixera
f
   
Veg. mòdul de calaixos
 
calamarsa
f
   
Veg. pedra
 
calamarsa
f
granizo m
hail
    
Grans petits de glaç, transparents o translúcids, procedents de la condensació del vapor d'aigua atmosfèric. (GDLC)
 
calç
f
cal f
lime
    
Terme genèric que inclou diversos materials obtinguts per la descomposició tèrmica de roques calcàries.
 
calç amarada
f
cal en pasta f , pasta de cal f
lime paste, lime putty
    
Calç apagada que encara conté l'aigua utilitzada per apagar-la. Es presenta en forma de pasta. (GDLC)
 
calç apagada
f
cal apagada f , cal muerta f
slaked lime, hydrated lime
    
Calç obtinguda barrejant calç viva amb aigua, transformant tot l'òxid de calci amb hidròxid.
SIN. calç morta
 
calç hidràulica
f
cal hidráulica f
hydraulic lime
    
Calç produïda amb roques calcàries que contenen argila i altres impureses que fan que s'endureixi sense necessitat d'estar exposada a l'aire.
 
calç morta
f
   
Veg. calç apagada
 
calç viva
f
cal viva f
quicklime
    
òxid de calci impur, obtingut per escalfament de la calcària a alta temperatura. (GDLC)
 
calçada
f
calzada f
road, roadbed, roadway
    
Part central d'un carrer o d'una carretera destinada al trànsit de vehicles, generalment limitada per vorals, voreres o andanes. (DIEC)
 
calcària
f
caliza f , piedra calcárea f
limestone
    
Roca sedimentària que conté més d'un 50% de carbonat càlcic. (GDLC)
SIN. pedra calcària
 
caldera
f
caldera f
boiler
    
Element de la instal·lació de calefacció per aigua encarregat de produir calor i escalfar l'aigua.
 
calefacció, ventilació i aire condicionat
f
calefacción, ventilación y aire acondicionado f
HVAC (heating, ventilating and air conditioning)
    
Sistema d'instal·lacions en un edifici destinat a aconseguir que la temperatura, humitat i puresa de l'aire sigui l'adequat per al seu ús.
 
calor
f
calor m
heat
    
1. Energia interna d'un cos, de l'aire, d'un material, etc. que es mesura a través de la seva temperatura.|2. Sensació que experimenten els animals deguda a la temperatura elevada de l'aire que els envolta.
 
calor específica
f
calor específico m
specific heat
    
Quantitat de calor que per unitat de massa necessita una substància per a que la seva temperatura s'elevi un grau centígrad.
 
calor latent
f
calor latente m
latent heat
    
Calor que un cos absorbeix sense que n'augmenti la temperatura. En el cas de l'aire és deguda principalment a la quantitat de vapor d'aigua present.
 
calorifugat
m
calorifugado m , camisa aislante f
pipe insulation
    
Aïllament tèrmic que envolta els tubs d'aigua calenta dels circuits de calefacció. Es fa amb materials no combustibles (normalment fibra de vidre o llana mineral). Per la part exterior, com a protecció del conjunt, sol col·locar-se una camisa de xapa fina d'alumini o d'acer inoxidable.
SIN. camisa aïllant
 
cambra d'aire
f
cámara de aire f
cavity
    
Espai buit limitat per dues capes paral·leles.
 
cambra d'aire horitzontal
f
cámara de aire horizontal f
horitzontal cavity, roof cavity
    
Cambra d'aire típica de les cobertes (coberta ventilada) o del sostres sanitaris (impermeabilització) que millora les propietats del tancament on se situa.
 
cambra d'aire vertical
f
cámara de aire vertical f
vertical cavity, wall cavity
    
Cambra d'aire típica de les façanes. Tant es pot tractar d'una cambra ventilada (façana ventilada) com d'un cambra tancada (façana tradicional de maó i cambra d'aire). Normalment sol contenir l'aïllament tèrmic del tancament.
 
cambra de bany
f
cuarto de baño m , baño
toilet, bathroom
    
Habitació especialment agençada per a poder-se banyar. Per extensió qualsevol habitació que té algun aparell sanitari: lavabo, vàter, bidet o banyera.
SIN. bany
 
cambra ventilada
f
cámara ventilada f
ventilated cavity
    
Espai en un tancament d'un edifici, generalment entre dues superfícies verticals o horitzontals pròximes, que té entrades i sortides d'aire, suficients en quantitat i disposició, que asseguren una renovació de l'aire interior.
 
camisa aïllant
f
   
Veg. calorifugat
 
campana d'aspiració
f
   
Veg. campana extractora
 
campana extractora
f
campana de aspiración f
extractor hood
    
Part inferior d'una xemeneia, sobre els fogons de la cuina, la llar, etc. (DIEC)
SIN. campana d'aspiració
 
canal
f
canal m , canalón m
gutter, guttering
    
Conducte de PVC, zinc, coure, fibrociment, etc. que corre paral·lel al perímetre de la coberta i en recull l'aigua de pluja.
SIN. canaló
 
canalera
f
canalera f
drain tile
    
En una teulada, cadascuna de les fileres de teules que són disposades amb la concavitat cara amunt, per tal que s'hi escorri l'aigua de la pluja. (GDLC)
 
canaleta
f
canaleta f
trunking, raceway (US)
    
Conducte per a cables, de plàtic o metàl·lica, amb una tapa desmuntable. De vegades pot estar subdividida en diferents zones per a diferents cablejats.
 
canaló
m
   
Veg. canal
 
canonada
f
cañería f , tubería f , tubo m
pipe, tube
    
Conducte tubular destinat al transport de fluids i eventualment de matèries granulars i pulverulentes. (DIEC)
SIN. tub
 
cantonada
f
esquina f , cornijón m
corner
    
En l'encreuament de dues vies, angle format per dues façanes o parets d'un edifici. (DIEC)
 
cantonera
f
cantonera f , guardacantos m , guardavivos m
angle bead, plaster bead
    
Perfil en forma d'angle, motllurat o no, que se sol col·locar a l'aresta de les parets que formen una cantonada per facilitar l'execució del revestiment i evitar-ne l'esmicolament.
 
canyís
m
   
Veg. encanyissat
 
capa
f
capa f
course, layer
    
Volum de material homogeni estès i en general compactat amb un gruix uniforme sobre una superfície. (DEC)
 
capa de ciment cola
f
capa de cemento cola f
adhesive cement layer
    
Capa feta amb una pasta de ciment i additius adherents, per suportar un revestiment de rajoles, plaques, etc.
 
capa de còdols
f
   
Veg. jaç de còdols
 
capa de compressió
f
capa de compresión f
compression layer
    
Gruix superior del formigó d'un forjat de sostre, que forma una capa contínua, armat amb un mallat d'acer, que proporciona monolitisme al forjat.
 
capa de sorra
f
capa de arena f
sand layer
    
Gruix de sorra que es posa entre dues capes paral·les per tal de crear un medi de contacte deformable i adaptable.
 
capa de trànsit
f
capa de rodadura f
wearing course, surface course
    
En la construcció de carrers, capa situada a la superfície, sobre totes les altres, i que està en contacte amb el trànsit rodat.
 
capa freàtica
f
   
Veg. nivell freàtic
 
capa intermèdia
f
capa intermedia f
binder course
    
Capa inferior del paviment, quan aquest és molt gruixut, sota la capa de trànsit i sobre la base.
 
capacitat tèrmica
f
capacidad térmica f
thermal capacity
    
Capacitat d'un cos d'emmagatzemar calor.
 
capçal
m
cabecero m
head
    
Travesser superior que, ensems amb els muntants, formen el bastiment d'una porta, d'una finestra, etc. (DIEC)
 
capcer
m
hastial m , piñón m , testera f
gable
    
Part superior de la façana o de la paret lateral d'un edifici limitada pels dos vessants de la teulada. (DIEC)
SIN. pinyó , testera
 
capil·laritat
f
capilaridad f
capillarity
    
Qualitat d'un material o element constructiu, amb porositat oberta, que en posar-se en contacte amb un líquid en provoca una succió, el qual passa a omplir, en major o menor grau, els porus del sòlid.
 
captador solar
m
captador solar m , colector solar m , panel solar m
solar collector, solar panel
    
Dispositiu emprat per a captar l'energia de la radiació solar, consistent en una mena de capsa de poc gruix, tapada amb un vidre, a l'interior de la qual hi ha un serpentí per on circula el líquid transmissor de la calor. (GDLC)
SIN. col·lector solar , panell solar
 
característica constructiva
f
característica constructiva f
constructive characteristic
    
Propietat d'un material o element constructiu que té relació amb el procés edificatori.
 
característica tècnica
f
característica técnica f
technical characteristic
    
Propietat d'un material o element constructiu que té relació amb el disseny d'edificis.
 
carboni
m
carbono m
carbon
    
Element químic no metàl·lic que es presenta en diverses formes al·lotròpiques, una de les quals és el diamant i una altra el grafit, i és el constituent més important del carbó i l'element bàsic de tota la matèria orgànica (símbol, C).
 
carcanyol
m
seno m
spandrel
    
Zona compresa entre l'extradós d'un arc, una volta, un revoltó, etc. i la tangent horitzontal al seu punt més alt.
 
carcassa contínua
f
   
Veg. entramat continu
 
carener
m
cumbrera f
ridge
    
1. Part més alta de la teulada, que la parteix en dos vessants.|2. Línia de teules posades sobre l'aresta que formen els dos aiguavessos de la teulada. (GDLC)
SIN. crestallera
 
carener (inclinat)
m
lima tesa f
hip
    
Aresta convexa en la intersecció dels diferents plans d'una teulada.
 
cargol
m
tornillo m
screw
    
Peça composta per una tija roscada i una extremitat que permet de fer-la giravoltar perquè penetri dins d'una altra peça, roscada (femella) o no. (GDLC)
 
cargol
m
   
Veg. pern
 
càrrega
f
carga f
load
    
Acció sobre una estructura deguda a una força produïda pel pes de determinats objectes o accions dinàmiques (vent, sisme, etc)
 
càrrega concentrada
f
   
Veg. càrrega puntual
 
càrrega puntual
f
carga puntual f , carga concentrada f
concentrated load, point load
    
Càrrega consistent en una única força aplicada en un punt determinat.
SIN. càrrega concentrada
 
càrrega repartida
f
carga repartida f
distributed load
    
Càrrega produïda per una força aplicada al llarg (i al ample) d'una àrea determinada.
 
carreu
m
sillar m
cut stone, dimension stone, ashlar
    
Pedra tallada ordinàriament en forma de paral·lelepípede rectangular, per a la construcció de murs, pilars, etc. (DIEC)
 
cartel·la
f
cartela f
corbel, bracket
    
Peça de maó, pedra o formigó que sobresurt d'un pilar o una paret, generalment com a suport d'una biga o d'un sostre
 
cartel·la
f
cartela f
haunch
    
Peça, aproximadament triangular i feta de xapa, que serveix per a reforçar o fer més rígida la unió de dues o més peces d'una construcció metàl·lica. (GDLC)
 
cartó guix
m
   
Veg. cartró guix
 
cartró guix
m
cartón yeso m
plasterboard, gypsum plasterboard, drywall (USA)
    
Placa molt prima (entre 10 i 20 mm aproximadament) formada per una massa interior de guix i les cares exteriors de cartró d'1 mm de gruix, utilitzat sobretot en revestiments i formació de particions. (DIEC)
SIN. cartó guix
 
casquet polar
m
casquete polar m
polar icecap
    
Zona compresa entre el cercle polar i el pol respectiu.
 
cassetó
m
casetón m
pan form, waffle form
    
Motlle utilitzat com a encofrat en la construcció de sostres reticulars. Poden ser de ceràmica o de morter com a encofrat perdut, i de plàstic o metàl·lics quan són recuperables.
 
castanyer (fusta)
f
castaño (madera) f
chestnut wood
    
Fusta de castanyer (Castanea sativa) molt suau i més dèbil que la del roure, i generalment més fàcil de treballar i més estable. S'asseca lentament. És molt duradora, encara que en ambient humits pot ajudar a la corrosió dels reforçaments de ferro. Per la seva durabilitat és una excel·lent fusta d'exteriors.
 
catifa
f
alfombra f
carpet, rug, mat
    
Teixit gruixut lligat o brodat, generalment amb pèl, amb què es cobreix el sòl de les habitacions, de les escales, etc. sense enganxar-lo al terra, en contraposició a la moqueta que hi va fixada.
 
cautxú
m
caucho m
rubber
    
Substància extreta del làtex de nombroses plantes tropicals, la més important de les quals és l'hevea, que, per la seva elasticitat, tenacitat i impermeabilitat, té multitud d'aplicacions pràctiques. En construcció s'utilitza sobretot en paviments, segellants i unions elàstiques.
 
cautxú artificial
m
   
Veg. neoprè
 
càvec
m
   
Veg. aixada
 
caverna
f
caverna f
cavern
    
Cavitat natural, profunda, en una roca, en una muntanya o sota terra. (GDLC)
 
cel ras
m
cielo raso m , falso techo
suspended ceiling, dropped ceiling
    
Fals sostre fet de materials lleugers i col·locat sota el sostre estructural que serveix per a aïllar tèrmicament, disminuir l'alçària o amagar els elements estructurals o les instal·lacions. (DIEC)
SIN. sostre fals , fals sostre
 
cendres volants
f pl
cenizas volantes f pl
fly ash
    
Materials inorgànics pulverulents produïts durant els processos de combustió i gasificació del carbó.
 
centralització de comptadors
f
centralización de contadores f
centralized meter unit
    
Disposició de comptadors d'un edifici agrupats en un únic quadre o recinte.
 
centre de transformació
m
centro de transformación m , ET sigla , estación transformadora f
electrical substation, distribution substation
    
Recinte, obert o tancat, on es canvia de mitja tensió a baixa tensió el voltatge d'una línia de distribució elèctrica.
SIN. ET , estació transformadora
 
cep
m
encepado m
pile cap
    
Peça prismàtica de formigó armat que transmet i reparteix la càrrega d'un pilar o d'un mur a un grup de pilons. (DEC)
SIN. encep
 
ceràmica
f
cerámica f
ceramics, clayware
    
Material que s'obtè per la cocció de l'argila. Segons la qualitat de la pasta feta amb l'argila i la temperatura de cocció (a més a més de l'aportació d'additius) s'obtenen argiles de més o menys qualitat: ceràmica basta, semigres, gres, pisa, porcellana, etc.
 
ceràmica basta
f
cerámica basta f
coarse ceramics
    
Argila cuita utilitzada per a la fabricació de rajoles, maons, teules, etc.
 
ceràmica vidrada
f
cerámica vidriada f
glazed fireclay
    
Ceràmica amb un revestiment de vernís vítric. S'utilitza sobretot per raons estètiques.
SIN. ceràmica vidriada
 
ceràmica vidriada
f
   
Veg. ceràmica vidrada
 
cercle polar
m
círculo polar m
polar circle
    
Paral·lel de la Terra situat a una latitud de de 63° 33'. N'hi ha dos, un a l'hemisferi nord anomenat cercle polar àrtic i un altre a l'hemisferi sud anomenat cercle polar antàrtic.
 
cèrcol
m
cerco m , zuncho m
hoop, ring
    
Peça d'acer que envolta un element, normalment sotmès a compressió, per tal d'augmentar la seva capacitat resistent i evita que s'obri per traccions transversals.
 
CGP
sigla
   
Veg. caixa general de protecció
 
ciment
m
cemento m
cement
    
Mescla calcinada de pedra calcària i argila o altra substància, que una vegada molta dóna un producte pulverulent utilitzat com a conglomerant en la construcció. (GDLC)
 
ciment (natural) lent
m
cemento (natural) lento m
slow setting (natural) cement
    
Ciment de baixa resistència obtingut a partir de roques calcàries amb impureses. Comença a endurir passats 30 minuts.
 
ciment aluminós
m
cemento aluminoso m
aluminous cement, calcium aluminate cement
    
Ciments hidràulics fets primordialment de roca calcària i bauxita, d'enduriment molt ràpid però de menor durabilitat.
 
ciment amb additius
m
cemento con aditivos m
Portland-composite cement
    
Ciment al que se li han afegit additius en pols, per tal de modificar alguna de les seves propietats, o simplement per eliminar residus industrials.
 
ciment blanc
m
cemento blanco m
white cement
    
Ciment pòrtland de color blanc.
 
ciment cola
m
cemento cola m
adhesive cement
    
Ciment amb additius que reforcen les propietats adherents del morter resultant.
 
ciment d'escòria
m
   
Veg. ciment siderúrgic
 
ciment natural
m
cemento natural m
natural cement
    
Ciments formats per clinquerització de roques en que de forma natural es troben barrejats el carbonat càlcic i els silicats.
 
ciment natural ràpid
m
cemento natural rápido m
prompt natural cement
    
Ciment de baixa resistència obtingut a partir de margues calcàries. Comença a endurir passats 3 o 4 minuts. Té un comportament i característiques semblans a les del guix, però suportar millor el contacte amb l'aigua.
 
ciment pòrtland
m
cemento pórtland m
portland cement
    
Conglomerant resultant de calcinar mescles de roques calcàries, argiles i altres productes, formant el clinquer, que una vegada molt, forma una pols de color variable. És el conglomerant bàsic de la construcció actual.
 
ciment putzolànic
m
cemento puzolánico m
pozzolanic cement
    
Mescla de ciment pòrtland i putzolanes naturals o artificials, amb certes propietats millors que les del ciment pòrtland pur. En països on les cendres volcàniques són fàcils d'obtenir aquests ciments són sovint els més habituals.
 
ciment siderúrgic
m
cemento siderúrgico m , cemento de escoria m
blastfurnace cement
    
Ciment pòrtland amb additius provinents dels residus de la indústria siderúrgica.
SIN. ciment d'escòria
 
cindri
m
   
Veg. cintra
 
cintra
m
cimbra f
centre, center (US), centering
    
Bastida de fusta o d'un altre material, de curvatura adequada, disposada per a sostenir una volta durant la seva construcció o les dovelles d'un arc fins després de col·locada la clau. (GDLC)
SIN. cindri
 
cintrar
v tr
cimbrar v tr
to centre, to center
    
Utilitzar una cintra com a suport temporal durant la construcció d'un arc o una volta.
 
circuladora
f
   
Veg. bomba circuladora
 
cisterna
f
   
Veg. dipòsit
 
cisterna
f
cisterna f , aljibe
rainwater tank, cistern
    
Dipòsit, generalment subterrani, on es recullen i guarden les aigües de pluja.
SIN. aljub
 
claraboia
f
claraboya f
skylight, rooflight
    
Obertura feta al sostre, generalment vidrada, per on entra la llum.
 
claraboia trepitjable
f
claraboya pisable
pavement light
    
Claraboia construïda amb rajoles de vidre, que es poden trepitjar, en el paviment d'un terrat, d'una voravia, etc., per a donar claror a una habitació interior o a un soterrani. (CTERM)
 
clarejar
v intr
   
Veg. fer-se de dia
 
clau
f
llave f
key
    
Peça de metall que, introduïda al forat del pany, és emprada per a obrir o tancar una porta, un armari, una caixa, etc. (GDLC)
 
clau
f
clave f
keystone, capstone
    
Dovella central d'un arc, la darrera que hom col·loca i que, una vegada posada, el tanca, li dóna estabilitat i permet de treure la cintra sobre la qual havia estat muntat.
 
clau
m
clavo m
nail
    
Tija metàl·lica punxeguda per un cap i amb cabota a l'altre, que en limita la penetració, i que, fet entrar a cops, serveix per a unir dues peces, per a penjar alguna cosa o com a ornamentació.
 
clau
f
llave f , válvula f
valve, cock
    
En una conducció, vàlvula d'accionament manual que obre o tanca el pas d'un fluid. (GDLC)
SIN. vàlvula
 
clau (radiador)
m
llave (radiador) m
radiator valve, heating valve
    
Clau connectada als radiadors o convectors que permet regular manualment el pas de l'aigua calenta (i per tant la transferència de calor).
 
clau anglesa
f
llave inglesa f
wrench
    
Eina metàl·lica, amb un mànec que té un dispositiu que, al fer-lo girar, obre o tanca les dues parts que formen la cabota fins que s'ajustin a la femella o cargol que es vol moure.
 
clau de comporta
f
llave de compuerta f
gate valve
    
Clau o vàlvula que tanca el pas del líquid mitjançant un disc que es desplaça fins l'assentament (obertura per on ve el líquid) donant voltes a una maneta en forma de T o similar.
 
clau de pas
f
llave de paso f
stopvalve, stopcock
    
En una conducció, vàlvula d'accionament manual que obre o tanca el pas d'un fluid a una zona determinada: un edifici, un habitatge, una cambra de bany, etc.
SIN. aixeta de pas
 
clau esfèrica
f
llave esférica f
ball-o-fix valve (UK), ball valve (USA)
    
Clau o vàlvula amb una esfera que té un forat cilíndric central. Si aquest forat està alineat amb el conducte deixa passar el fluid. Si se li dóna un quart de volta i queda transversal interromp el pas.
 
clau fixa
f
llave de tuerca f
spanner
    
Eina metàl·lica formada per un mànec que acaba amb una obertura en forma d'U, amb cares paral·leles que tenen la mida exacta per a adaptar-se i fer girar una determinada femella hexagonal.
 
clau termostàtica (radiador)
f
llave termostática (radiador) f
thermostatic radiator valve
    
Clau connectada als radiadors o convectors que permet regular automàticament el pas de l'aigua calenta (i per tant la transferència de calor) en funció de la temperatura ambient del local.
 
clavegueram
m
red de alcantarillado f , alcantarillado m
sewage system, network of sewer system
    
Xarxa de clavegueres d'una població o d'una zona residencial, industrial, etc.
SIN. xarxa de clavegueres
 
clavegueró
m
albañal m
drain, foul drain
    
Conducte per on les aigües residuals d'un edifici s'escorren cap a la claveguera, la bassa, etc.
 
clavilla
f
clavija f
plug
    
Element de connexió elèctrica amovible amb un o més contactes introduïbles als alvèols d'una presa de corrent. (DIEC)
 
clima
m
clima m
climate
    
Conjunt de condicions atmosfèriques i ambientals pròpies d'una regió, especialment en tant que afecten la vida animal i vegetal. (GDLC)
 
clima àrid
m
clima árido m
arid climate
    
Clima caracteritzat per l'alta evaporació i la baixa precipitació, propi de les regions desèrtiques o semidesèrtiques o d'àrees continentals envoltades de muntanyes.
 
clima equatorial
m
clima ecuatorial m
equatorial climate
    
Clima humit i calorós característic de les terres pròximes a l'equador. (DIEC)
 
clima mediterrani
m
clima mediterráneo m
mediterranean climate
    
Clima caracteritzat per hiverns amb temperatures suaus, estius calorosos i secs i un règim de pluges molt irregular. (DIEC)
 
climatitzador
m
climatizador m
air conditioner
    
Condicionador de l'aire d'un local, per tal que tingui una temperatura i una humitat adequades i constants.
 
clivella
f
   
Veg. fenedura
 
clivella
f
   
Veg. esquerda
 
clorur de polivinil
m
   
Veg. policlorur de vinil
 
cobert
m
   
Veg. recer
 
coberta
f
cubierta f
roof
    
Tancament superior de l'edifici, que el protegeix sobretot de les precipitacions, de la radiació solar i de les temperatures extremes.
 
coberta a quatre vents
f
cubierta a cuatro aguas f
hipped roof
    
Coberta inclinada, típica dels edificis de planta rectangular, amb quatre plans inclinats, un en cada façana, formant dos trapezis als costats llargs i dos triangles als costats curts. Si la planta és quadrada es formen 4 triangles iguals.
 
coberta aljub
f
cubierta aljibe f
cistern roof
    
Coberta plana, normalment enjardinada, que acumula l'aigua de la pluja en una càmbra horitzontal situada entre el forjat i la terra del jardí. Disposa d'un sobreeixidor per si s'acumulés més aigua de la possible.
 
coberta calenta
f
cubierta caliente f , cubierta no ventilada f
warm deck, warm roof
    
Coberta formada per una sèrie de capes: impermeabilització, aïllament tèrmic, paviment, etc., sense cap cambra d'aire ventilada en el seu interior.
SIN. coberta no ventilada
 
coberta freda
f
   
Veg. coberta ventilada
 
coberta inclinada
f
cubierta inclinada f
pitched roof
    
Coberta d'un edifici formada per un o més plans inclinats clarament (normalment més d'un 20%).
 
coberta invertida
f
cubierta invertida f
inverted roof
    
Coberta que té l'aïllament tèrmic per sobre de la impermeabilització. Atès que aquest aïllament tèrmic es mullarà cal utilitzar un material que mantingui les seves propietats tot i estar mullat, com és el cas del poliestirè extrudit.
 
coberta no ventilada
f
   
Veg. coberta calenta
 
coberta plana
f
cubierta plana f
flat roof
    
Coberta d'un edifici formada per un o més plans inclinats molt suaument (normalment menys d'un 10%).
 
coberta transitable
f
   
Veg. terrat
 
coberta ventilada
f
cubierta ventilada f , cubierta fría f
ventilated roof, cold roof, cold deck
    
Coberta que conté en el seu interior una cambra d'aire ventilada.
SIN. coberta freda
 
còdol
m
canto rodado m
boulder, stone, pebble
    
Fragment de roca dura, allisat i arrodonit per l'acció de les aigües i el rodolament, que en granulometria té entre 64 i 256 mil·límetres de grandària. (DIEC)
SIN. mac de torrent
 
coeficient de conductivitat tèrmica
m
coeficiente de conductividad térmica m
thermal conductivity factor
    
Quocient entre la densitat de flux tèrmic i el gradient de temperatura existent. Com més alt és aquest valor menys aïllant és un material de construcció.
 
coeficient de seguretat
m
coeficiente de seguridad m
safety factor
    
Valor numèric utilitzat per augmentar les càrregues o disminuir la resistència dels materials estructurals, per tal d'aconseguir una major seguretat en les estructures.
 
cogeneració
f
cogeneración f
co-generation
    
Producció conjunta d'electricitat i d'energia calorífica útil. (DIEC)
 
cohesió (del sòl)
f
cohesión (del suelo) f
cohesion (soil)
    
Força que manté lligades les partícules d'un sediment, d'una roca, d'un sòl. (DIEC)
 
col·lapsar
v tr
colapsar v tr
to collapse
    
Causar la ruïna d'una estructura, amb la ruptura dels elements resistents.
 
col·lapse
m
colpaso m
collapse
    
Deformació d'una estructura fins a un punt crític, de manera que hi ha perill que se'n produeixi la caiguda total o parcial, com a conseqüència d'un pes excessiu o d'una deformació dels materials que la constitueixen. (CTERM)
 
col·lector
m
colector m
collector
    
1 Tub de la instal·lació de recollida d'aigües residuals que recull l'aigua de diversos punts o baixants.|2 Claveguera de grans dimensions que forma part de la xarxa de sanejament i té la funció de recollir les aigües de pluja i fecals que hi aboquen les clavegueres i conduir-les lluny de la població, cap a l'estació depuradora o cap al lloc del desguàs.
 
col·lector solar
m
   
Veg. captador solar
 
cola
f
cola f , pega f
glue
    
Substància adhesiva emprada per a enganxar dues superfícies.
SIN. pega
 
coll fals
m
   
Veg. mènsula
 
collar
v tr
   
Veg. fixar
 
columna
f
columna f
column
    
Pilar de pedra o altre material, ordinàriament de secció circular, format per una base, un fust i un capitell, que serveix de suport d'un sostre, d'ornament i, a vegades, de monument. (DIEC)
 
columna
f
   
Veg. pilar
 
columna publicitària
f
columna publicitaria f
advertising column
    
Peça cilíndrica, vertical i gruixuda que es col·loca al carrer i que serveix com a suport per enganxar-hi publicitat.
 
comburent
adj
comburente adj
comburent
    
Substància que, en combinar-se amb el combustible, fa possible la combustió,
 
combustible
m
combustible m
fuel, combustible
    
1 Capaç de combinar-se amb l'oxigen per a donar lloc al fenomen de la combustió.|2 Matèria combustible, especialment la utilitzada per a la generació d'energia i per a la calefacció: llenya, carbó, coc, petroli, etc. (DIEC)
 
combustió
f
combustión f
combustion
    
Reacció d'oxidació acompanyada d'un despreniment de llum i de calor, amb flama o sense. (DIEC)
 
commutador
m
conmutador m
two way switch (UK), SPDT, three way switch (US)
    
Aparell per a interrompre un circuit elèctric i connectar-ne un altre. S'utilitza, per exemple, per encendre o apagar un llum des de dos punts diferents.
 
commutador d'encreuament
m
conmutador de cruce m
intermediate switch (UK), four-way switch (US)
    
Aparell per a intercanviar la connexió de dos circuits elèctrics. S'utilitza, per exemple, per encendre o apagar un llum des de més de dos punts diferents, de forma que en els dos punts extrems sempre hi ha un commutador normal.
 
compacte -a
adj
compacto -ta adj
compact
    
Que presenta una massa molt unida, sense espais buits.
 
composició química
f
composición química f
chemical composition
    
Proporció dels distints elements químics que formen part d'un compost.
 
compòsit
m
composite m
composite
    
Material format per diversos components elementals, com ara amiant i ciment o polièster i vidre, l'associació dels quals confereix al conjunt propietats que cap dels seus components posseeixen per separat. (CTERM)
 
compressió
f
compresión f
compression
    
Tipus d'esforç sobre un material que provoca que les molècules s'acostin unes a les altres.
 
comptador d'aigua
m
contador de agua m
water meter
    
Aparell que mesura la quantitat d'aigua que passa per un determinat conducte.
 
comptador de gas
m
contador de gas m
gas meter
    
Aparell que mesura la quantitat de gas que passa per una instal·lació.
 
comptador d'electricitat
m
contador de electricidad m
electricity meter
    
Mecanisme per a comptar automàticament l'energia elèctrica consumida (normalment en kWh).
 
comunicació
m
comunicación m
communication
    
Acció o efecte de posar en contacte dues persones, dos recintes, etc. que estan separats.
 
concàrrega
f
concarga f , peso propio m
dead load, self weight
    
Accions permanents sobre una estructura.
SIN. pes propi
 
concepte higienista
m
concepto higienista m
higienist concept
    
Corrent cultural del segle XIX que comença a tenir en compte i a valorar la necessitat de mantenir unes determinades condicions de salubritat en els edificis i les ciutats.
 
condensació superficial
f
condensación superficial f
surface condensation
    
Condensació que es produeix quan l'aire calent i humit de l'interior d'un edifici toca una superfíce freda, com per exemple un tancament exterior, una finestra, etc. Si aquesta condensació es produeix sobre un material absorbent (guix, per exemple) i no es ventila posteriorment per eliminar aquesta humitat se solen produir floridures.
 
condesació
f
condensación f
condensation
    
Pas d'una substància de l'estat de vapor a l'estat líquid. En el camp de la construcció s'aplica principalment al vapor d'aigua.
 
condicionament acústic
m
acondicionamiento acústico m
acoustic conditioning
    
Tractament de les superfícies d'una sala: sostre, terra i parets, per tal d'aconseguir una qualitat satisfactòria en la recepció del so.
 
condicionant constructiu de confort
m
condicionante constructivo de confort m
comfort building requirement
    
Requeriment que han de complir els elements constructius d'un edifici per tal de garantir un bon confort.
 
conducció
f
conducción f
conduction
    
Transmissió de la calor d'un punt a un altre d'una substància sense transport de matèria. (DIEC)
 
conductor elèctric
m
conductor eléctrico m
electrical conductor
    
Material (cable, platina, etc.) que deixa passar l'electricitat.
 
confort
m
confort m
comfort
    
Absència de tot allò que pot constituir una molèstia o una incomoditat material. (DIEC)
 
confort actiu
m
confort activo m
active comfort
    
Confort d'un edifici que s'obté a través d'elements o aparells que consumeixen energia.
 
confort passiu
m
confort pasivo m
passive comfort
    
Confort d'un edifici que s'obté exclusivament a través del disseny d'elements constructius, sense cap despesa energètica necessària.
 
conglomerant
m
conglomerante m
conglomerate, binder
    
Aglutinant que uneix els àrids d'un conglomerat i contribueix a formar el compost: ciment, calç, guix, etc.
 
congreny
m
zuncho m , cadena f , encadenado m
ring beam
    
Element de formigó armat disposat horitzontalment en el perímetre d'una estructura per a cenyir-la i augmentar la resistència general de l'edificació. (DIEC)
SIN. faixa armada
 
coníferes
f pl
coníferas f pl
softwood
    
Fusta dels arbres del grup de les plantes gimnospermes, llenyoses, de tronc ramificat, productores de resines, que inclou els pins, els avets, els xiprers, etc. A pesar que el terme anglès fa referència a soft (tou), no té cap relació amb la duresa de la fusta.
 
connector
m
conector m
connector
    
Element constructiu que permet el pas d'aquells factors climàtics o ambientals que milloren el confort de l'interior d'un edifici.
 
connexió de servei
f
acometida f
service connection, drop wire, service cable
    
Part d'una instal·lació de consum que enllaça la xarxa de distribució de l'empresa subministradora amb la instal·lació particular d'un abonat al servei.
 
consistència del formigó
f
consistencia del hormigón f
workability, consistency
    
Grau de densitat, d'espessor del formigó, que té a veure amb la facilitat de posada en obra.
 
construcció
f
   
Veg. edifici
 
construcció
f
construcción f
construction
    
Art o tècnica de construir. (GDLC)
 
construcció humida
f
construcción húmeda f
wet construction
    
Aquella que basada en la utilització de pastes i conglomerants utilitza l'aigua com a material de construcció.
 
construcció seca
f
construcción seca f
dry construction
    
Aquella que basada amb unions clavades, soldades, encolades, etc. no utilitza pastes fetes amb conglomerants i aigua.
 
constructor -a
m i f
constructor -a m i f
builder, building company
    
Persona o empresa dedicada a la construcció.
 
contacte
m
contacto m
contact
    
Fet de tocar-se dos cossos, de tenir un o més punts comuns. (DIEC)
 
contenidor de recollida selectiva
m
contenedor de recogida selectiva m
selective waste container
    
Cotenidor d'escombraries utilitzat de forma diferenciada per a matèria orgànica, plàstics, vidres, paper, etc. Normalment s'agrupen formant conjunts amb un contenidor per a cada un dels items esmentats.
 
contenidor d'escombraries
m
contenedor de basura m
rubbish container, dust bin
    
Recipient de capacitat i formes diverses, obert o tancat, destinat a contenir o a transportar escombraries, runa, deixalles, etc. (DIEC)
 
contracció
f
   
Veg. escurçament
 
contrafort
m
contrafuerte m
buttress
    
Pilar, sortint, que fa cos amb un mur i li serveix de reforç perquè resisteixi a l'empenta de terres adossades, d'una volta, d'un arc, etc. (DIEC)
SIN. respatller
 
contrapetja
f
contrahuella f , tabica f
rise, riser
    
Part vertical del graó, que correspon a la seva alçària. (DIEC)
SIN. davantal
 
contraplacat
m
   
Veg. contraxapat
 
contraxapat
m
contrachapado m
plywood
    
Tauler elaborat contraplacant diverses fulloles, destinat a la fusteria i a la construcció de mobles. (DIEC)
SIN. contraplacat
 
convecció
f
convección f
convection
    
Transport d'energia calorífica d'uns punts a uns altres d'un fluid per efecte del moviment d'aquest a causa de les diferències de densitat combinades amb l'acció de la gravetat. (DIEC)
 
convector
m
convector m
convector
    
Condicionador tèrmic que transmet la calor per convecció. (DIEC)
 
conversió en zona de vianants
f
   
Veg. vianantització
 
cop d'ariet
m
golpe de ariete m
water hammer
    
Fenomen que es produeix en les conduccions on circula un fluid (especialment un líquid), quan hom fa variar l'estat d'obertura d'un òrgan que hi és intercalat (una vàlvula, el distribuïdor d'una turbina, etc). (GDLC)
 
còpia
f
copia f
copy, blueprint
    
Reproducció d'un plànol per qualsevol mitjà d'impressió: impressora, traçador, còpia heliogràfica, etc.
 
coquera
f
coquera f
blowhole, superficial void
    
Bombolla d'aire atrapada contra l'encofrat durant el formigonat i que no s'ha pogut eliminar durant el vibrat.
 
cordó inferior
m
cordón inferior m
lower chord
    
Conjunt de barres que forment la part inferior d'una encavallada.
 
cordó superior
m
cordón superior m
upper chord
    
Conjunt de barres que forment la part superior d'una encavallada.
 
cornisa
f
cornisa f
cornice
    
Ornament sortint, generalment horitzontal i motllurat, que corona una façana, un pedestal. (DIEC)
 
correcció de la temperatura
f
corrección de la temperatura f
temperature correction
    
Accions preses per tal de mantenir una temperatura ambient interior de confort, front als canvis de temperatura naturals de l'exterior.
 
corretja
f
correa f
purlin
    
Bigueta col·locada horitzontalment, recolzada damunt dues encavallades o dues bigues, que serveix alhora de recolzament als cabirons per a formar la coberta o teulada. (DIEC)
 
corró
m
rodillo m
roller
    
Eina per a pintar formada per un cilindre dur folrat de matèria absorbent que gira sobre un eix metàl·lic, el qual, torçat convenientment, també serveix de mànec.
 
corró
m
rulo m
roller, axel pipe
    
Cilindre que, a mode d'eix de rotació, serveix per enrotllar una persiana enrotllable.
 
corrosió
f
corrosión f
corrosion
    
Degradació per oxidació continuada dels metalls ferris, degut a que la capa d'òxid que s'hi forma desapareix dissolta per l'aigua.
 
corrugat, -ada
adj
corrugado, -ada adj
ribbed
    
Dit de la barra d'acer que presenta relleus a la superfície per a millorar-ne l'adherència amb el formigó. (CTERM)
 
Corten®
®
   
Veg. acer patinable
 
cortina
f
cortina f
curtain, blind, blinds
    
Protecció interior d'una obertura, generalment feta de tela, que penja de la part superior.
 
cortina de dutxa
f
cortina de ducha f
shower curtain
    
Peça normalment de plàstic, penjant, que protegeix l'exterior de la dutxa de les esquixades d'aigua.
 
cortina enrotllable
f
cortina enrollable f
roller blind, window shade
    
Peça de tela per protegir una obertura de la radiació solar, de la llum o les vistes, que s'enrotlla al voltant d'un tub fixat a la part superior.
 
cortineta
f
visillo m
net curtain, lace curtain
    
Cortina de gasa que permet la visió de l'exterior, durant el dia, sense deixar veure l'interior.
 
cos de la caldera
m
cuerpo de la caldera m
boiler body
    
Part del conjunt de la caldera on es produeix la combustió per tal de produir calor. Pot ser mural quan es tracta de calderes de gas de baixa potència.
 
cos volumètric
m
cuerpo volumétrico m
volumetric body
    
Edifici o part d'un edifici compacte que té entitat pròpia.
 
coure
m
cobre m
copper
    
Metall de color vermellós, dúctil, mal·leable, molt tenaç, molt resistent a la corrosió, i un dels millors conductors de la calor i l'electricitat. (DIEC)
 
coure maleable
m
cobre maleable m
malleable copper
    
Material de coure utilitzat per conductes de fluids que té una gran capacitat de doblegar-se.
 
coure rígid
m
cobre rígido m
rigid copper
    
Material de coure utilitzat per conductes de fluids que degut al gruix o a la composició química no es doblega fàcilment.
 
cova
f
cueva f
cave
    
1. Cavitat subterrània vasta i profunda de forma i de dimensions molt variables.|2. Habitatge normalment unifamiliar constituït per un conjunt d'habitacions excavades totalment o parcialment a la roca. (GDLC)
 
cremador
m
quemador m
burner
    
Aparell que mescla un combustible amb aire o oxigen, i en controla la combustió, emprat en calderes, forns, fogons, etc.
 
cremona
f
cremona f
cremone bolt
    
Mecanisme de tancament consistent en dues barretes fixades amb ponts al batent d'un balcó o d'una finestra i que, per mitjà d'un pom giratori, una d'elles s'eleva i l'altra s'abaixa i s'introdueixen en els tancadors fixats al bastiment. (DIEC)
 
crestallera
f
   
Veg. carener
 
creu de sant Andreu
f
cruz de san Andrés f
cross-bracing, x-bracing
    
Creu en forma de X. S'utilitza com a element de trava en una estructura, mitjançant dos elements que es creuen i cada un d'ells suporta les traccions en una direcció.
 
croquis
m
croquis m
sketch
    
Representació d'un lloc o d'una figura amb alguns trets de llapis, de ploma, etc. El croquis d'un castell. (DIEC) (GDLC)
 
crugia
f
crujía f , vano m , tramo m
bay
    
Espai arquitectònic comprès entre dos murs de càrrega, dos alineaments de pilars formant pòrtics paral·les, etc.
SIN. tram
 
cruïlla
f
cruce m , intersección m
crossroads, crossing, intersection
    
Lloc on s'encreuen dos o més camins, carrers, carreteres, etc.
SIN. intersecció
 
cua d'oreneta
loc
cola de milano loc , cola de pato loc
dovetail
    
Encaix en forma de trapezi, més ample del cap que de l'arrencada. (DIEC)
 
cuina
f
cocina f
kitchen
    
Peça de la casa en què es fa el menjar.
 
cuneta
f
cuneta f
ditch
    
Desguàs superficial longitudinal, situat paral·lelament a la carretera que evacua l'aigua procedent de la calçada i dels talussos laterals, si n'hi ha.
 
cúpula
f
cúpula f
dome
    
Coberta formada per una superfície aproximadament semiesfèrica sobre un cilindre o un prisma de moltes cares que cobreix generalment el punt d'intersecció de la nau principal i el creuer d'alguns edificis monumentals, mitjançant la interposició de trompes. (DIEC)
 
curull
m
   
Veg. barret de xemeneia
 
davantal
m
   
Veg. contrapetja
 
de cantell
loc
de canto loc
bull stretcher
    
Col·locació dels maons sobre la cara mitjana, deixant el pla a la vista.
 
de vianants
adj
peatonal adj
pedestrian
    
Dit de la via zona, carrer, etc. reservat als vianants, en què no és permesa la circulació lliure de vehicles. (CTERM)
 
deformació
f
deformación f
deformation, strain
    
Canvi de la forma d'una estructura sotmesa a unes determinades accions.
 
deformació diferida
f
deformación diferida f
deferred deformation
    
Deformació que es produeix al llarg del temps sense variar les accions, degut a la fluència dels materials estructurals.
 
deformació instantània
f
deformación instantánea f
instant deformation
    
Deformació que es produeix en el moment d'aplicar una acció i es deguda, sobretot, al comportament elàstic dels materials estructurals.
 
deformació permanent
f
deformación permanente f
permanent deformation
    
Deformació romanent en una estructura després de retirar les accions que l'han provocat. Es deguda al comportament plàstic dels materials estructurals.
 
dependència exterior
f
dependencia exterior f
external dependency
    
Paràmetre de confort que no s'obté directament de l'edifici i que cal aconseguir de l'exterior: calor, llum, etc.
 
derivació individual
f
derivación individual f
individual derivation
    
Línia que alimenta una unitat d'ús (un habitatge, per exemple) en un edifici de diversos usuaris. Enllaça el comptador de l'usuari amb el quadre de comandament i protecció.
 
descens de càrregues
m
   
Veg. baixada de càrregues
 
desguàs
m
desagüe m
outlet, drain, empty
    
Acció i efecte de treure l'aigua residual d'un lloc. Per extensió tub o canalització per on es treu aquesta aigua.
 
dessifonament
m
desifonamiento m
siphonage, induced siphonage
    
Succió de l'aigua d'un sifó (la que tanca hidràulicament) deguda a l'efecte pistó de l'aigua que cau per un baixant proper, permetent el pas lliure de les males olors.
 
detall constructiu
m
detalle constructivo m
constructive detail
    
Dibuix d'una part de l'edificació a una escala prou gran per tal que es vegin tots els elements que en formen part, la seva col·locació i la relació amb les altres parts.
 
detentor
m
detentor m
balancing valve
    
Clau situada normalment a l'extrem oposat de la clau de pas d'un radiador que serveix per compensar el repartiment del cabal d'aigua calenta pels diferents radiadors del circuit.
 
diagonal
f
diagonal f
diagonal
    
Element estructural que, en una estructura de barres ortogonal, serveix per a travar el conjunt i evitar que l'estructura es plegui.
 
dibetú (fusta)
m
embero (madera) f
bibolo/dibetou wood
    
Fusta de dibetú (Lovoa trichilioides), arbre propi de l'Àfrica equatorial, que forneix una fusta apreciada en ebenisteria.
SIN. embero (fusta)
 
difusor d'aire
m
difusor de aire m
air diffuser
    
Aparell per a modificar la distribució espacial del flux d'aire impulsat en un local.
 
dilatació
f
dilatación f
expansion
    
Acció de fer més llarg i més ample, fer més gran de volum sense augmentar-ne la massa.
 
dipòsit
m
cisterna f , depósito m , tanque m
cistern, tank
    
Recipient on es guarda aigua, tal com que el porten molts vaters per tal de netejar-los després de ser usats.
SIN. cisterna , tanc
 
dipòsit pneumàtic
m
vaso neumático m
pneumatic tank
    
Dipòsit separat en dues cambres per una membrana elàstica. En un costat hi ha aire i a l'altre aigua. La pressió de l'aire, modificable a través d'un compressor, determina la pressió de l'aigua.
 
direcció d'obra
f
dirección de obra f
building works direction
    
Activitat de l'arquitecte que consisteix en aconseguir que el procés de l'obra doni com a resultat allò que el projecte d'execució havia previst, i prenet les decisions pertinents quan apareguin problemes que no poden ser resolts amb l'esmentat projecte.
 
dispers -a
adj
disperso -sa adj
spread, dispersed, scattered
    
Dit de l'edifici el volum del qual ocupa una gran superfície, degut sobretot a les irregularitats en planta.
 
dissolvent
m
disolvente m
dissolvent
    
Líquid utilitzar per dissoldre altres substàncies: pintures, òxid, etc.
 
divisòria
f
   
Veg. partició
 
doella
f
telar m , mocheta f
reveal
    
Cara visible del gruix de la paret en el forat d'una porta o finestra.
 
domòtica
f
domótica f
domotics
    
Conjunt de tècniques informàtiques i teleinformàtiques aplicades a l'automatització del funcionament dels habitatges. (GDLC)
 
dovella
f
dovela f
voussoir
    
Peça més estreta d'un cap que de l'altre amb què es construeixen els arcs i les voltes. (DIEC)
 
drenar
v tr
drenar v tr
to drain
    
Evacuar les aigües que es troben en un terreny i que posen en compromís el comportament correcte d'una obra de construcció.
 
drenatge
m
drenaje m
drainage
    
1. Acció de drenar.|2. Qualsevol solució o element constructiu que serveix per drenar un terreny.
 
dutxa de regadora
f
ducha de regadera f
shower head
    
Dutxa amb el sortidor fixat a la paret.
 
dutxa de telèfon
f
ducha de teléfono f
telephone shower
    
Dutxa amb el sortidor desvinculat de la paret que s'agafa amb unamà per dirigir-lo a qualsevol part del cos.
 
E
sigla
   
Veg. est
 
eclíptica
f
eclíptica f
ecliptic
    
Trajectòria aparent que descriu el Sol al llarg d'un any en el firmament dels estels fixos.
 
eco
m
eco m
echo
    
Fenomen consistent en la reflexió d'ones sonores per un obstacle, de manera que l'orella rep l'ona reflectida amb un cert retard respecte a l'ona directa, retard que correspon a la diferència de camins recorreguts. (GDLC)
 
edificació
f
   
Veg. edifici
 
edifici
m
edificio m , edificación f , construcción f
building, construction
    
Qualsevol objecte construït, d'una certa grandària, destinat a habitació o altres usos, com una casa, un palau, un teatre, un temple, etc.
SIN. edificació , construcció
 
edifici funcional
m
edificio funcional m
functional building
    
Edifici en el disseny del qual han primat aquells conceptes que milloren l'ús del mateix per part dels usuaris.
 
edifici intel·ligent
m
edificio inteligente m
inteligent building
    
Edifici dotat de sistemes automàtics que faciliten l'adaptació a l'entorn per tal de millorar el confort o l'estalvi energètic.
 
edifici regulador
m
edificio regulador m
regulating building
    
Edifici que presenta una sèrie d'elements que regulen de forma natural la temperatura, la il·luminació, etc. del seu interior.
 
edifici representatiu
m
edificio representativo m
representative building
    
Edifici en el qual els aspectes de bellesa i qualitat material són més importants que els aspectes funcionals. S'aplica sobre tot a edificis públics o de grans empreses.
 
efecte ciutat
m
efecto ciudad m
city effect
    
Condicions ambientals pròpies d'una ciutat, que difereixen de les normals de les àrees properes, degut a l'activitat pròpia de la ciutat (ús elevat de la energia) i a la seva morfologia (edificis alts, carrers estrets, paviments impermeables i foscos, etc.).
 
efecte d'hivernacle
m
efecto invernadero m
green house effect
    
Per analogia al que succeeix a l'interior d'un hivernacle, fenomen que consisteix en l'escalfament de la troposfera a causa de la seva transparència a la radiació solar i de l'absorció de la radiació terrestre.
 
efecte Venturi
m
efecto Venturi m
Venturi effect
    
Disminució de la pressió d'un fluid en moviment quan passa a través d'una secció més petita, que en fa augmentar la velocitat. Si en aquesta zona hi arriba un altre conducte s'hi produeix una aspiració causada per aquesta disminució de pressió.
 
efecte xemeneia
m
efecto chimenea m
chimney effect
    
Aspiració ascendent en una xemeneia produïda per l'efecte venturi quan bufa el vent per la coronació de la xemeneia.
 
eix
m
eje m
axis
    
Recta que travessa un cos o un sistema segons unes propietats determinades.
 
eixalbar
v tr
blanquear con cal v tr , encalar v tr
to whiten (with lime or gypsum)
    
Donar una capa de calç (o de guix) diluïda en aigua a una paret, a un sostre, a una façana, etc.
SIN. emblanquinar
 
ejector
m
eyector m
nozzle, ejector
    
Obertura d'un conducte o cambra en sobrepressió per on es realitza una impulsió d'aire a un recinte o local.
 
el·lipse
f
elipse f
ellipse
    
Corba plana closa que resulta de tallar la superfície d'un con de revolució per un pla que no és paral·lel a cap de les seves generatrius, els punts de la qual corba posseeixen tots la propietat que la suma de llurs distàncies a dos punts fixos o focus és constant. (DIEC)
 
elasticitat
f
elasticidad f
elasticity
    
Capacitat de deformar-se sota una acció i reprendre la seva forma i el seu volum primitius quan cessa aquesta acció.
 
elastòmer
m
elastómero m
elastomer
    
Polímer que es deforma molt sempre en el àmbit elàstic. Utilitzat en la realització de junts i com a segellant,
 
electricista
m i f
electricista m i f
electrician
    
Persona que instal·la, té cura i repara instal·lacions d'electricitat.
 
electrodomèstic
m
electrodoméstico m
electrical appliance
    
Aparell d'ús domèstic que funciona amb energia elèctrica. (DIEC)
 
electrosoldat -ada
adj
electrosoldado -da adj
arc welded
    
Soldat mitjançant l'aportació de material d'un elèctrode que es fon degut a un corrent elèctric molt elevat que produeix un arc voltaic.
 
element compost
m
elemento compuesto m
compound element
    
Element de construcció compost per altres elements simples o compostos.
 
element massís
m
elemento macizo m
massive element
    
Element constructiu que no té cap cambra d'aire interior.
 
element mòbil
m
elemento móvil m , elemento regulable m
movable element, adjustable element
    
Element arquitectònic que es pot moure a voluntat, manualment o automàticament.
SIN. element regulable
 
element regulable
m
   
Veg. element mòbil
 
element simple
m
elemento simple m
simple element
    
Element de construcció que no pot descompondre's en altres elements.
 
elements arquitectònics
m
elementos arquitectónicos m
architectonic elements
    
Part de l'edifici que té un valor estètic, funcional o estructural.
 
elongació
m
   
Veg. allargament
 
embero (fusta)
m
   
Veg. dibetú (fusta)
 
emblancar
v tr
enlucir con yeso v tr
to plaster
    
Consisteix a aplicar un revestiment continu de guix damunt l'enguixat.
SIN. enguixar
 
emblanquinar
v tr
   
Veg. eixalbar
 
emblanquinat
m
encalado m
whitened
    
Revestiment resultant del procés d'emblanquinar.
 
emboetat
m
   
Veg. encadellat
 
embornal
m
imbornal m
storm drain, storm sewer (US), stormwater drain, drain, drainage well, scupper
    
Qualsevol dels forats de desguàs fets a l'exterior (carrers, places, etc.) per a la incorporació de les aigües de pluja superficials a la xarxa de clavegueram.
 
emissor (calefacció)
m
emisor (calefacción) m
emitter (heating)
    
Element d'un sitema de calefacció destinat a facilitar la transmissió de la calor a l'aire del local on es troba situat.
 
emmacat (de grava)
m
encachado (de grava) m
gravel backing, gravel fill, pitching
    
Paviment format amb grava o amb còdols, col·locats en sec o amb una beurada de morter de ciment per a travar-los, utilitzat com a capa drenant o de protecció.
 
emmoquetador, -a
m i f
enmoquetador, -a m i f
carpet layer
    
Persona que es dedica a col·locar, canviar i reparar moquetes.
 
emmoquetat -ada
adj
enmoquetado -da adj
carpeted
    
Revestiment d'un parament amb moqueta. Si es tracta d'una paret sol utilitzar-se una moqueta més fina que en el terra.
 
emmorterar
v tr
amorterar v tr
to lay mortar
    
Posar morter. (CTERM)
 
empalmar
v tr
empalmar v tr
to splice, splicing
    
Unir dos elements estructurals (ex. dues armadures) de forma que els esforços d'un element es transmetin a l'altre de forma correcta.
 
empaperat
m
empapelado m
wallpapered wall
    
Revestiment d'un parament (paret, envà, sostre) amb una peça de paper encolada (habitualment en rotlle) preparada per ser pintada o que ja porta directament un dibuix o gravat com a acabat definitiu.
 
empenta
f
empuje m
thrust, soil pressure
    
Força horitzontal que produeixen els arcs i les voltes en els seus suports i les terres darrera un mur o una pantalla.
 
empit
m
   
Veg. ampit
 
empit
m
   
Veg. ampit
 
emplaçament
m
emplazamiento m
location
    
1 Situació d'un edifici respecte a la trama urbana on està ubicat.
 
empostissat
m
entarimado m
floor boarding, timber flooring
    
Parament fet amb posts, unes al costat de les altres i, normalment, clavades a unes llates que fan de suport.
 
emprimació
m
imprimacón m
priming, primer
    
1. Acció i efecte de preparar una superfície amb productes adequats perquè la capa d'acabat de pintura, esmalt, vernís, etc. hi quedi ben adherida, presenti millor aspecte i sigui més duradora.|2. Producte emprat per a emprimar. (CTERM)
 
encadellat
m
machihembrado m
tongue and groove joint, matched joint
    
1. Juntura de dues peces, normalment de fusta o ceràmica, a través d'un cadell (solc fet en el cantell d'una peça on s'encadella o emmetxa el crestall d'una altra peça). |2. Per extensió, cada una d'aquestes peces.
SIN. emboetat
 
encaix
m
   
Veg. trau
 
encanyissat
m
cañizo m
reed board
    
Teixit, reixat, fet de canyes, vímets, etc. que se sol utilitzar com a suport d'un enguixat o un arrebossat en construccions rurals.
SIN. canyís
 
encastat -ada
adj
empotrado -da adj
built-in
    
Instal·lació col·locada en la massa d'una paret, del terra, etc. mitjançant l'execució d'una regata.
 
encavalcament
m
   
Veg. encavallament
 
encavallada
f
cercha f
truss, trussed beam
    
Element estructural format per un conjunt de barres que conformen triangles contigus entre ells. S'utilitza principalment en forma de biga de gran llum i càrrega lleugera.
 
encavallament
m
solape m , solapamiento m
lap, overlap, lapped joint
    
Cosa o part d'una cosa, peça o part d'una peça, col·locada damunt una altra, la qual queda parcialment coberta.
SIN. encavalcament , solapa
 
encenall
m
viruta f
shaving
    
Full prim de fusta que es fa quan hom treballa la fusta amb el ribot o altra eina semblant i que surt enrotllat en espiral. (DIEC)
 
encep
m
   
Veg. cep
 
encofrat
m
encofrado m
formwork
    
Motlle per a donar una forma determinada al formigó fresc amb el qual s'omple.
 
enderrocar
v tr
derribar v tr
demolish, knock down
    
Tirar a terra, desfer, (una construcció) fent caure successivament les parts de les quals es compon. (DIEC)
 
enderrocs
m pl
   
Veg. runa
 
endoll
m
enchufe m , base f
socket
    
Accessori elèctric destinat a rebre una clavilla connectada a un cable i subministrar energia elèctrica.
SIN. base
 
energia fòssil
f
energía fósil f
fossil energy
    
Energia obtinguda a través de combustibles fòssils: carbó, gas, petroli, etc.
 
energia no renovable
f
energía no renovable f
nonrenewable energy
    
Energia, utilitzada en un edifici, que no prové d'una font renovable o inesgotable (ex. la biomasa, el vent) o directament del Sol.
 
energia nuclear
f
energía nuclear f
nuclear energy
    
Energia obtinguda a través de processos de fissió nuclear.
 
energia solar
f
energía solar f
solar energy
    
Energia obtinguda directament de la radiació solar.
 
enganxar
v tr
enganchar v tr
to hook, to fix
    
Unir (una cosa) amb una altra mitjançant un ganxo o ganxos. (DIEC)
 
enganxar
v tr
pegar v tr
to glue, to stick
    
Unir, fer adherir, amb cola o qualsevol matèria aglutinant, viscosa. (DIEC)
SIN. apegar
 
enginyer -a
m i f
ingeniero -ra m i f
engineer
    
Persona que exerceix l'enginyeria com a professió. Enginyer industrial, de camins, canals i ports, de telecomunicacions. Enginyera química. Enginyer naval, aeronàutic. Enginyera agrònoma, forestal.
 
enguixar
v tr
   
Veg. emblancar
 
enguixat
m
enyesado m
plastering
    
Revestiment del parament de les parets interiors d'una construcció fet amb pasta de guix.
 
enjovar
v tr
embrochalar v tr
to trim
    
Construir un enjovat (en una biga). (DIEC)
 
enjovat
m
embrochalado m
trimmed
    
Disposició d'una part de l'embigat en què una biga se sosté per mitjà d'un jou. (DIEC)
 
enlluernament
m
deslumbramiento m
dazzle, glare
    
L'efecte o l'acció d'ofuscar la vista amb una llum massa viva. (GDLC)
 
enrajolat
m
embaldosado m
tiled
    
Revestiment d'una superfície amb rajoles.
 
enrajolat de parets
m
alicatado m
wall tiling
    
Revestiment d'una paret amb rajoles, tal com és habitual fer-ho en les cuines i cambres de bany.
 
enreixat
m
enrejado m
grating, grate, grille, grill
    
Conjunt de barres, de llistons, etc., disposats com els d'una reixa. (DIEC)
 
enrigidor
m
rigidizador m
stiffener
    
Element que impedeix el moviment relatiu dels components d'una estructura. (CTERM)
 
ensorrament
m
hundimiento m
collapse
    
Acció i efecte d'ensorrar-se.
SIN. esfondrament , ensulsiada
 
ensorrar-se
v pron
hundirse v pron
to collapse
    
Caure un edifici per la fallada d'algun element estructural.
SIN. esfondrar-se , ensulsiar-se
 
ensulsiada
f
   
Veg. ensorrament
 
ensulsiar-se
v pron
   
Veg. ensorrar-se
 
entelar-se
v pron
empañarse v pron
to steam up
    
Recobrir una superfície d'una fina capa d'aigua producte de la condesació superficial.
 
entorn
m
entorno m
environment
    
Espai proper situat al voltant d'un lloc determinat.
 
entornpeu
m
rodapié m
skirting, skirting board, baseboard, mopboard
    
En una paret, faixa estreta, prop de terra, de color o material diferent que la resta de la paret. Serveix per protegir-la.
 
entramat
m
entramado m
lattice work, framework
    
Conjunt de bigues que serveixen per a construir un sostre de pis o de coberta, una paret o un envà. (DIEC)
 
entramat continu
m
entramado continuo m , armazón continuo m
balloon frame, balloon framing
    
Tipus estructural típic dels Estats Units que es caracteritza per la utilització de parets i façanes fetes amb un conjunt espès de muntants, que van des de la base (fonament) fins a la coberta. Els sostres es construeixen després, sense interrompre els muntants.
SIN. carcassa contínua
 
entrebigar
v tr
entrevigar v tr
to joist
    
Construir un tros de sostre comprès entre dues bigues.
 
entrebigat
m
entrevigado m
beam fill, beam filling
    
Tros de sostre comprès entre dues bigues contigües. Normalment s'ocupa amb el revoltó i el replè dels carcanyols.
 
entresòl
m
entresuelo m
entresol, mezzanine
    
Pis situat entre la planta baixa d'un edifici i el principal o el primer. (DIEC)
 
entresolat
m
altillo , entrepiso , entreplanta
mezzanine, loft
    
Pis elevat a l'interior d'un altre que s'acostuma a utilitzar com a dormitori, despatx o magatzem. (CTERM)
 
entumiment
m
entumecimiento m
hygroexpansion
    
Acció i efecte d'entumir-se.
 
entumir
v tr
entumecer v tr , entumecerse v pron
to swell (humidity)
    
Inflar, augmentar de volum degut a un augment de la humitat.
SIN. entumir-se
 
entumir-se
v pron
   
Veg. entumir
 
envà
m
tabique m
partition wall
    
Paret prima feta de maons posats de cantell o de panys prefabricats, que generalment no aguanta cap pes. (DIEC)
 
envà de maó de quart
m
tabique de panderete m
thin brick partition
    
Envà fet amb maó de quart, col·locat de cantell.
 
envà de maó foradat
m
tabique de ladrillo hueco m
hollow brick partition
    
Enva ceràmic fet amb els maons més lleugers, per tant de poc pes i poc aïllament acústic.
 
envà pluvial
m
tabique pluvial m
thin wall for rain protection
    
Revestiment efímer d'una mitgera que la protegeix sobretot de la pluja (també de la radiació solar) mentre no s'edifiqui al solar del costat.
 
envanet de sostre mort
m
tabiquillo conejero m , tabiquillo palomero m
honeycomb bond partition
    
Envans prims i propers (normalment entre 50 i 100 cm) que suporten un tauler ceràmic que serveix com a suport de les teules d'una coberta inclinada o de les rajoles d'un terrat a la catalana. Els maons de cada filada no es toquen entre ells, permetent la ventilació transversal de la cambra sota coberta.
 
envernissat
m
barnizado m
varnished
    
1. Operació d'envernissar.|2. Capa de vernís aplicada a una superfície.
 
envidrament
m
acristalamiento m
glazing, screening
    
Conjunt de tancaments amb vidre d'un edifici.
 
envidrar
v tr
acristalar v tr
to glaze
    
Col·locar vidres en les obertures o tancaments d'un edifici.
 
EPDM
sigla
EPDM sigla
EPDM
    
Tipus de cautxú sintètic, elastòmer, utilitzat habitualment com a barrera impermeable en cobertes. El seu nom prové del seus components: etilè, propilè i diè, mentre que la M té a veure amb el tipus de goma d'acord amb les normes ASTM.
 
EPS
sigla
   
Veg. poliestirè expandit
 
equador
m
ecuador m
equator
    
Cercle màxim de l'esfera terrestre tots els punts del qual equidisten dels dos pols. (DIEC)
 
equinocci
m
equinoccio m
equinox
    
Cada un dels dos dies de l'any en els quals la nit dura igual que el dia, és a dir, 12 hores exactes.
 
ER
sigla
   
Veg. estació receptora
 
escaiola
f
escayola f
plaster of Paris
    
Guix molt fi utilitzat pels guixaires per a recobrir sostres i parets amb un acabat resistent i dur. També per a fer plaques prefabricades.
 
escala
f
escala f
scale
    
Proporció entre les dimensions de les parts d'un mapa, plànol, figura, etc., i les parts corresponents de l'objecte que representa.
 
escala
f
escalera f
stair
    
Sèrie d'esglaons que permet comunicar caminant un nivell amb un altre.
 
escala a la catalana
f
   
Veg. escala de tres trams a escaire
 
escala automàtica
f
   
Veg. escala mecànica
 
escala compensada
f
escalera compensada f
balanced (step) stair
    
Escala que resol un canvi de direcció en angle recte a través de graons trapezoïdals que s'hi van adaptant suaument.
 
escala de barrots
f
   
Veg. escala de gat
 
escala de cargol
f
escalera de caracol f , escalera de husillo f
spiral stair
    
Escala de forma circular que dóna diverses voltes completes sobre el seu eix. (DIEC)
 
escala de cargol amb ànima
f
escalera de caracol con alma f
spiral stair with solid newell, spiral stair with newell post
    
Escala de cargol amb una barra vertical en el seu eix d'on, normalment, s'aguanten els graons. (DIEC)
 
escala de cargol amb ull
f
escalera helicoidal f , escalera de caracol con ojo f
spiral stair with open newell
    
Escala de cargol amb un ull d'escala. (DIEC)
SIN. escala helicoïdal
 
escala de dos trams
f
escalera de dos tramos f
L stair, two-flight stair
    
Escala formada per dos trams de graons, normalment formant un angle recte.
 
escala de dues vingudes
f
escalera de ida y vuelta f , escalera de herradura f
dogleg stair, dog-legged stair, return stair
    
Escala de dos rams paral·lels, amb replà rectangular, normalment sense ull d'escala.
 
escala de gat
f
escalera de gato f , escalera de barco f , escalera de mano f
individual-rung ladder, stepladder
    
Escala formada per esglaons fets de barres horitzontals clavades en una paret. (CTERM)
SIN. escala de barrots , escala fixa
 
escala de mà
f
escalera de mano f
ladder
    
Escala amb muntants i travessers, de poc pes, que hom pot transportar amb les mans. (DVC)
 
escala de tres trams a escaire
f
escalera de tres tramos a escuadra f , escalera a la catalana
three flight stair, open well stair
    
Escala de tres trams de graons, formant en planta una U, deixant un ull d'escala quadrat. Si està feta amb volta catalana, s'anomena escala a la catalana.
SIN. escala a la catalana
 
escala de vaixell
f
escalera de barco f , escalera de máquinas f
ship stair
    
Escala típica dels vaixells, d'un sol tram i amb baranes amb barrots verticals als dos costats.
 
escala desdoblada
f
   
Veg. escala imperial
 
escala d'incendis
f
escalera de incencios f
fire stair, scape stair, fire scape
    
Part d'una sortida d'emergència formada generalment per una escala envoltada completament per parets de resistència al foc elevada, a la qual s'hi arriba a través d'un recinte amb portes que es tanquen soles resistents al foc. Alternativament, escala metàl·lica exterior. (DVC)
 
escala d'un tram
f
escalera de un tramo f
one-flight stair
    
Escala en la qual no hi ha cap discontinuïtat (replà) en la disposició de tots els graons
 
escala fixa
f
   
Veg. escala de gat
 
escala helicoïdal
f
   
Veg. escala de cargol amb ull
 
escala imperial
f
escalera imperial f , escalera desdoblada f
double-return stair
    
Escala amb un primer tram central molt ample que es bifurca en arribar al primer replà. (DIEC)
SIN. escala desdoblada
 
escala mecànica
f
escalera mecánica f , escalera automática f
escalator
    
Escala formada per un conjunt de graons que pugen o baixen sols perquè estan fixats a una cadena i uns engranatges que són moguts per un motor.
SIN. escala automàtica
 
escala mixta
f
escalera mixta f
mixed stair
    
La que en el seu recorregut té trams rectes i trams corbats.
 
escala recta
f
escalera recta f
straight stair, straight-flight stair
    
Escala, la directriu de la qual és una línia recta.
 
escalfador de gas
m
calentador a gas m
gas heater
    
Aparell que escalfa aigua sanitària a través d'un tub en forma de serpentí per l'interior del qual es crema gas natural, propà, butà, etc. La producció de l'aigua calenta és instantània però és difícil de regular.
 
escalfador elèctric
m
calentador eléctrico m , termo eléctrico
electrical heater
    
Dipòsit amb molt aïllament tèrmic que escalfa l'aigua sanitària que conté mitjançant una resistència elèctrica. La producció de l'aigua calenta no és instantània i el volum disponible és limitat.
 
escalfador instantani
m
calentador instantáneo m
water-tub boiler
    
Escalfador d'aigua sanitària, dotat d'un serpentí por on passa l'aigua freda que és escalfat directament per la calor d'una combustió (gas, per exemple) o, menys sovint, per l'efecte Joule.
 
escaló
m
peldaño m , escalón m
step, flier, flyer
    
Cadascun dels plans en què es descompon un ram d'escala i que hom trepitja en pujar-la o baixar-la. (GDLC)
SIN. esglaó , graó
 
escantell
m
descantillado m , desconchado m , desconchón m
chip, flaking
    
Acció i efecte d'escantellar o d'escantonar, és a dir, de treure o rompre un tros, un cantell, etc., (d'alguna cosa).
SIN. escantonament
 
escantonament
m
   
Veg. escantell
 
escó
m
escaño m
bench (with high back)
    
Banc llarg amb respatller ample i alt, que protegeix de les corrents d'aire fred, produïdes per l'efecte xemeneia, a les persones que seuen davant d'una llar de foc, .
 
escocell
m
alcorque m
tree pit, tree well
    
Clot que hom fa entorn de les soques dels arbres i de les plantes perquè retinguin l'aigua. (DIEC)
 
escopidor
m
vierteaguas m , bateaguas m
wheathering, wheather board, wheathered stone step, wash
    
Defensa, generalment de fusta o de rajola, posada a la part baixa d'un portal, d'una finestra, d'una balconada o de qualsevol obertura, perquè escupi l'aigua de la pluja que regalima del batent. (DIEC)
 
escòria
f
escoria f
slag
    
Residu industrial de naturalesa principalment inorgànica que resta en el forn un cop acabat el procés d'incineració i que pot utilitzar-se, degudament molta, com a additiu per al ciment o formigó.
 
escorredor
m
escurridor m
dish rack, colander
    
Zona on s'escorre la vaixella que s'acaba de rentar. Pot formar part del propi sanitari de la pica o ser un objecte independent.
 
escullera
f
   
Veg. trencaonades
 
escurçament
m
acortamiento m , contracción f
shrinkage
    
Acció o efecte de fer-se més curt.
SIN. contracció
 
esfondrament
m
   
Veg. ensorrament
 
esfondrar-se
v pron
   
Veg. ensorrar-se
 
esforç
m
esfuerzo m
stress
    
Força a la qual és sotmesa una peça en una secció determinada. (DIEC)
 
esglaó
m
   
Veg. escaló
 
esglaó corbat
m
   
Veg. graó corbat
 
esgrafiat
m
esgrafiado m
sgraffiato
    
Decoració mural que resulta de traçar dibuixos (en un mur, en una façana, etc.) fent saltar en certs indrets la capa superficial que el revesteix i deixant així al descobert la capa següent d'una altra textura o color.
 
esmalt
m
esmalte m
enamel
    
Vernís vitri aplicat per fusió a un metall, a la porcellana, pisa, etc. (DIEC)
 
esmalt brillant
m
esmalte brillante m
shiny enamel
    
Esmalt que té un gau molt elevat de reflexió de la llum.
 
esmalt setinat
m
esmalte satinado m
glossy enamel
    
Esmalt amb un acabat superficial setinat.
 
esmaltat -ada
m i f
esmaltado -a m i f
enameled
    
Revestiment fet amb un vernís vitri aplicat per fusió a un metall, a la porcellana, pisa, etc.
 
espai contenidor
m
espacio contenedor m
container space
    
Espai d'un edifici en el qual es desenvolupen diferents activitats.
 
espai d'ús específic
m
espacio de uso específico m
specifical use space
    
Espai d'un edifici pennsat per a desenvolupar una activitat en concret.
 
espai en depressió
m
espacio en depresión m
underpressured space
    
Espai, recinte o local amb una pressió de l'aire inferior a la de l'entorn.
 
espai en sobrepressió
m
espacio en sobrepresión m
overpressured space
    
Espai, recinte o local amb una pressió de l'aire superior a la de l'entorn.
 
espai flexible
m
espacio flexible m
flexible space
    
Espai en el qual es poden desenvolupar activitats diverses, sense que es produeixin situacions de manca de confort.
 
espanyoleta
f
   
Veg. falleba
 
espart
m
esparto m
esparto (grass)
    
Planta de la família de les gramínies, molt robusta, de fulles gruixudes i tenaces, emprada per a la manufactura de cordes, fregalls, etc.
 
espiga
f
   
Veg. metxa
 
esplanada
f
explanada f
subgrade
    
Superfície sobre la qual recolza el ferm d'un carrer o una carretera, obtinguda per compactació després d'operacions de terraplè o desmunt. Sobre l'esplanada es col·loca la subbase, si n'hi ha, o la base.
 
esquerda
f
grieta f , fisura f , hendidura f
crack, cleft, crevice, fissure
    
Obertura longitudinal més o menys pregona que es produeix a la terra, en un mur, en un cos dur. (DIEC)
SIN. fissura , clivella
 
esquerdejar
v tr
zarpear v tr , repellar v tr
to render roughly
    
Consisteix a llançar paletades de morter contra una superfície.
 
esquerdejat
m
enfoscado previo m , zarpeado m
rough render
    
Efecte de revestir (una paret) amb morter de sorra gruixuda, llançat amb la paleta, per tal d'igualar la superfície, tapar forats i deixar-la en condicions d'ésser arrebossada amb més cura.
 
est
m
este m , levante m
east
    
Punt de l'horitzó per on surt el Sol en els equinoccis.
SIN. E , llevant
 
estabilitat
f
estabilidad f
stability
    
Qualitat d'una edificació de no plegar-se en sotmetre's a unes accions transversals.
 
estació receptora
f
estación receptora f , ER sigla
receiving station
    
Recinte on se situa l'aparellatge necessari per canviar el voltatge de les línies de distribució elèctrica d'alta tensió a mitja tensió.
SIN. ER
 
estació transformadora
f
   
Veg. centre de transformació
 
estanc -a
adj
estanco -ca adj
watertight
    
Que no deixa passar l'aigua o un altre fluid a través seu.
 
estanquitat
f
estanquidad f
watertightness
    
Característica d'alguns tancaments que tenen la qualitat d'estanc.
 
estany
m
estaño m
tin
    
Metall blanc brillant, tou, fàcilment fusible, mal·leable a la temperatura ordinària, però trencadís en calent (DIEC)
 
estat d'amidaments
m
estado de mediciones m
bills of quantities
    
Llista que conté el conjunt d'amidaments d'una obra. (DIEC)
 
estendre
v tr
extender v tr
to spread
    
Consisteix a aplicar sobre una superfície un material d'acabat.
 
estesa
f
tendido m
lining
    
Capa prima de calç, guix o morter que s'estén sobre parets o sostres.
 
estesa
f
huella f
going, tread, run
    
Part plana i horitzontal de l'esglaó d'una escala, on hom posa el peu. (DIEC)
 
estètica de l'artefacte
f
estética del artefacto f
aesthetic of the device
    
Tendència estètica que valora i fomenta l'ús d'aparells de tota mena.
 
estintolar
v tr
   
Veg. apuntalar
 
estiu
m
verano m
summer
    
1 Estació de l'any, entre la primavera i la tardor, que comença al solstici d'estiu i acaba a l'equinocci de tardor. |2 En climatologia, part de l'any que a l'hemisferi nord comprèn els mesos de juny, juliol i agost, i al sud, els mesos de desembre, gener i febrer. (DIEC)
 
estopa
f
estopa f
tow
    
Filaments de rebuig de l'operació de pentinar el lli o el cànem que hom aprofita per a fer-ne un fil de baixa qualitat, utilitzat tradicionalment com a element per segellar les unions roscades de les instal·lacions d'aigua.
 
estora
f
estera f
rush mat
    
Peça feta de llates trenades d'espart o de jute, de joncs, de palla, etc., destinada principalment a cobrir el paviment de les habitacions. (DIEC)
 
estrebar
v tr
entibar v tr
prop up
    
Apuntalar amb fustes o altres elements de contenció les excavacions de rases o similars que tenen un risc d'esfondrament.
 
estrep
m
estribo m
stirrup
    
Barra d'acer disposada transversalment en un pilar o una biga de formigó armat que serveix per a lligar les barres principals de l'armadura i per a resistir els esforços tallants. (DIEC)
 
estructura
f
estructura f
structure
    
Part de l'edifici que permet suportar les accions a les quals se'l sotmet: el pes propi, les sobrecàrregues d'ús, el vent, el sisme, els increments de temperatura, etc.
 
estructura composta
f
estructura compuesta f
compound structure
    
Estructura formada per parts ben diferenciades.
 
estructura horitzontal
f
estructura horizontal f
horizontal structure
    
Estructura o part de l'estructura general que se situa en un pla horitzontal: bigues, arcs, sostres, etc.
 
estructura mixta
f
estructura mixta f
composite (steel-concrete) structure
    
Estructura formada per elements de més d'un material.
 
estructura portant
f
estructura portante f
main structure
    
Estructura o part de l'estructura que suporta les accions permanents.
 
estructura porticada
f
estructura porticada f
framed structure
    
Estructura formada principalment per pilars i jàsseres.
 
estructura vertical
f
estructura vertical f
vertical structure
    
Estructura o part de l'estructura general que se situa en un pla vertical: pilars, murs, etc.
 
estuc
m
estuco m
stucco
    
Pasta feta generalment de ciment blanc, calç o guix amb sorra i marbre polvoritzat que s'aplica a una paret, a una columna, etc., i, polida o envernissada, imita el marbre. (DIEC)
 
estucar
v tr
estucar v tr
to stucco
    
Revestir d'estuc. (DIEC)
 
estucat
m
estucado m
stuccoed
    
Revestiment d'estuc. (DIEC)
 
estucat en fred
m
revoco pétreo m
cold stucco
    
Estucat que no requereix un acabat posterior amb un tractament tèrmic.
 
estucat planxat
m
estucado en caliente m
hot stucco
    
Estucat que requereix un tractament posterior amb una planxa calenta, per tal d'adquirir una textura llisa, brillant i dura.
 
estufa
f
estufa f
stove, heater
    
Aparell que genera calor per la combustió d'alguna matèria combustible i que es col·loca en qualsevol punt d'una habitació per escalfar-la. (DIEC)
 
ET
sigla
   
Veg. centre de transformació
 
evaporació
f
evaporación f
evaporation
    
Transformació d'un líquid en vapor.
 
excavació
f
excavación f
excavation
    
Acció i efecte de treure terres d'un lloc a fir de poder-hi edificar o urbanitzar.
 
excavació manual
f
excavación manual f
hand excavation
    
Excavació feta amb pic i pala.
 
excavació mecànica
f
excavación mecánica f
mechanical excavation
    
Excavació feta amb alguna màquina especial per a aquesta activitat: excavadora, retroexcavadora, etc.
 
excavadora
f
excavadora f
excavator
    
Màquina dotada d'una pala mòbil a la part frontal utilitzada per excavar.
 
expert -a en costos
m i f
verificador -a de cantidad m i f , quantity surveyor m i f
quantity surveyor
    
Persona que calcula les quantitats i els costos dels materials i la mà d'obra necessaris per a obres d'enginyeria i construcció.
 
extradós
m
extradós m , trasdós m
extrados
    
Cara exterior d'una volta, d'un arc, d'un mur.
 
extradossat
m
trasdosado m
indoor lining
    
Acabat o revestiment interior d'una façana consistent en un parament que s'afegeix posteriorment a la construcció de l'element principal de la façana.
 
fàbrica
f
fábrica f
fabric
    
Conjunt de les parets d'un edifici. (GDLC)
 
fàbrica de carreus
f
sillería f
ashlar
    
Construcció feta amb carreus.
 
fàbrica de maó
m
fábrica de ladrillo m
brick masonry
    
Estructura vertical feta a base de parets de maó.
 
façana
f
fachada f
facade, façade
    
Cara visible des de l'exterior dels murs verticals que clouen un edifici o una construcció. (DIEC)
 
façana cega
f
fachada ciega f
blind facade, blind façade
    
Façana que no té finestres ni altre tipus d'obertures.
 
factor ambiental
m
factor ambiental m
environmental factor
    
Característica física de l'entorn produïda per l'activitat humana, directament (soroll, olors, etc) o indirectament (enllumenat artificial, efecte ciutat, etc.).
 
factor climàtic
m
factor climático m
climatic factor
    
Característica física de l'entorn produïda pel clima del lloc.
 
factor de forma
m
factor de forma m
form factor
    
Relació entre la superfície exterior d'un edifici (façanes, cobertes, sostres de porxos, etc.) i el volum que delimita. La unitat de mesura és 1/m.
 
factor de manca de confort
m
factor de falta de confort m
lack of comfort factor
    
Característica física de l'entorn que produeix una sensació desagradable.
 
factor subjectiu
m
factor subjetivo m
subjective factor
    
Característica de l'entorn que produeix sensacions diverses de confort en cada persona (vistes, privacitat, etc.)
 
faig (fusta)
m
haya (madera) f
beech wood
    
Fusta de faig (gènere Fagus) considerada noble i molt utilitzada sobretot en mobiliari i revestiments de paraments, de color clar.
 
faixa armada
f
   
Veg. congreny
 
falleba
f
falleba f , españoleta f
espagnolette bolt, shutter bolt
    
Barreta de ferro cilíndrica que hom col·loca en una porta, un finestró, etc, de manera que pugui girar al voltant del seu eix longitudinal per tal que els seus extrems, colzats, s'introdueixin en uns forats, unes anelles, etc, del bastiment o se'n desprenguin. (GDLC)
SIN. espanyoleta , barralleba
 
fals sostre
m
   
Veg. cel ras
 
fanal
m
farol m , farola f
streetlamp
    
Aparell destinat a la il·luminació d'una via pública consistent en una font lluminosa, sovint col·locada en una caixa fixada sobre un pal vertical, o bé a la paret d'un edifici al final d'un braç. (DIEC)
 
fase
f
fase f
phase
    
1 Magnitud sinusoïdal d'un sistema elèctric polifàsic.|2 Conductor o born d'una línia elèctrica polifàsica. (DIEC)
 
feltre
m
fieltro m
felt
    
Tela gruixuda de llana o pèl, no fabricada a base de fils d'ordit i de trama, sinó composta de fibres entrellaçades i adherides les unes a les altres, utilitzada sovint com a capa separadora de materials granulars.
 
femella
f
tuerca f
nut
    
Peça de metall, normalment hexagonal, amb un buit o forat roscat, en el qual hom introdueix un pern o cargol.
 
femella autoblocant
f
tuerca autoblocante f
locknut, lock nut, locking nut
    
Femella, amb un anell interior d'un material tou, que s'agafa a l'eix del cargol i que evita que es pugui afluixar, encara que hi hagi vibracions. Per extensió, una segona femella cargolada contra la primera, formant un conjunt que també roman fix.
 
fenedura
f
fenda f
cleavage
    
Separació longitudinal de les fibres que no travessa tota la secció de la fusta. S'origina per les tensions produïdes durant el procés d'assecament.
SIN. clivella
 
fer la vorada
v tr
encintar v tr
to kerb, to curb
    
Començar la tasca de pavimentar un carrer, col·locant la vorada, que serveix al mateix temps com a replanteig de l'obra.
 
fer panxa
v intr
pandear
to buckle
    
Desviar-se'n una part del pla vertical sortint enfora. (GDLC)
SIN. vinclar
 
ferm
m
firme m
pavement
    
Conjunt de capes superposades, relativament horitzontals, col·locades sobre l'esplanada, que han de suportar les càrregues del trànsit d'un carrer o una carretera. Consta com a mínim d'una base i un paviment.
 
ferrada
f
   
Veg. galleda
 
ferrallista
m i f
ferrallista m i f
steelfixer, ironworker (US)
    
Persona que munta les armadures dels elements constructius de formigó armat.
 
ferramenta
m
herrajes m
hardware, window hardware, door hardware
    
Conjunt de les peces metàl·liques que s'utilitzen en els mecanismes de mobilitat i tancament d'una obertura.
 
ferro
m
hierro m
iron
    
Metall de transició, blanc grisenc, mal·leable, dúctil, molt tenaç, ferromagnètic, que fàcilment es rovella en contacte amb l'aire humit, molt difós a la natura. És la base de l'acer.
 
ferro colat
m
hierro colado m , fundición f
cast iron
    
Aliatge de ferro que conté més d'un 2 % de carboni i que s'empra per a fabricar objectes emmotllats. (DIEC)
SIN. fosa
 
fer-se de dia
loc v
amanecer v intr
to dawn
    
Temps al voltant del moment en que el sol es fa visible per l'horitzó.
SIN. clarejar
 
fer-se de nit
loc v
anochecer v intr
to get dark
    
Temps al voltant del moment en que el sol desapareix per l'horitzó.
SIN. fosquejar
 
fibra de vidre
f
fibra de vidrio f
glass fibre
    
Filament obtingut per extrusió del vidre, emprat sobretot en la fabricació d'aïllants. (DIEC)
 
fibra de vidre
f
   
Veg. llana de vidre
 
fíl·ler
m
filler m , polvo mineral m
filler
    
Fracció granulomètrica d'un àrid que passa pel garbell de malles de 0,063 mm i que s'afegeix a determinats materials de construcció. (CTERM)
 
filada
f
verdugada f , hilada f , verdugo m
course
    
Filera horitzontal de rajoles, maons, totxos, en una paret, un envà, etc. Per extensió, element horitzontal lineal en una paret o a la base, format per material diferent del de la paret.
 
filtració
f
filtración f
leak
    
Pas de l'aigua a través d'un tancament, aprofitant les fissures, els poros, els capil·lars, etc.
 
filtre
m
filtro m
filter
    
Superfície porosa emprada en els conductes de fluids (aire, aigua, gasos combustibles, etc.) per tal que hi restin retingudes les partícules sòlides que aquests duen en suspensió.
 
filtre
m
filtro m
filter
    
Dit de l'element arquitectònic que connecta l'interior i l'exterior de l'edifici, deixant passar només allò que és convenient per al confort interior. (GDLC)
 
filtre (combustible)
m
filtro (combustible) m
filter (fuel)
    
Reixa fina que elimina les partícules massa grans que es puguin trobar en el combustibles i sigui susceptibles d'obstruir el cremador.
 
finestra
f
ventana f
window
    
Obertura generalment rectangular i a certa distància del sòl, practicada en la paret d'una construcció, per donar entrada a la llum i a l'aire, i permetre les vistes.
 
finestra abatible
f
   
Veg. finestra batent
 
finestra abatible horitzontal
f
   
Veg. finestra basculant
 
finestra basculant
f
ventana basculante f , ventana abatible horizontal f
tilt window, tilted window
    
Finestra que gira al voltant d'un eix horitzontal situat a una altura determinada dels muntants.
SIN. finestra abatible horitzontal
 
finestra batent
f
ventana batiente f , ventana abatible f
casement window
    
Finestra on els batents es fixen a les vores verticals amb frontisses, de forma que l'eix de gir està al muntant del bastiment. Si els batents es mouen cap enfora s'anomena a l'anglesa mentre que si es mouen cap endins s'anomena a la francesa.
SIN. finestra abatible
 
finestra caladissa
f
   
Veg. finestra de guillotina
 
finestra corredissa
f
ventana corredera
sliding window, slider
    
Finestra l'obertura de la qual es fa mitjançant els desplaçament horitzontal de la fulla. Generalment està formada per dues fulles mòbils.
 
finestra de guillotina
f
ventana de guillotina f
sash window, double-hung (sash window)
    
Finestra l'obertura de la qual es fa mitjançant els desplaçament vertical de la fulla. Generalment està formada per dues fulles, la superior fixa i la inferior mòbil.
SIN. finestra caladissa
 
finestra de lamel·les horitzontals de vidre
f
ventana de lamas horizontales de vidrio f , gravent ®
louvred window, glass-slat window
    
Finestra utilizada normalment en cuines i banys, formada per un conjunt de lamel·les de horitzontals de vidre basculants per un eix central.
SIN. gravent
 
finestra no practicable
f
ventana no practicable f
deadlight, fixed light, fixed sash
    
Finestra on el vidre va fixat directament sobre el bastiment, de forma que no es pot obrir ni tancar, servint només per vistes i il·luminació.
 
finestra oscil·lobatent
f
ventana oscilobatiente f
tilt and turn window
    
Finestra abatible dotada de dos cremones, un horitzontal a la part inferior i una altre de vertical lateral. Es manipula amb una maneta que en la posició central tanca la finestra, en una direcció facilita el moviment batent (gir d'eix vertical) i en l'altra el moviment basculant (gir d'eix horitzontal).
 
finestra pivotant
f
ventana pivotante f
pivot window
    
Finestra que gira al voltant d'un eix vertical que està situat a l'interior del marc, no als muntants del bastiment.
 
finestral
m
ventanal m
large window
    
Finestra de grans dimensions.
 
finestró
m
postigo m , contraventana f
window shutter, shutter
    
Batent, generalment de fusta, llisa o emplafonada, que es col·loca a les finestres i els balcons per tapar-ne les parts envidriades i evitar el pas de la llum exterior.
SIN. porticó
 
fissura
f
   
Veg. esquerda
 
fixar
v tr
fijar v tr
to fix
    
Clavar, caragolar, enganxar, etc., (alguna cosa), de manera que no pugui desplaçar-se.
SIN. collar
 
flectir
v tr
flectar v tr
to bend
    
Deformar-se un element lineal formant una corba. Normalment aquesta deformació es produeix degut als moments flectors.
 
fletxa
f
flecha f
deflection, vertical displacement
    
Magnitud de la deformació d'una peça sotmesa a flexió. (DIEC)
 
flexibilitat
f
flexibilidad f
flexibility
    
Capacitat d'un element estructural o constructiu de deformar-se quan se'l sotmés a un esforç de flexió.
 
flexió
f
flexión f
bending
    
Tipus d'esforç sobre un material que provoca que les molècules situades a cada costat d'un pla s'acostin per una zona del pla i s'allunyin per l'altra, mentre que les del mig pràcticament no es mouen.
 
floridura
f
moho m
mould
    
Capa fúngica, sovint vellutada i pulverulenta, que es forma sobre una superfície, normalment amb un cert contingut orgànic. (DIEC)
SIN. florit
 
florit
m
   
Veg. floridura
 
fluxòmetre
m
fluxómetro m
flushing valve, flushometer
    
Aixeta amb un polsador que subministra una determinada quantitat d'aigua per tal de netejar la tassa del vàter, substituint d'aquesta forma la cisterna. Té l'avantatge que no cal esperar a que s'ompli per tal de tornar-la a manipular.
 
fogar
m
   
Veg. llar
 
fogons
m pl
   
Veg. placa de cocció
 
fogons
m pl
   
Veg. taulell de cuina
 
fonamentació
f
   
Veg. fonaments
 
fonaments
m pl
cimentación f , cimientos m pl
foundations
    
Part d'un edifici, amb contacte amb el terra, que reparteix les càrregues de l'estructura sobre el terreny, evitant que le tensions de contacte i els assentaments siguin massa grans.
SIN. fonamentació
 
fonaments profunds
m pl
cimientos profundos m pl
deep foundations
    
Fonaments que busquen un terreny resistent a una certa profunditat ja que el que hi ha a la superfície no és adequat per a les càrregues que suporta l'estructura.
 
fonaments superficials
m pl
cimientos superficiales m pl
shallow foundations
    
Fonaments que utilitzen el terreny que hi ha a la superfície ja que és prou resistent per a les càrregues que suporta l'estructura.
 
forat de l'ascensor
m
hueco del ascensor m
lift shaft
    
Espai vertical, interior a la caixa de l'ascensor, per on es desplaça l'ascensor.
 
forat de pas
m
hueco de paso m
clear opening
    
1. Espai lliure entre els dos muntants del bastiment (si n'hi ha) o dels brancals d'una obertura.|2. Obertura que permet el pas en un edifici i que no disposa de porta que el pugui tancar.
 
forat d'escala
m
   
Veg. ull d'escala
 
força
f
fuerza f
force
    
Causa capaç de modificar l'estat de repòs o de moviment d'un cos o de produir-li deformacions. (DIEC)
 
forjat
m
forjado m , techo m
slab, suspended floor, suspended slab, floor
    
Element estructural d'un edifici que separa dos nivells diferents.
SIN. sostre , trespol
 
forjat -ada
adj
forjado -da adj
wrought, forged
    
Obtingut pel procediment de conformació de metalls que consisteix a variar la forma d'una peça metàl·lica per compressió, en calent, entre dues superfícies dures, l'una fixa i l'altra mòbil. (GDLC)
 
forjat bidireccional
m
   
Veg. forjat reticular
 
forjat col·laborant
m
forjado colaborante m
composite flooring, composite floor deck
    
Sostre de formigó executat sobre un encofrat de xapa grecada d'acer que actua com a armadura inferior de l'esmentat sostre. Cal disposar connectors que assegurin el monolitisme de la xapa i el formigó.
 
forjat de biguetes i revoltons
m
   
Veg. forjat unidireccional
 
forjat reticular
m
forjado reticular m , forjado reticulado m , forjado bidireccional m
coffered slab, waffle slab, Diagrid floor, two-way spanning system
    
Dit del forjat fet amb llosa de formigó armat, alleugerida amb cassetons formant nervis ortogonals. Els cassetons poden ser ceràmics, de formigó, de plàstic, etc. Els de plàstic solen ser recuperables, és a dir, es treuen una vegada el formigó s'ha endurit.
SIN. forjat reticulat , forjat bidireccional
 
forjat reticulat
m
   
Veg. forjat reticular
 
forjat sanitari
m
   
Veg. sostre sanitari
 
forjat unidireccional
f
forjado unidireccional f
unidirectional floor slab
    
Forjat tradicional format per unes biguetes disposades paral·lelament (de fusta, d'acer, de formigó armat, etc.), amb revoltons entre elles i recobert per formigó armat amb una capa de compressió que li dona monolitisme.
 
forjat unidireccional
m
forjado unidireccional m , forjado de viguetas i bovedillas m
rib and block suspended floor, hollow-tile floor, ribbed slab
    
Forjat format per nervis estructurals paral·lels, anomenats biguetes, d'acer, de fusta o formigó armat o pretesat. Entre aquest nervis es disposen unes voltes anomenades revoltons. Els revoltons poden ser manuals (amb maons o rajoles) o prefabricats (ceràmica, morter, plàstic, etc.)
SIN. forjat de biguetes i revoltons
 
forma
f
forma f
form, shape
    
Aparença externa d'una cosa, conjunt de línies i superfícies que en determinen el contorn. (DIEC)
 
formigó
m
hormigón m , concreto (Am.) m
concrete
    
Material de construcció constituït per una barreja de grava, sorra, aigua i ciment pòrtland. S'utilitza de moltes formes i amb composicions diverses, amb o sense additius.
 
formigó armat
m
hormigón armado m
reinforced concrete
    
Formigó a l'interior del qual hom disposa barres cilíndriques metàl·liques, destinades a resistir esforços de tracció o de flexió, que el formigó ordinari no suportaria bé. (DIEC)
 
formigó cel·lular

   
Veg. formigó lleuger
 
formigó ciclopi
m
hormigón ciclópeo m
cyclopean concrete
    
Formigó utilitzat sobretot antigament per a fonaments on s'hi abocaven pedres de grans dimensions.
 
formigó en massa
m
hormigón en masa m
plain concrete
    
Formigó que no té armadures en el seu interior.
 
formigó fresc
m
hormigón fresco m
fresh concrete, wet concrete
    
Mescla de formigó (grava, sorra, ciment i aigua) que encara no ha començat el procés d'adormiment i que es comporta com una pasta espessa.
 
formigó lleuger
m
hormigón ligero m , hormigón celular
light weight concrete
    
Formigó elaborat amb àrid de poc pes i de consistència final porosa, força aïllant però poc resistent. (DIEC)
SIN. formigó cel·lular
 
formigó lliscat
m
hormigón enlucido m
trowelled concrete
    
Formigó amb un acabat llis, fet amb la pala plana o aplanador.
 
formigó polit
m
hormigón pulido m
polished concrete
    
Formigó que una vegada sec, rep un tractament superficial per tal de polir-lo i deixarlo llis i brillant.
 
formigó posttesat
m
hormigón postesado m
post-tensioned concrete
    
Formigó en el qual es tesen les armadures actives una vegada endurida la peça.
 
formigó pretesat
m
hormigón pretensado m
pre-tensioned concrete
    
Dit del formigó que va armat amb barres corrugades, cables antitorsió o bé filferros que es tesen prèviament o durant la construcció. (GDLC)
 
formigó vibrat
m
hormigón vibrado m
vibrated concrete
    
Formigó abocat a l'obra i sotmès a una compactació més ferma a través d'un element mecànic que vibra.
 
formigó vist
m
hormigón visto m
fair-face concrete
    
Formigó (generalment armat) fet amb encofrats de qualitat i amb tècniques de desencofrat elaborades, que té una textura superficial uniforme per tal de deixar-lo vist, és a dir sense cap tipus d'acabat o recobriment.
 
formigonar
v tr
hormigonar v tr
place concrete
    
Acció de posar el formigó en el seu lloc, normalment dins un encofrat, una excavació o sobre el terreny.
 
forn
m
horno m
oven
    
Electrodomèstic que serveix per coure els aliments amb aire a alta temperatura. Sol ser elèctric o de combustió de gas.
 
forrellat
m
cerrojo m , pasador m
door bolt, latch
    
Barreta de ferro subjectada horitzontalment a una porta mitjançant argolles, per tal que llisqui i s'encaixi en un forat del bastiment i faci de tancadura. (GDLC)
SIN. passador
 
fosa
f
   
Veg. ferro colat
 
fosquejar
v intr
   
Veg. fer-se de nit
 
fossa sèptica
f
fosa séptica f
septic tank, cesspool, cesspit
    
Dipòsit, habitualment enterrat, on hom condueix l'aigua fecal per fer-la fermentar i liquidar abans de llençar-la en un pou mort o en una claveguera. (DIEC)
 
fossat de l'ascensor
m
foso del ascensor m
lift pit, runby pit
    
Excavació a la part inferior del forat de l'ascensor, on se situen diversos elements de seguretat en cas de caiguda i que permet també que hi treballi un operari.
 
frec
m
roce m , rozamiento m , fricción m
friction
    
Acció i efecte del moviment de dues superfícies en contacte, de forma que es mantingui el pla de contacte.
SIN. fregament , fricció
 
fred
m
frío m
cold
    
Sensació produïda per la pèrdua de calor. (DIEC)
 
fregadora
f
   
Veg. aigüera
 
fregament
m
   
Veg. frec
 
fregar amb paper de vidre
v tr
lijar v tr
to sand, to rub with sandpaper
    
Allisar o polir una peça, normalment de fusta, amb paper de vidre previ a un envernissat o algun altre tractament.
 
fricció
m
   
Veg. frec
 
frigorífic
m
frigorífico m
refrigerator, fridge
    
Aparell, generalment elèctric, per a la conservació de determinades substàncies a baixa temperatura. (DIEC)
 
fris
m
friso m
frieze, dado
    
Faixa d'un revestiment més o menys ampla que hom sol pintar a la part inferior de les parets, de diferent color que aquestes.
 
frondoses
f pl
frondosas f pl
hardwood
    
Terme aplicat a la fusta dels arbres de fulla caduca o perenne de fulla ampla (angiospermes). A pesar que el terme anglès fa referència a hard (dur), no té cap relació amb la duresa de la fusta.
 
frontissa
f
bisagra f
hinge, butt hinge
    
Conjunt de dues plaques de ferro o metall, a banda i banda d'un eix comú, les quals, fixades als batents d'una porta o finestra, a una tapa, etc, serveixen per a facilitar-ne el moviment giratori. (GDLC)
 
full
m
hoja f
leaf, skin
    
Capa de material que forma part d'un element de construcció: mur multicapa, volta catalana, etc.
 
fulla (de porta o finestra)
f
hoja (de puerta o ventana) f
leaf (door or window)
    
Part mòbil d'una porta, d'una finestra, etc., que l'obre o la tanca.
 
fum
m
humo m
smoke
    
Aerosol format per partícules carbonoses sòlides disperses en el si dels gasos, producte d'una combustió. (DIEC)
 
fumeral
m
   
Veg. xemeneia
 
fusible
m
fusible m
fuse
    
Dispositiu que conté un element fusible usat per a protegir un circuit elèctric o un conjunt de circuits d'un aparell o d'una instal·lació contra les sobrecàrregues o els curtcircuits accidentals. (DIEC)
 
fusible d'usuari
m
fusible de usuario m
user fuse
    
Fusible que protegeix la instal·lació elèctrica d'un sol usuari.
 
fusta
f
madera f
wood, timber
    
Substància més o menys dura i fibrosa que forma la major part del tronc i de les branques dels arbres i arbustos sota l'escorça. (DIEC)
 
fusta laminada encolada
f
madera laminada encolada f
glued-laminated timber, glulam
    
Elements de fusta fets encolant posts de fusta, unes sobre les altres, empalmant-les longitudinalment a trencajunts, de forma que s'obtenen bigues, jàsseres, arcs, etc. de grans dimensions, fins i tot amb directriu corba.
 
fuster
m
carpintero m
carpenter
    
Persona que per ofici fa objectes de fusta, treballa la fusta. (DIEC)
 
fusteria
f
   
Veg. ram de fuster
 
fusteria
f
carpinteria f
carpentry
    
Conjunt d'elements de fusta d'un edifici, d'una obra, etc.
 
fusteria
f
carpinteria f
framing
    
Conjunt de marcs, bastiments, etc. de les portes, finestres i façanes d'un edifici.
 
fusteria d'alumini
f
   
Veg. tancament d'alumini
 
fusteria de carcasses
f
   
Veg. fusteria grossa
 
fusteria de fusta
f
   
Veg. tancament de fusta
 
fusteria de PVC
f
   
Veg. tancament de PVC
 
fusteria de taller
f
   
Veg. fusteria d'obra
 
fusteria d'obra
f
carpinteria de taller f
joinery
    
Fusteria referida als elements ben acabats que van vistos, envernissats o pintats, com portes, finestres, marcs, etc.
SIN. fusteria de taller
 
fusteria d'obra
f
carpintería de taller f
trim carpentry
    
Fusteria que inclou les parts de l'edifici amb acabats més fins: portes, finestres, paviments, etc.
 
fusteria grossa
f
carpinteria de armar f
rough carpentry
    
Fusteria que inclou les parts de l'edifici de majors dimensions i acabat més bast: l'estructura.
 
fusteria grossa
f
carpintería de armar f
carcassing, carpentry timber
    
Fusteria referida a la fabricació d'elements estructurals o resistents de les construccions.
SIN. fusteria de carcasses
 
fusteria metàl·lica
f
   
Veg. tancament metàl·lic
 
galfó
m
   
Veg. golfo
 
galleda
f
cubo m
bucket, mason bucket
    
Recipient de forma troncocònica invertida o cilíndrica, de metall, de fusta ferrada, etc, amb una nansa semicircular que la subjecta, el qual serveix per a guardar, transportar, trafegar, pouar, etc, líquids. (GDLC)
SIN. poal , ferrada
 
galze
m
galce m
rebate, rabbet
    
Rebaix, usualment en angle recte, que es fa a l'aresta d'un bastiment per encaixar-hi portes, balcons, finestres, i a les fulles d'una vidriera per encaixar-hi els vidres. (DIEC)
 
ganxo
m
gancho m
hook
    
Peça de metall o altre material tenaç, corba, que serveix per a penjar-hi, agafar-hi, etc., alguna cosa.
 
gàrgola
f
gárgola f
gargoyle, rainwater spout
    
Canal sortint per on vessa, a distància de la paret, l'aigua de pluja que cau sobre la coberta d'un edifici, sovint acabada en forma de figura grotesca o fantàstica. (DIEC)
 
gaveta
f
cuezo m , artesa f
mortar box, mortar trough
    
Cubeta de fusta o de goma proveïda de nanses, quadrada, de poca profunditat i de parets inclinades cap enfora on hom pasta el ciment, el morter, etc. (GDLC)
 
gebre
m
escarcha f
frost
    
Cristalls de glaç que en temps fred la boira diposita principalment sobre superfícies verticals, a les puntes i a les arestes dels objectes, i poden formar gruixos considerables creixent de cara al vent. (DIEC)
 
gelosia
f
celosía f
lattice window
    
Enreixat de llistons que es posa a una finestra o altra obertura, darrere el qual hom pot veure sense ésser vist. Per extensió qualsevol tancament similar, fet amb peces ceràmiques, de morter, etc.
 
generació eòlica
f
generación eólica f
wind power
    
Generació d'electricitat aprofitant i transformant l'energia del vent.
 
generació geotèrmica
f
generación geotérmica f
geothermal power
    
Generació d'electricitat aprofitant i transformant l'energia de la calor de les capes profundes de l'escorça terrestre.
 
generació hidràulica
f
generación hidráulica f
hydro power, hydroelectricity
    
Generació d'electricitat aprofitant i transformant l'energia potencial de l'aigua emmagatzemada en una presa.
 
generació mareomotriu
f
generación mareomotriz f
tidal power
    
Generació d'electricitat aprofitant i transformant l'energia del moviment de l'aigua del mar produït per les marees.
 
generació solar fotovoltaica
f
generación solar fotovoltaica f
solar photovoltaic power
    
Generació d'electricitat aprofitant i transformant l'energia de la radiació electromagnètica del sol que incideix sobre uns determinats materials.
 
generació solar tèrmica
f
generación solar térmica f
solar thermal power
    
Generació d'electricitat aprofitant i transformant l'energia de la radiació electromagnètica del sol que incideix sobre uns materials i els escalfa.
 
generació tèrmica convencional
f
generación térmica convencional f
thermal power
    
Generació d'electricitat aprofitant i transformant l'energia mecànica produïda pel vapor d'aigua creat en escalfar aigua a través d'una combustió, normalment de productes fòssils.
 
generació tèrmica de fissió
f
generación térmica de fisión f
thermal power through fission, nuclear power
    
Generació d'electricitat aprofitant i transformant l'energia mecànica produïda pel vapor d'aigua creat en escalfar aigua a través d'una reacció de fissió nuclear, normalment d'urani enriquit.
 
generació tèrmica de fusió
f
generación térmica de fusión f
thermal power through nuclear fusion
    
Generació d'electricitat aprofitant i transformant l'energia mecànica produïda pel vapor d'aigua creat en escalfar aigua a través d'una reacció de fusió nuclear, normalment d'hidrogen.
 
gespa
f
césped m
lawn, grass
    
Herba menuda, atapeïda i en gran part graminoide, que cobreix totalment el sòl. (GDLC)
 
glaç
m
hielo m
ice
    
Aigua reduïda a l'estat sòlid pel fred. (DIEC)
 
glòria castellana
f
   
Veg. hipocaust
 
glorieta
f
glorieta f
bower, arbour
    
Placeta coberta en un jardí, generalment tancada per enreixats amb plantes enfiladisses (GDLC)
 
golfa
f
   
Veg. golfes
 
golfes
f pl
desván m
attic, garret
    
Part més alta de la casa que té per coberta la teulada, sovint destinada a guardar-hi fruita, mals endreços, etc.
SIN. golfa
 
golfes habitables
f pl
buhardilla f
attic, garret
    
Golfes que, degut a l'aïllament tèrmic de la coberta i dels tancaments laterals, donen confort suficient per a ser utilitzades.
 
golfo
m
gozne m
lift-off hinge, loose-butt hinge
    
Conjunt de dues peces de metall, enllaçades per un piu de l'una que es fica i gira dins de l'ull de l'altra, que serveix per a sostenir la fulla d'una porta o d'una finestra i permet que aquesta pugui obrir-se i tancar-se. (DIEC)
SIN. galfó
 
gotejat
m
gotelé m , revoco a la tirolesa m , revoco tirolés m
droplet effect, Tyrolean finish, alpine finish
    
Tipologia de revestiment caracteritzada per una textura molt rugosa o granular, produïda pel mètode d'aplicació mitjançant una màquina que projecta el producte contra la superfície.
SIN. a la tirolesa
 
gòtic -a
adj
gótico -ca adj
Gothic
    
Pertanyent a l'estil de construcció que va ser comú a Europa occidental entre el segle XII i XV aproximadament. Els edificis gòtics tenen arcs apuntats, sostres en voltes complexes i parets i columnes més primes que les de l'estil romànic.
 
grafisme
m
grafismo m
graphism
    
1. Un dibuix, un croquis.|2. Especialitat de les arts gràfiques que s'ocupa de la composició dels elements gràfics que intervenen en la pàgina impresa i de tots els processos de reproducció i estampació que s'hi relacionen.
 
granit
m
granito m
granite
    
Roca ígnia plutònica, cristal·lina, composta essencialment de quars, feldspats alcalins, plagiòclasis en proporcions variables, biotita i hornblenda, de tons no gaire foscos i molt abundant en la natura. S'utilitza en construcció tant amb peces grosses (carreus) com en altres més petites (llambordins) o plaques fines, polides o a tall de serra.
 
graó
m
   
Veg. escaló
 
graó corbat
m
peldaño curvo m
winder
    
Graó que forma part d'una escala de directriu corba, o en un replà partit, o en una escla compensada, etc., on els costats llargs de l'estesa no són paral·lels.
SIN. esglaó corbat
 
graonera
f
   
Veg. mamperlà
 
grava
f
grava f
gravel
    
Fracció del sòl formada pels fragments minerals que fan entre 2 i 20 mil·límetres de diàmetre. (DIEC)
 
gravent
®
   
Veg. finestra de lamel·les horitzontals de vidre
 
graveta
f
gravilla f
chippings
    
Grava menuda, de menys de 30 mil·límetres de diàmetre. (DIEC)
 
GRC
sigla
GRC sigla
GRC (glassfibre reinforced concrete)
    
Barreja de ciment, sorra i fibres de vidre resistents als àlcalis, que crea un material que pot ser emmotllat per fer elements arquitectònics de poc gruix i gran resistència.
 
gres
m
   
Veg. pedra arenosa
 
gres
m
gres m
stoneware
    
Pasta composta principalment d'argila o caolí i sorra quarsosa que, per cocció fins a la vitrificació, esdevé una ceràmica dura, compacta, impermeable i refractària. (DIEC)
 
gressite
m
gresite m
gresite
    
Nom comercial amb què es coneix la tessel·la ceràmica.
 
Grey
f
   
Veg. HEB
 
grup de pressió
m
grupo de presión m
pressure pump
    
Aparell que, col·locat en sèrie en una canonada d'aigua, n'eleva la pressió a un valor desitjat.
 
gual
m
vado m
dropped kerb
    
Rebaix fet a la vorera per a facilitar que els cotxes puguin entrar a la calçada i sortir-ne.
 
guarnit
m
   
Veg. tapajunts
 
guarnit
m
   
Veg. acabat
 
guia
f
guía f
guide
    
Peça, generalment metàl·lica en forma d'U o de T que serveix per dirigir i controlar el moviment d'un objecte que es desplaça, com per exemple una persiana, una fulla d'una finestra, etc.
 
guix
m
yeso m
gypsum, gypsum plaster, plaster
    
Mineral, sulfat de calci hidratat, de fórmula CaSO4·2H2O, que cristal·litza en el sistema monoclínic, el qual, deshidratat parcialment per la calcinació, dóna una substància blanca que pastada amb aigua s'endureix ràpidament i és usada en la construcció i en l'escultura. (DIEC)
 
guix blanc
m
yeso blanco m
white plaster, finishing plaster
    
Guix de més qualitat, d'un blanc més pur, utilitzat per a revestiments de paraments vistos o com a última capa damunt d'un revestiment de guix de menor qualitat.
 
guix comú
m
   
Veg. guix negre
 
guix mort
m
yeso muerto m
dead plaster
    
Guix amb un excés d'aigua que no endureix mai.
 
guix negre
m
yeso negro m
browning plaster
    
El guix més bast, de color blanc grisós, utilitzat per a enguixar paraments que caldrà acabar amb guix blanc, pintura o similar.
SIN. guix comú
 
hàbitat
m
hábitat m
habitat
    
Conjunt de condicions ambientals en què es desenvolupa la vida d'un ésser viu. (GDLC)
 
HEB
sigla
HEB sigla , Grey f
UC (universal column), W-beam
    
Perfil d'acer estructural, la secció del qual és com una H girada. L'amplada del perfil és igual a l'altura total. El gruix de les ales és intermedi entre el dels perfils HEA i HEM, que el tenen més petit o més gran respectivament.
SIN. Grey
 
hemisferi
m
hemisferio m
hemisphere
    
Meitat de les dues en què queda dividida una esfera per un pla que passa pel seu centre. Al planeta Terra podem distingir l'hemisferi nord i l'hemisferi sud, quan el pla és el que conté l'equador. També podem considerar l'hemisferi de l'esfera celeste.
 
hermètic -a
adj
hermético -ca adj
airtight
    
Que tanca perfectament, que no deixa passar ni l'aire. (DIEC)
 
hermeticitat
f
hermeticidad f
airtightness
    
Propietat d'alguns elements de construcció que tanquen perfectament, sense deixar passar l'aire ni l'aigua.
 
hidròfug -a
adj
hidrófugo -ga adj
water-repellent, water-resistant
    
Que repel·leix l'aigua. (DIEC)
 
higròmetre
m
higrómetro m
hygrometer
    
Aparell per a mesurar la humitat de l'aire, normalment la humitat relativa.
 
higrotèrmic -a
adj
higrotérmico -ca adj
hygrothermic, hygro-thermic
    
Que té a veure amb la temperatura i la humitat de forma conjunta.
 
hipocaust
m
hipocausto m , gloria castellana f
hypocaust, Castillian gloria
    
Cambra subterrània de la casa romana per on circulava aire calent per a calefactar l'habitació situada al seu damunt.
SIN. glòria castellana
 
hivern
m
invierno m
winter
    
1 Estació de l'any, entre la tardor i la primavera, que comença al solstici d'hivern i acaba a l'equinocci de primavera. |2 En climatologia, part de l'any que a l'hemisferi nord comprèn els mesos de desembre, gener i febrer, i al sud, els mesos de juny, juliol i agost. (DIEC)
 
homeoterm -a
adj
homeotermo -ma adj
homeotherm
    
Dit de l'animal la temperatura interna del qual es manté constant i independent a despit de les variacions de la temperatura de l'ambient. (GDLC)
 
humitat
f
humedad f
humidity
    
Qualitat del cos o la substància que conté aigua.
 
humitat absoluta
f
humedad absoluta f
absolute humidity
    
Quantitat d'aigua en valor absolut que hi ha en un volum, en un cos, en un element constructiu, etc.
 
humitat relativa
f
humedad relativa f
relative humidity
    
Raó entre la quantitat de vapor d'aigua que conté un volum d'aire i la que contindria si estigués saturat.
 
ICP
sigla
   
Veg. interruptor de control de potència
 
ID
sigla
   
Veg. interruptor diferencial
 
IGA
sigla
   
Veg. interruptor general automàtic
 
il·luminació
m
iluminación m
lighting
    
1 Branca de la tecnologia arquitectònica que té a veure amb la llum, tant natural com artificial.|2 Acció i efecte d'aportar llum a un objecte, local, espai, etc.
 
illa
f
manzana f
block
    
Cadascun dels edificis o conjunts de cases contigües separats per carrers, places, etc.
 
imposta
f
imposta f
impost
    
1. Pedra o filada de pedres que sobresurt de la superfície del mur, la qual, situada a l'arrencada d'un arc, suporta el salmer.|2. Faixa disposada a la façana d'un edifici a l'altura de cadascun dels pisos. (DIEC)
 
inducció
f
inducción f
induction
    
Moviment d'una massa d'aire, d'un local o d'un espai, provocada per un doll o flux, controlat i direccionat, d'aire.
 
inductor
m
inductor m
induction unit
    
Equip de climatització provist d'un serpentir o bescanviador de calor que produeix una inducció de l'aire del local
 
inèrcia tèrmica
f
inercia térmica f
thermal inertia
    
Resistència de la matèria a modificar la seva temperatura. S'aplica als elements de construcció, sobre tot als tancaments.
 
informàtica
f
informática f
computer science
    
Branca de la ciència i de la tècnica que tracta de la concepció i de la utilització dels sistemes de transmissió i processament automàtics de la informació.
 
infraroig -oja
adj
infrarrojo -ja adj
infrared
    
Regió de l'espectre electromagnètic que comprèn l'interval que va des de la llum visible fins a les microones.
 
inhabitable
adj
inhabitable adj
inhabitable
    
Que té unes condicions ambientals no adequades per a al vida humana.
 
instal·lacions
f pl
instalaciones f pl
services, building services
    
Conjunt d'aparells, conduccions, accessoris, etc, col·locats en una edificació per a un ús o servei determinat.
 
interruptor
m
interruptor m
switch, one way switch
    
Aparell destinat a interrompre el pas d'un corrent elèctric. (DIEC)
 
interruptor de control de potència
m
interruptor de control de potencia m , ICP sigla
power control switch
    
Interruptor magnetotèrmic la funció del qual és limitar la intensitat en un circuit, en funció de la contractació que s'hagi fet amb la companyia subministradora.
SIN. ICP
 
interruptor diferencial
m
interruptor diferencial m , ID sigla
earth-leakage circuit breaker (ELCB), residual current device (RCD), residual current circuit breaker (RCCB)
    
Interruptor que talla el pas del corrent elèctric automàticament quan es detecta una fuita de corrent, normalment cap al terra.
SIN. ID
 
interruptor general automàtic
m
interruptor general automático m , IGA sigla
auromatic general switch
    
Aparell elèctric que funciona com a interruptor de protecció general de tots els circuits d'un subministrament.
SIN. IGA
 
interruptor magnetotèrmic
m
interruptor magnetotérmico m
magnetothermic switch
    
Interruptor que talla el pas del corrent elèctric automàticament quan es detecta un sobreescalfament o un camp magnètic superior al estipulat.
 
intersecció
m
   
Veg. cruïlla
 
intradós
m
intradós m
intrados, soffit, soffite
    
Cara interior d'una volta, d'un arc, d'un mur.
 
inversió tèrmica
f
inversión térmica f
thermal inversion
    
Fenomen pel qual una capa d'aire a la troposfera té una temperatura més elevada que la capa inferior o bé més baixa que la superior.
 
IPE
sigla
IPE sigla
UB (universal beam), I-beam
    
Perfil d'acer estructural, la secció del qual és com una I. Es diferencia dels IPN perquè el gruix de les ales és constant i no afuat.
 
IPN
sigla
IPN sigla
UB (universal beam), I-beam
    
Perfil d'acer estructural, la secció del qual és com una I, anomenat també doble-T. Es diferencia dels perfils IPE perquè el gruix de les ales no és constant, sinó que està afuat cap als extrems.
 
jaç de còdols
m
lecho de grava m , capa de grava f
gravel bed, gravel layer
    
Capa horitzontal de grava grossa o còdols utilitzada en construcció per a diversos usos: barrera impermeable a la capil·laritat, captació d'energia tèrmica, acabat pesant sobre materials que se'ls pot endur el vent, etc.
SIN. capa de còdols
 
jàssera
f
jácena f
girder
    
Biga principal, normalment de grans dimensions, que sosté altres bigues.
 
jàssera de cantell
f
jácena de canto f
downstand beam, upstand beam
    
Jàssera que sobresurt per sota del sostre. Generalment està enrasada per la part superior al sostre.
 
jàssera plana
f
jácena plana f
flat beam
    
Jàssera que té el mateix gruix que el sostre i no sobresurt ni per sobre ni per sota.
 
jou
m
brochal m
trimmed joists
    
Biga curta que descansa entre dues bigues que li són perpendiculars i serveix per a sostenir una altra biga que no arriba a la paret. (DIEC)
 
junt de dilatació
m
junta de dilatación f
expansion joint, movement joint, EJ
    
Espai que es deixa entre dos elements constructius, entre dos edificis o entre dos parts d'un mateix edifici per tal que el moviment degut als canvis tèrmics es pugui produir lliurement sense provocar tensions o deformacions inacceptables per a l'edifici.
SIN. junta de dilatació , juntura de dilatació
 
junt obert
m
junta abierta f
open joint, open-drained joint
    
Junt qe no està ple de material. D'aquesta forma es permet el moviment lliure dels dos costats o ventilar i desguassar l'espai posterior.
SIN. juntura oberta
 
junta de dilatació
f
   
Veg. junt de dilatació
 
juntura de dilatació
f
   
Veg. junt de dilatació
 
juntura oberta
f
   
Veg. junt obert
 
lamel·la
f
lama f
slat
    
Làmina prima, estreta i llarga, que normalment es troba en grups de làmines paral·leles formant persianes, brise-soleils, etc.
 
làmina
f
lámina f , tela
sheet, plate
    
Peça de metall, de fusta, de plàstic, de pasta asfàltica, etc., plana i molt prima.
SIN. tela
 
làmina aïllant
f
lámina aislante f
insulating sheet
    
Aïllament superficial molt prim. Normalment utilitzada com a separador entre dues capes d'un tancament multicapa.
 
làmina asfàltica
f
lámina asfáltica f
asphalt sheet
    
Làmina feta d'una pasta asfàltica utilitzada normalment com a impermeabilització de cobertes o murs de soterrani.
 
làmina asfàltica polimèrica
f
lámina asfáltica polimérica f , tela asfáltica polimérica f
asphaltic-polymeric layer
    
Làmina asfàltica feta amb materials asfàltics i components plàstics, que donen una vida més llarga al producte resultant.
SIN. tela asfàltica polimèrica
 
làmina autoprotegida
f
lámina autoprotegida f
self-finished felt, self-protective sheet
    
Làmina, normalment asfàltica, amb un recobriment d'alumini gofrat, de sorra fina, etc. que permet col·locar-la a la intempèrie.
 
làmina de butil
f
lámina de butil f
butyl sheet
    
Làmina feta amb butil, de gruix prim, normalment inferior a 1 mm, utilitzada com a barrera impermeable de molta més qualitat que les làmines asfàltiques o asfàltiques polimèriques.
 
làmina de polietilè
f
lámina de polietileno f
polyethylene layer
    
Làmina molt prima de polietilè que s'utilitza com a separador, per exemple entre la grava i el formigó d'una solera, per tal que el formigó no s'escoli dins la capa de grava.
 
làmina de PVC
f
lámina de PVC f
PVC sheet
    
Làmina feta amb PVC, de gruix prim, normalment inferior a 1 mm, utilitzada com a barrera impermeable de més qualitat que les làmines asfàltiques o asfàltiques polimèriques, però de menys qualitat que les làmines butíliques.
 
làmina de vidre
f
lámina de vidrio f
glass layer
    
Capa plana i prima de vidre.
 
làmina impermeable
f
lámina impermeable f
dam-proof membrane, dpm
    
Capa plana i molt prima que impedeix el pas de l'aigua a través seu.
 
làmina polimèrica
f
lámina polimérica f
polymeric sheet
    
Làmina feta amb qualsevol polímer. Làmina plàstica.
 
làmpada
f
lámpara f
lamp
    
Element o dispositiu productor de llum. Pot ser d'incandescència, de descàrrega, led, etc.
 
lampista
m i f
fontanero -ra m i f , lampista m i f
plumber
    
Persona que instal·la, té cura i repara instal·lacions d'aigua, gas i altres fluids.
SIN. llauner -a
 
latitud
f
latitud f
latitude
    
Distància angular d'un lloc a l'equador mesurada per l'arc de meridià que va des del dit lloc a l'equador.
 
lavabo
m
lavabo m , aseo m , cuarto de aseo m
toilet, bathroom
    
Habitació sanitària petita equipada normalment amb una pica rentamans i un vàter.
SIN. bany auxiliar
 
lavabo
m
lavabo m
basin, washbasin
    
Pica de porcellana, ceràmica envernissada, acer inoxidable, etc. destinada a rentar-s'hi les mans o la cara, situada habitualment a les cambres de bans o vestidors de llocs públics.
 
lavabo de dues piques
m
lavabo de doble seno m
double (bowl) wash basin
    
Lavabo més gran que té dues piques independents, formant una única peça.
 
lavabo de paret
m
lavabo suspendido m , lavabo mural m
wall-hung washbassin, suspended washbasin
    
Lavabo que s'aguanta per un costat, en voladís, amb ancoratges a una paret.
SIN. lavabo mural
 
lavabo de peu
m
lavabo de pedestal m
pedestal washbasin
    
Lavabo que s'aguanta a través d'un peu, generalment del mateix material que el lavabo, sobre el terra on està situat.
 
lavabo mural
m
   
Veg. lavabo de paret
 
lavabo raconer
m
lavabo angular m , lavabo rinconero m
corner sink
    
Lavabo situat just en un racó, de manera que té dos costats contigus en angle recte i la resta del perímetre en forma més o menys d'arc.
 
LGA
sigla
   
Veg. línia general d'alimentació
 
línia de pas
f
línea de paso f
walking line
    
La línia imaginària, en planta, que segueix una persona quan utilitza un escala i que generalment es troba a uns 50 cm de la barana interior.
 
línia general d'alimentació
f
línea general de alimentación f , LGA sigla
distribution line
    
Conjunt de cables elèctrics que van des de la Caixa General de Protecció als comptadors.
SIN. LGA
 
línia interior
f
línea interior f
indoor line
    
Línia elèctrica que discorre per l'interior d'un edifici o d'una propietat.
 
linòleum
m
linóleo m
linoleum
    
Tela forta i impermeable formada per un teixit de jute cobert per una pasta feta d'oli de llinosa, colofònia, goma, colorant, serradures i càrregues minerals, que s'utilitza com a paviment interior i com a material de recobriment i també per a planxes d'impressió. (DIEC)
 
lira de dilatació
f
lira de dilatación f
expansion loop, expansion lyre
    
Solució constructiva que consisteix a fer una U al llarg de tubs de calefacció de gran longitud, de forma que en cas de grans dilatacions (temperatures altes de l'aigua que condueixen) aquestes no s'acumulin als extrems i produeixin la ruptura de les fixacions o dels elements de suport.
 
llamborda
f
losa f
flag, flagstone
    
1 Pedra gran i plana utilitzada principalment per a pavimentar. |2 Pedra forta, tallada en forma prismàtica de bon gruix, que s'utilitza per a pavimentar carrers i carreteres. (DIEC)
 
llambordí
m
adoquín m
paving stone, cobble
    
Pedra forta, tallada en forma prismàtica de bon gruix, que s'utilitza per a pavimentar carrers i carreteres.
 
llana de fibra mineral
f
lana de fibra mineral f
mineral fiber wool
    
Material flonjo, format per fines fibres minerals, utilitzat sobretot com a aïllant tèrmic o absorbent acústic.
 
llana de roca
f
   
Veg. llana mineral
 
llana de vidre
f
lana de vidrio f , fibra de vivrio f
glass wool, glassfibre, fibreglass
    
Filament obtingut per extrusió del vidre, emprat sobretot en la fabricació d'aïllants. (DIEC)
SIN. fibra de vidre
 
llana mineral
f
lana mineral f , lana de roca f
rock wool, mineral wool
    
Material semblant a la fibra de vidre obtingut per extrusió de minerals o escòries, emprat sobretot en la fabricació d'aïllants.
SIN. llana de roca
 
llar
f
hogar m , chimenea f
hearth, fireplace
    
Paviment o sòl generalment de pedra on es fa el foc d'una casa, proveït de xemeneia de campana ampla per a la sortida dels fums.
SIN. llar de foc , fogar
 
llar de foc
f
   
Veg. llar
 
llarg
m
soga f
stretcher
    
Aresta amb la dimensió més gran d'un maó, d'un carreu, etc., que determina el format de l'obra.
 
llata
f
lata f
batten, counterbatten, tiling batten
    
Barra de fusta, prismàtica, emprada generalment per a sostenir les teules de les teulades, en la construcció de paviments empostissats, bastiments de portes i finestres, etc.
 
llata d'empostissar
f
rastrel m , ristrel m
batten
    
Llistó de fusta dels que serveixen de suport o d'element de fixació de les posts d'un revestiment de paret o de sòl. (DIEC)
 
llata per canal
loc
rastreles en pendiente loc
sloping battens
    
Disposició de les llates d'una teulada de teula cònica en què cada teula canal descansa entre dues llates disposades en el sentit del vessant. (DIEC)
 
llauner -a
m i f
   
Veg. lampista
 
llautó
m
latón m
brass
    
Aliatge de coure i de zinc, de color groc, susceptible de gran poliment, utilitzat en usos diversos a la edificació: baranes, panys, aixetes, etc.
 
llautó cromat
m
latón cromado m
chromed brass
    
Combinació de metalls utilitzada per fer aixetes i altres mecanismes de les instal·lacions d'aigua on es desitja un acabat platejat brillant.
 
llautó lacat
m
latón lacado m
colour coated brass
    
Tractament del llautó utilitzat per fer aixetes i altres mecanismes de les instal·lacions d'aigua on es desitja un acabat acolorit.
 
lleixa
f
anaquel m , estantería f
shelf
    
Post travessera col·locada horitzontalment entre dos suports, adossada a una paret, a la campana d'una llar, etc. que s'empra per a posar-hi tota mena d'objectes
SIN. prestatge , relleix
 
lleixa
f
   
Veg. prestatge
 
llevant
m
   
Veg. est
 
llibre d'ordres
m
libro de órdenes m
site diary
    
Document oficial necessari en qualsevol obra d'edificació on s'anoten tots les ordres que la direcció facultativa dóna, així com tots aquells esdeveniments de rellevància que succeixen duran l'obra.
 
llicorella
f
   
Veg. pissarra
 
llim
m
limo m
silt
    
Tipus de terreny de gra molt fi, que amb contacta amb l'aigua fa un fang relliscós sense consistència. No apte o molt poc adequat per a fonamentar.
 
llinda
f
dintel m , cargadero m
lintel
    
Element estructural en forma d'arc o biga que descansa sobre els dos brancals de l'obertura d'una porta o finestra i descarrega la paret superior. Per extensió la part superior del bastiment o marc d'una porta o finestra.
 
llinda adovellada
f
   
Veg. arc pla
 
llindar
m
umbral m
threshold, door sill
    
Part inferior de l'obertura d'una porta, especialment la d'entrada d'una casa, formada per una fusta o una pedra travessera que ve a un nivell més alt que el sòl exterior.
SIN. marxapeu
 
lliscar
v tr
enlucir v tr
to final coat, to set coat
    
Consisteix a recobrir una superfície prèviament arrebossada.
 
lliscat
m
enlucido m , guarnecido m
set coat, final coat
    
Acabat que es fa sobre un revestiment arrebossat i remolinat, estenent una capa molt prima de morter de calç i guix, o de ciment portland o altres mescles per obtenir una superfície més llisa. Per extensió, s'utilitza també en acabats llisos que no tenen un arrebossat previ.
 
llistonet
m
junquillo m
glazing bar, face putty
    
Barreta prima i flexible que serveix per a fixar vidres en marcs que tenen un encaix adequat per a muntar-n'hi.
SIN. vergueró , rivet
 
llosa
f
losa f
slab
    
Superfície gran i prima (comparat amb les dues dimensions principals), normalment de formigó o de pedra. S'aplica, per extensió, a una solera, un forjat de formigó, etc.
 
llosa alleugerida
f
losa aligerada f
lightweight slab
    
Llosa estructural, normalment de formigó armat, a la que s'ha tret gran part de la massa mitjançant la col·locació d'elements alleugeridors buits o molt lleugers.
 
llosa de fonamentació
f
losa de cimentación f
slab-on-grade foundation
    
Tipus de fonament a base d'una llosa de formigó armat de gruix i armadura important. S'utilitza sobretot quan les sabates aïllades que caldria utilitzar toquen o quasi toquen unes amb les altres.
 
llosa de formigó
f
losa de hormigón f
concrete slab
    
Superfície de gruix constant de formigó (normalment armat). S'utilitza com a fonament, solera o forjat.
 
llosa massissa
f
losa maciza f
solid slab
    
Element estructural superficial, en posició més o menys horitzontal, normalment de formigó armat.
 
llosat
m
empizarrado m
slate roofing
    
Teulat fet de lloses de pissarra. (DIEC)
 
lloseta
f
loseta f , plaqueta f
paving tile
    
Nom que es dóna a les rajoles de materials no ceràmics ni petris, com el suro, fusta, linòleum, etc.
 
lluerna
f
lucernario m , tragaluz m
skylight, roof window
    
Claraboia dotada d'elements arquitectònics que filtren la radiació directa del sol permetent l'entrada de llum.
 
llum
m
   
Veg. llumenera
 
llum
m
luz
span
    
Dimensió horitzontal entre dos suports. (GDLC)
 
llum
f
luz f
light
    
Energia en forma d'ones electromagnètiques de determinada freqüència, capaç d'impressionar els òrgans de la vista i que permet de veure els cossos.
 
llum de gas
m
luz de gas f
gas light
    
Llum emesa per una font lluminosa que crema algun tipus de gas combustible.
 
llum difusa
f
luz difusa f
diffuse light
    
Llum deguda a la reflexió irregular. (DIEC)
 
llum directa
f
luz directa f
direct light
    
Llum procedent del focus lluminós sense reflexions ni difusions intermèdies. (DIEC)
 
llum diürna
f
   
Veg. llum natural
 
llum elèctrica
f
luz eléctrica f
electrical light
    
Llum emesa per una font lluminosa que funciona a través d'un corrent elèctric. Pot ser d'incandescència, de fluorescència, etc.
 
llum natural
f
luz natural f , luz diurna f
natural light, daylight
    
Llum emesa per una font lluminosa natural, normalment el sol. Pot ser directa, difusa o reflectida.
SIN. llum diürna
 
llum reflectida
f
luz reflejada f
reflected light
    
Llum que ens arriba a través de la reflexió dels rajos lluminosos en algun objecte reflectant.
 
llumenera
f
luminaria f
luminaire, lighting fixture, light fixture
    
Conjunt format per un suport o carcassa i una làmpada que serveix per il·luminar un espai.
SIN. llum
 
lluna (de vidre)
f
   
Veg. vidre pla
 
local humit
m
local húmedo m
wet area
    
Espai on hi ha instal·lacions d'aigua: cuines, bans, vestidors esportius, piscines, etc.
 
longitud
f
longitud f
longitude
    
Arc de l'equador comprès entre els dos punts en què és intersecat pel meridià d'un lloc donat i el meridià primer, avui el de Greenwich. (DIEC)
 
longitud d'ona
f
longitud de onda f
wave length
    
En la propagació d'un moviment ondulatori, distància mínima entre dos punts que es troben en el mateix estat de variació. És inversament proporcional a la freqüència.
 
longitudinal
adj
longitudinal adj
longitudinal
    
En el sentit de la longitud o dimensió màxima.
 
mac de torrent
m
   
Veg. còdol
 
macadam
m
macadam m
macadam
    
Paviment per a carreteres format per una o més capes piconades de pedra matxucada i per un rebliment final que omple els buits entre les pedres. (DIEC)
 
maçoneria
f
mamposteria f
stonework, masonry
    
Obra de calç, ciment, o algun altre conglomerant, i pedra.
 
macroclima
m
macroclima m
macro-climate
    
Clima propi d'una extensió molt gran i uniforme de la superfície terrestre, com és el cas de la zona equatorial, dels pols, etc.
 
majoració
f
mayoración f
increase
    
Augment del valor de les accions aplicades a una estructura per tal de millorar-ne la seguretat.
 
malla espacial
f
malla espacial f
space frame
    
Estructura a mode d'encavallada en tres dimensions, és a dir, formada per barres que conformen tetraedres contigus. El conjunt es comporta, normalment, com una llosa estructural.
 
mallat
m
mallazo m
rebar mesh
    
Reixa formada per barres d'acer (armadures de formigó armat) ortogonals separades una distància constant en cada direcció.
 
mampara
f
mampara f
screen
    
Separació vertical per a compartimentar espais, sense haver de fer obra de paleta, que consisteix en un envà metàl·lic o de fusta, en alguns casos amb vidres a la part superior. (DIEC)
 
mampara de bany o de dutxa
f
mampara de baño o de ducha f
bath or shower screen, bath or shower panel, bath or shower enclouser
    
Pantalla de plàstic o vidre que, a mode de porta corredissa o pivotant, evita que els esquitxos que es produeixen al dutxar-se o banyar-se surtin a l'exterior.
 
mamperlà
m
mamperlán m , bocel m
nose, nosing
    
Barra o llistó de fusta que, col·locat horitzontalment, limita i forma l'aresta de cada escaló d'una escala de pedra, la cartel·la del balcó, el sòl de la llar, etc. (GDLC)
SIN. graonera
 
maneta
f
manija f , manubrio m , manilla f
handle, door lever
    
Peça, generalment en forma de barra horitzontal, que permet controlar l'obertura o el tancament d'una porta o finestra amb la mà.
SIN. manubri
 
maniguet
m
manguito m
sleeve
    
Peça tubular que serveix per a envoltar solidàriament una altra peça o per a acoblar dues barres o dos tubs. (DIEC)
 
manobre
m
peón m , manobre m
hawk boy
    
Obrer que ajuda el paleta en totes les feines que no necessiten gaires coneixements de l'ofici.
SIN. peó
 
manovella
f
manivela f
crank, handle
    
Element de control d'un moviment de rotació consistent en una barra que per un extrem forma un doble angle recte i per l'altre es connecta al objecte que ha de rotar.
 
manubri
m
   
Veg. maneta
 
manyà
m i f
cerrajero, -a m i f
locksmith
    
Persona que fabrica i ajusta panys, claus i tota mena d'objectes de ferro per a edificis, mobles, etc. (CTERM)
SIN. serraller, -a
 
manyeria
f
   
Veg. serralleria
 
maó
m
ladrillo m
brick
    
Bloc d'argila endurit al sol o al foc, emprat per a fer parets, voltes, xemeneies, etc., especialment el de 29 x 14 x 4 centímetres. (DIEC)
 
maó calat
m
ladrillo perforado m
perforated brick
    
Maó amb molts forats petits (rodons, quadrats, ròmbics, etc.) perpendiculars al pla (cara més grossa).
 
maó de quart
m
ladrillo para tabiques m
brick for partitions (aprox. 4 cm thick)
    
Maó de gruix aproximat als 4 cm utilitzat sovint, col·locat de cantell, en la formació d'envans. Pot ser massís o foradat.
 
maó de quart
m
ladrillo panderete m
thin brick
    
Maó més prim que el totxo, de gruix aproximat als 4 cm. Pot ser massís o foradat i s'utilitza, entre d'altres coses, per fer envans prims o voltes a la catalana.
 
maó foradat
m
ladrillo hueco m
hollow brick
    
Maó amb forats paral·lels al costat més llarg. És el maó menys resistent i el més lleuger.
 
maó massís
m
ladrillo macizo m , tocho m
plain solid brick
    
Maó massís tradicional, originalment fet a mà, d'uns 5 cm de gruix.
SIN. totxo
 
maó refractari
m
ladrillo refractario m
firebrick, refractory brick
    
Maó fet amb argila de fusió difícil, generalment una amb alt contingut de quars. S'utlitza per fer llars de foc, forns, etc. o recobriments refractaris. És capaç de suportar temperatures de més de 1500°C.
 
màquina tèrmica
f
máquina térmica f
thermal machine
    
Màquina que transforma l'energia tèrmica en treball. (D'alguna forma, el cos humà es comporta com una màquina tèrmica)
 
marbre
m
mármol m
marble
    
Roca calcària, metamòrfica, cristal·lina, granular i de gra macroscòpic, blanca, negra o de diversos colors deguts a la presència de substàncies estranyes, que mostra sovint clapes o venes i és susceptible d'un gran poliment.
 
marbre de cuina
m
   
Veg. taulell de cuina
 
marc
m
marco m , cerco m
leaf frame, leaf structure, framing
    
L'estructura del batent d'una porta o finestra: muntants i travessers.
 
marc
m
   
Veg. bastiment
 
marc de pas
m
marco de paso m
lining, surround
    
Bastiment sense galze, generalment del gruix d'un envà, que emmarca un pas sense porta. (DIEC)
 
marès
m
piedra arenisca f
standstone
    
Roca arenosa de gra i ciment calcari, de bon treballar, abundant a Mallorca.
 
marge
m
margen m
margin, border, edge
    
Vora, especialment d'un terreny que forma graó. (DIEC)
SIN. vorell
 
marquesina
f
marquesina f
canopy
    
Coberta de vidre, metall, fusta o formigó armat, que surt d'una façana sobre una porta, una andana, etc., per a resguardar de la pluja els entrants i sortints. (DIEC)
 
marxapeu
m
   
Veg. llindar
 
massa
f
masa f
mass
    
Agregació de partícules o de coses que formen un cos. Quantitat de matèria considerable en un sol tros.
 
massilla
f
masilla f
putty
    
Màstic usat per a tapar forats, esquerdes, etc., o per a dissimular les irregularitats d'una superfície. (DIEC)
 
màstic
m
mástique m
mastic, putty
    
Pasta feta d'ingredients diversos, com argila, litargiri i oli de llinosa, que s'endureix amb el temps i serveix per a tapar forats, esquerdes, junts, etc. (DIEC)
 
matavius
m
berenjeno m
chamfer strip
    
Llistó de fusta de secció en forma de triangle rectangle que es col·loca a les cantonades dels encofrats per tal que les peces de formigó resultin amb els caires aixamfranats. (DIEC)
 
material
m
material m
material
    
Cada una de les diferents matèries que entren en la construcció d'alguna cosa.
 
material absorbent
m
material absorbente m
acoustic finishings, absorbent material
    
Material usat en la construcció que té una bona capacitat absorbent, sia de la llum, del so, etc.
 
material bàsic
m
material básico m
basic material
    
Material amb el qual es fan diversos materials i elements de construcció.
 
material calent (al tacte)
m
material caliente (al tacto) m , material cálido (al tacto) m
warm material (by touch)
    
Material aïllant tèrmic que en contacte amb el cos dóna la sensació de calent, encara que estigui a la mateixa temperatura que un altre que tingui una conductivitat tèrmica més elevada. S'aplica sobre tot als paviments o revestiments de parets.
SIN. material càlid (al tacte)
 
material càlid (al tacte)
m
   
Veg. material calent (al tacte)
 
material de construcció
m
material de construcción m
building material
    
Material usat en la construcció d'edificis o obra civil.
 
material elàstic
m
material elástico m
elastic material
    
Material que té un comportament elàstic, és a dir que torna a la forma inicial després que l'acció que ha provocat la deformació ha desaparegut.
 
material especialitzat
m
material especializado m
specialized material
    
Material utilitzat en construcció exclusivament per alguna de les seves propietats.
 
material fred (al tacte)
m
material frío (al tacto) m
cold material (by touch)
    
Material poc aïllant que en contacte amb el cos dóna la sensació de fred, encara que estigui a la mateixa temperatura que un altre que tingui una baixa conductivitat tèrmica. S'aplica sobre tot als paviments o revestiments de parets.
 
material multifunció
m
material multifunción m
multifunction material
    
Material utilitzat en construcció per diverses propietats, aprofitades totes al mateix temps.
 
mecanisme
m
mecanismo m
mechanism
    
Arranjament de les parts d'una cosa o una màquina adaptada a produir un efecte
 
mecanisme homeostàtic
m
mecanismo homeostático m
homeostatic mechanism
    
Accions o comportaments involuntaris dels animals de sang calenta per tal de mantenir una temperatura constant, davant els canvis de temperatura ambiental.
 
medi ambient
m
medio ambiente m
environment
    
Conjunt de condicions en què s'esdevé l'existència d'un ésser viu o d'una comunitat. (DIEC)
 
medi natural
m
medio natural m
natural environment
    
Medi ambient no modificat per les activitats humanes.
 
melamina
f
melamina f
melamine
    
Compost cristal·lí blanc que conté tres unitats de cianamida en la seva estructura, emprat en la preparació de resines sintètiques.
 
melis
m
melis m , pino melis (madera) m
Scots pine wood
    
Fusta de pi roig, pi negre o d'algunes coníferes de qualitat semblant, rica en resina, d'anells estrets, densa i de bona qualitat per a fusta vista de luxe: empostissats, portes i altres fusteries.
SIN. pi melis (fusta)
 
memòria constructiva
f
memoria constructiva f
technical report
    
Document de text, que forma part del projecte arquitectònic, en qualsevol nivell (avantprojecte, bàsic, d'execució, etc.) on es descriuen els materials, les tècniques emprades, el procés constructiu, etc., de forma que complementa la informació gràfica del projecte.
 
mènsula
f
ménsula f , voladizo m
cantilever
    
Element estructural, normalment horitzontal, que només se suporta per un costat.
SIN. voladís , coll fals
 
meridià
m
meridiano m
meridian
    
Cercle imaginari que volta la Terra passant pels pols. (DIEC)
 
mescla
f
mezcla f
mix
    
Sistema format per dos components o més en qualsevol proporció, que poden separar-se per mitjans físics. (DIEC)
 
mesoclima
m
mesoclima m
mesoclimate
    
Clima propi d'una àrea, en una escala de desenes a centenars de quilòmetres, creat per les diferents elevacions del voltant, les pendents, les acumulacions d'aigua, etc.
 
mestra
f
   
Veg. reglada
 
mestrejar
v tr
   
Veg. reglejar
 
metabolisme
m
metabolismo m
metabolism
    
Conjunt de processos químics que s'esdevenen en els éssers vius, els quals poden ésser assimilatius o de síntesi o bé de degradació i producció d'energia. (DIEC)
 
metacrilat de metil
m
metacrilato de metilo m , polimetacrilato de metilo m , PMMA sigla
polymethyl methacrylate, methyl methacrylate, PMMA
    
èster metílic de l'àcid metacrílic, que s'utilitza en construcció en forma de plàtic transparent d'una gran resistència mecànica, substituint al vidre en aquells llocs on aquest és massa fràgil.
SIN. polimetacrilat de metil , PMMA
 
metàl·lic -a
adj
metálico -ca adj
metallic
    
1. Relatiu o pertanyent a un metall o als metalls, de la natura d'un metall.|2. Moltes vegades significa fet d'acer, ex. estructura metàl·lica. (DIEC)
 
metall
m
metal m
metal
    
Material de construcció fet a partir d'elements químics metàl·lics o dels seus aliatges.
 
metxa
f
espiga f
tenon
    
Sortint d'una peça que entra en el forat d'una altra.
SIN. espiga
 
microclima
m
microclima m
microclimate
    
Condicions climàtiques d'un lloc petit o poc extens, ben diferenciades de les condicions climàtiques de l'entorn.
 
migdia
m
   
Veg. sud
 
mini de plom
m
minio de plomo m
read lead, minium
    
Mineral, òxid de plom, de fórmula Pb3O4, que cristal·litza en el sistema tetragonal, és de color vermell i és emprat en la fabricació de vidre de plom i de pintures protectores per a ferro i acer. També existeixen minis d'alumini i de ferro.
 
minoració
f
minoración f
decrease
    
Disminució del valor de la resistència dels materials o elements estructurals per tal de millorar-ne la seguretat.
 
minvell
m
mimbel m
flashing, abutment flashing
    
Protecció (una rajola encastada, per exemple) al peu d'un parament vertical, formant un lleuger pendent, que protegeix el junt constituït pel parament vertical i el terra o pla horitzontal.
 
minvell de caixa
m
mimbel de caja m , mimbel de dilatación m
brick flashing
    
Minvell típic del terrat a la catalana, format bàsicament per un maó de cantell paral·lel a la barana, sobre les rajoles del terrat, i un altre maó lleugerament inclinat, encastat a la barana i recolzat lleugerament sobre l'anterior.
SIN. minvell de dilatació
 
minvell de dilatació
m
   
Veg. minvell de caixa
 
mirador
m
   
Veg. tribuna
 
mitgera
f
medianera f , pared medianera f
party wall, separating wall
    
Façana cega que se situa en el límit del solar veí. Antigament aquesta paret se situava just sobre el límit i pertanyia la meitat a cada veí.
SIN. paret mitgera
 
mitja tensió
f
media tensión f , MT sigla
medium voltage
    
Tensió superior als 1000 V i inferior als 33 kV destinada a la distribució d'energia elèctrica, fent de pont mitjançant transformadors, entre les línies d'alta tensió i el subministrament als usuaris en baixa tensió.
SIN. MT
 
mobiliari urbà
m
mobiliario urbano m
street furniture
    
Conjunt d'objectes que es col·loquen a la via pública per tal de facilitar i millorar el seu ús: bancs, papereres, coberts, etc.
 
mòdul de calaixos
m
módulo de cajones m
module of drawers
    
Moble que apila una sèrie de calaixos que se solen situar sota els taulells de la cuina.
SIN. calaixera
 
mòdul d'elasticitat
m
módulo de elasticidad m
modulus of elasticity
    
Relació entre la tracció a què es troba sotmès un cos i l'allargament que experimenta a causa d'aquesta tracció. (DIEC)
 
moment flector
m
   
Veg. moment flexor
 
moment flexor
m
momento flector m
bending moment
    
Resultat d'un conjunt de forces equilibrades en magnitud, però no col·lineals, que provoca un gir o un esforç de flexió.
SIN. moment flector
 
monocapa amb àrid projectat
m
monocapa con árido proyectado m
pebbledash
    
Tipus de revestiment fet a base d'arrebossar amb un morter colorejat sobre el qual es projecta graveta de qualitat que queda a la vista incrustada en el gruix del morter.
 
monofàsic
adj
monofásico adj
single-phase
    
Corrent elèctric que té una sola fase. Normalment utilitza conductors elèctrics bipolars (fase i neutre).
 
monòmer
m
monómero m
monomer
    
Molècula simple que forma part de cadenes de dues, tres o més unitats. (DIEC)
 
moqueta
f
moqueta f
carpet
    
Teixit fort format per un basament tradicionalment de jute o cànem, amb fils de llana perpendiculars a aquell, amb què hom cobreix el terra o les parets d'una habitació de forma permanent, en contraposició a una catifa que es pot treure i posar.
 
moqueta acrílica
f
moqueta acrílica f
acrilic carpet
    
Moqueta de fibres acríliques, en general de menor qualitat que les moquetes de llana.
 
moqueta de llana
f
moqueta de lana f
wool carpet
    
Moqueta feta amb fibres naturals de llana.
 
moqueta sintètica
f
moqueta sintética f
synthetic carpet
    
Moqueta feta amb fibres sintètiques: acríliques, nylon, etc.
 
morralló
m
   
Veg. morrió
 
morrió
m
alcachofa f , rejilla protectora f
ballast grating, gravel guard, grating
    
Reixa de ferro, petita i bombada, que hom col·loca en els embornals i desguassos per tal d'evitar que s'embussin.
SIN. morralló
 
morter
m
mortero m
mortar, pug
    
Mescla de calç o ciment (o una barreja dels dos) amb sorra i aigua que s'usa per a lligar les pedres, els maons, etc., d'una construcció.
 
morter bastard
m
   
Veg. morter mixt
 
morter de calç
m
argamasa f , mortero de cal m
lime mortar
    
Morter fet amb calç, sorra i aigua.
SIN. argamassa
 
morter de calç de llenya
m
mortero de cal de grasa m
fat lime mortar
    
Morter fet amb calç de llenya, sorra i aigua.
 
morter de ciment pòrtland
m
mortero de cemento pórtland m
portland cement mortar
    
Morter fet amb ciment pòrtland, sorra i aigua.
 
morter gras
m
mortero graso m , mortero rico m
fat mortar, rich mortar
    
Morter amb una proporció alta de conglomerant (ciment o calç).
 
morter magre
m
mortero magro m , mortero pobre m
poor mortar
    
Morter amb una proporció baixa de conglomerant (ciment o calç).
 
morter mixt
m
mortero mixto m , mortero bastardo m
composition mortar
    
Morter fet amb una barreja de conglomerants, ciment i calç, sorra i aigua.
SIN. morter bastard
 
mosaic
m
mosaico m
mosaic
    
1. Decoració d'una superfície feta incrustant-hi tessel·les de diferents colors, que conforma una escena o una ornamentació. |2. Paviment fet amb rajoles petites de diferents formes i colors. (DIEC)
 
mossa
f
   
Veg. trau
 
motllura
f
moldura f
moulding
    
Ornament tirat, estret, formant entrant o sortint i de perfil uniforme
 
MT
sigla
   
Veg. mitja tensió
 
muntacàrregues
m
montacargas m
freight elevator, goods lift
    
Aparell ascensor usat per al transport de pesos, mitjançant una plataforma, una cabina, una gàbia, etc. (GDLC)
 
muntant
m
montante m
stud, stile, strut, stanchion, door post
    
Peça de fusta, de pedra, de ferro, etc., de certs aparells o construccions, posada verticalment, sobre la qual van muntats el travesser o els travessers. (DIEC)
 
muntant d'escala
m
zanca f
string, stringer
    
Element estructural d'una escala (normalment un a cada costat) en forma de biga que suporta els graons i descansa per un costat al pis inferior i per l'altre al pis superior.
 
mur
m
   
Veg. paret
 
mur
m
muro m
wall
    
Paret gruixuda que suporta el pes d'un edifici o en limita verticalment l'interior. (DIEC)
 
mur amb cambra
m
muro capuchino m , muro hueco m
cavity wall, hollow wall
    
Mur exterior o de façana, que consta de dues fulles separades per una cambra d'aire. Aquestes fulles poden ser moncapa o multicapa cada una d'elles. En la versió autòctona la fulla exterior és la resistent i per tant els sostres interrompen la cambra d'aire. En la versió anglesa i d'altres països nord-europeus la fulla interior és la resitent, de forma que la cambra d'aire no s'interromp, però cal estabilitzar la fulla exterior amb connectors.
 
mur cec
m
muro ciego m
blind wall
    
Mur que no té obertures, ni portes ni finestres.
 
mur cortina
m
muro cortina m
curtain wall
    
Façana o tancament exterior de poc pes (normalment amb molt de vidre) que sol passar per davant dels forjats i que se sosté penjat del sostre superior.
 
mur de contenció
m
muro de contención m
retaining wall
    
Mur que per un costat està en contacte amb la terra, la qual conté. Per tal de no bolcar ni desplaçar-se degut a l'empenta del terreny caldrà que tingui un fonament adequat.
 
mur de fàbrica
m
muro de fábrica m
masonry wall
    
Paret feta amb elements amorterats: pedra, maons, blocs, etc.
 
mur de soterrani
m
muro de sótano m
cellar wall
    
Mur sota rasant que per la part exterior toca al terra i per la part interior dóna a un espai utilitzable.
 
mur de trava
m
   
Veg. paret de trava
 
mur entramat
m
muro entramado m
timber-frame wall, half-timbered wall, half-timber wall
    
Mur fet amb una armadura de fusta, omplint els espais amb fàbrica de maó, tàpia, pedra, etc. L'armadura sol quedar vista quan es tracta d'un mur de façana.
 
mur estructural
m
muro estructural m
structural wall, loadwearing wall
    
Paret que forma part de l'estructura d'un edifici: pot ser un mur portant o un mur de trava.
 
mur heterogeni
m
muro heterogéneo m
heterogenous wall
    
Mur format per diferents materials. Pot tractar-se d'un mur multicapa, d'un mur amb entramat, etc.
 
mur homogeni
m
muro homogéneo m , murp monocapa m
single-layer wall, homogenous wall
    
Mur fet amb un únic material: pedra, tàpia, fàbrica de maó, etc.
SIN. mur monocapa
 
mur massís
m
   
Veg. mur ple
 
mur monocapa
m
   
Veg. mur homogeni
 
mur multicapa
m
muro multicapa m
multi-layer wall
    
Mur format per l'addició de capes, normalment cada una d'elles té una funció diferent: resistent, impermeable, aïllant tèrmic, etc.
 
mur ple
m
muro lleno m , muro macizo m
solid wall
    
Mur que no té cap cambra d'aire en el seu interior.
SIN. mur massís
 
mur portant
m
muro portante m
bearing wall
    
Mur estructural que suporta el pes dels sostres.
SIN. paret mestra
 
mur transversal
m
muro transversal m
transversal wall
    
Mur perpendicular als murs portants. De vegades un mur és portant i transversal a la vegada.
 
mur ventilat
m
muro ventilado m
ventilated wall
    
Mur que té en el seu interior una cambra d'aire ventilada.
 
N
sigla
   
Veg. nord
 
nau
f
nave f
nave
    
Espai que s'estén al llarg d'una església i d'altres edificis, entre murs o rengleres d'arcades. (DIEC)
 
nau (industrial)
f
nave (industrial) f
warehouse
    
Construcció, sovint feta amb consrucció en sec, que s'usa amb finalitats industrials o d'emmagatzematge.
 
neoprè
m
caucho artificial m , neopreno m
neoprene
    
Cautxú sintètic obtingut per polimerització del 2-clorobutadiè, utilitzat en construcció en diversos usos: làmines impermeables, suports elàstics, etc.
SIN. cautxú artificial
 
nervi
m
nervio m
rib
    
Element lineal ortogonal i repetit en els sostres reticulars. Es forma amb l'espai que deixen els cassetons entre si. Treballa a flexió i tallant i es de formigó armat.
 
nervi perimetral
m
nervio perimetral m
perimetral rib
    
Nervi que voreja el perímetre d'un sostre reticular i fa les funcions de congreny. Està sotmès, a més a més de tallant i flexió, a una torsió considerable.
 
neu
f
nieve f
snow
    
Precipitació de petits cristalls de glaç hexagonals, agrupats en estructures arborescents, provinents de la congelació del vapor d'aigua atmosfèric, que cauen sobre la terra en forma de flocs o borrallons blancs. (DIEC)
 
niló

   
Veg. nylon®
 
nivell freàtic
m
nivel freático m , capa freática f
water table
    
Nivell fins al qual arriba l'aigua d'un pou, on la pressió hidràulica és igual a l'atmosfèrica. (DIEC)
SIN. capa freàtica
 
noguera (fusta)
f
nogal (madera) m
walnut wood
    
Fusta de noguer o noguera (Juglans Regia) és considera la més apreciada i preuada de les fustes europees. S'utilitza molt en ebenisteria.
 
nord
m
norte m
north
    
El punt de l'horitzó que es troba davant un observador quan té a la dreta l'est. (GDLC)
SIN. N
 
nus articulat
m
nudo articulado m
pin joint
    
Unió entre dues o més barres que permet el gir de cada una d'elles de forma independent.
 
nus encastat
m
nudo empotrado m
fixed joint, built-in joint
    
Solució constructiva que no permet cap desplaçament ni cap gir dels elements estructurals que hi van a parar.
 
nus rígid
m
nudo rígido m
rigid joint
    
Unió entre dues o més barres que només permet el gir de totes elles a la vegada i amb la mateixa magnitud.
 
nuvolositat
f
nubosidad f
cloudiness
    
Qualitat i quantitat dels núvols que cobreixen el cel.
 
nylon®
®
nylon® ® , nailon m , nilón m
nylon
    
El niló (de la marca comercial registrada: nylon®) es un polímer artificial que pertany al grup de les poliamides. En construcció s'utilitza sobretot en peces emmotllades formant mecanismes resistents al desgast per fricció: rodes, manetes, etc.
SIN. niló
 
O
sigla
   
Veg. oest
 
obertura
f
abertura f
opening
    
Element arquitectònic que permet la connexió entre dos espais a través dels tancaments: portes, finestres, etc.
 
obra vista
f
obra vista f
facework, fair-face brickwork
    
Paret feta amb fàbrica (normalment de maons), sense revestiment exterior, de forma que els elements de la fàbrica queden a la vista.
 
oest
m
oeste m , poniente m
west
    
El punt de l'horitzó per on es pon el sol en els equinoccis. (GDLC)
SIN. O , ponent
 
ofimàtica
f
ofimática f
offimatics
    
Conjunt de tècniques i de mitjans informàtics i teleinformàtics orientats a l'automatització de les tasques d'oficina i, principalment, al tractament i a la comunicació de la paraula, l'escriptura i la imatge. (DIEC)
 
ona electromagnètica
f
onda electromagnética f
electromagnetic wave
    
Ona caracteritzada per la variació local d'un camp elèctric i un camp magnètic en estat d'interdependència, que es propaga a través de l'espai. (DIEC)
 
opac -a
adj
opaco -ca adj
opaque
    
Que no deixa passar la llum. (DIEC)
 
orientació
f
orientación f
orientation
    
Posició d'un edifici, d'una persona, etc., amb relació als punts cardinals. (DIEC)
 
orinador
m
   
Veg. urinari
 
osca
f
muesca f
notch
    
Incisió o tall que es fa en un element constructiu per tal que serveixi com a referència per a alguna operació posterior.
 
oxidar
v tr
oxidar v tr
to rust
    
Un medi humit o corrosiu, formar òxid o rovell (en el ferro o en un altre metall).
SIN. rovellar
 
pal (de bandera)
m
mástil m , asta f
mast, spear
    
Pal a l'extrem del qual es fixa una bandera o algun altre objecte: un senyal, un cable, etc
SIN. asta
 
pala de punta
f
pala de punta f
spade
    
Eina de mà, amb un mànec llarg i una superfície metàl·lica al fons utilitzada per a excavar terrenys de poca cohesió.
 
pala plana
f
pala plana f
shovel
    
Eina de mà, amb un mànec llarg i una superfície metàl·lica al fons utilitzada per moure materials granulars o de poca cohesió.
 
pala plana, aplanador

llana, trulla
float, floater (USA)
    
Pala plana, prima i llisa, normalment metàl·lica, amb una nansa que serveis per lliscar superfícies de guix o de morter.
 
paleta
f
paleta f , palustre m
trowel
    
Tros de palastre de forma triangular amb un mànec adaptat a un dels costats que serveix per a manejar i aplicar el morter, el ciment, etc. (DIEC)
 
paleta
m
albañil m
bricklayer
    
Persona que treballa en la construcció d'edificis, excloent-ne les instal·lacions o les col·locacions especialitzades. (DIEC)
 
palplanxa
f
tablestaca f
sheet pile
    
Planxa d'acer que es clava a terra i que, encaixada lateralment amb d'altres, forma una pantalla. (CTERM)
 
panell
m
   
Veg. plafó
 
panell solar
m
   
Veg. captador solar
 
panot
m
loseta de hormigón f
mortar paving tile
    
Lloseta feta amb morter de ciment i sorra destinada a fer paviments resistents, especialment els situats a la intempèrie.
 
pantalla
f
pantalla f
piled wall, sheet pile
    
Element de gran superfície i col·locat, normalment, en forma vertical. Moltes vegades s'utilitza enterrada com a mur de contenció.
 
panxa
f
   
Veg. bombament
 
pany
m
cerradura f
lock
    
Dispositiu per a tancar portes, calaixos, baguls, etc., en què els moviments del pestell estan governats per un mecanisme que es fa obrar ficant-hi i voltant una clau o mitjançant qualsevol altra manipulació. (DIEC)
 
pany de cop
m
cerradura de resbalón f
slide lock
    
Pany que es tanca tot sol per la pressió que fa la pròpia fulla de la porta o finestra al tancar-se i produir una pressió sobre el pestell interior que té forma de falca.
 
paper
m
papel m
paper
    
Substància de fibres cel·lulòsiques adherides les unes a les altres, feta en forma de làmines molt primes, un ús del qual és el de revestiment de paraments, normalment enguixats.
 
paperera de peu
f
papelera de pie f
litter bin, liiter basket (USA)
    
Paperera que va fixada al terra a través d'un peu central o dos peus laterals, que pot girar per buidar-se fàcilment, i que normalment es troba a la via pública o zones exteriors.
 
paperera penjant
f
papelera colgante f
hanging wastebasket
    
Paperera que fa fixada a una paret, normalment en zones de pas, tan interiors com exteriors.
 
paral·lel
m
paralelo m
parallel
    
Cercle menor de l'esfera terrestre determinat per la intersecció d'un pla paral·lel a l'equador amb l'esfera terrestre. (DIEC)
 
parament
m
paramento m
face
    
Superfície d'una excavació, cara d'un mur o d'una paret, etc. (DIEC)
 
para-sol
f
brise-soleil f
brise-soleil (sun shade)
    
Element de protecció del sol d'una obertura, generalment en forma de lamel·les horitzontals que permet el pas de l'aire a través.
SIN. brise-soleil
 
paredat
m
pared de mampostería f
stonework
    
Paret o mur fet de pedres col·locades amb morter o en sec. (DIEC)
 
paredó
m
tabicón m
thick partition
    
Envà gruixut.
 
paret
f
pared f , muro m
wall
    
Obra de fàbrica alçada a plom fins a certa alçària, que serveix per a tancar un espai de terreny, per a formar les cares laterals d'una casa, d'una cambra, etc. (DIEC)
SIN. mur
 
paret de capcer
f
testera f , muro piñón m , testero m
gable wall
    
Mur de façana que està coronat per un capcer. Per analogia, de vegades fa referència a la façana estreta i alta d'un edifici alt i llarg.
SIN. pinyó , testera
 
paret de càrrega
f
pared de carga f , pared maestra f , muro portante m
supporting wall, main wall
    
Paret estructural que suporta directament les biguetes o la volta del sostre superior.
SIN. paret mestra , paret portant
 
paret de trava
f
pared de arriostramiento f , muro de arriostramiento m
bracing wall
    
Paret estructural la missió de la qual es estabilitzar les parets portants. (DIEC)
SIN. mur de trava
 
paret mestra
f
   
Veg. mur portant
 
paret mestra
f
   
Veg. paret de càrrega
 
paret mitgera
f
   
Veg. mitgera
 
paret portant
f
   
Veg. paret de càrrega
 
paretó
m
murete m
light wall
    
Ampit de pedra o d'obra, sense separacions, situat a tota la llargada dels laterals d'un pont, d'una carretera, etc., per a evitar que caiguin daltabaix els vianants i els vehicles. (DIEC)
 
parquet
m
parqué m
parquet
    
Paviment interior fet de llates o posts de fusta emboetada o amb contraplacats d'uns 10 mil·límetres de gruix. Pot anar clavat a llates d'empostissar, flotant damunt d'una làmina separadora o encolat damunt d'una superfície llisa i resistent.
 
partició
f
partición f , divisoria f
partition, division wall
    
Element arquitectònic que separa dues habitacions. Pot ser de molts tipus i de molt materials Generalment es refeix a elements no estructurals.
SIN. divisòria
 
partida alçada
f
partida alzada f
spot item
    
Treball i materials necessaris per fer un determinat element en una obra que no es pot valorar com a suma del valor dels seus components.
 
parts de l'edifici
f pl
partes del edificio f pl
building elements, parts of the building
    
Classificació que es fa dels diferents conjunts d'elements que formen un edifici, normalment d'acord amb la seva funció.
 
pas de vianants
m
paso de peatones m , paso cebra m
pedestrian crossing, zebra crossing
    
Indret senyalitzat per on es travessa un carrer o una carretera. (DIEC)
SIN. pas zebra
 
pas d'instal·lacions
m
paso de instalaciones m
services duct
    
Espai per on passen els conductes, tubs, etc. de les instal·lacions d'un edifici.
 
pas zebra
m
   
Veg. pas de vianants
 
passador
m
   
Veg. forrellat
 
passador
m
pasador m
pin
    
Mecanisme de tancar consistent en una barreta de ferro cilíndrica o plana que corre per dins de dues anelles o un cilindre fixats a la fulla de la porta i s'introdueix en un tancador fixat al bastiment. (DIEC)
 
passamà
m
pasamano m
handrail
    
Peça llarga i llisa que es col·loca en una barana en la part on es posa la mà per a emparar-se. (DIEC)
 
pasta
f
pasta f
stuff, paste, pug
    
Massa tova i plàstica formada amb una substància sòlida mòlta o polvoritzada mesclada íntimament amb aigua o amb un altre líquid, tal com el morter, el formigó, el guix amb aigua, etc.
 
pati de ventilació
m
patio de ventilación m
ventilation shaft
    
Espai clos i descobert a l'interior o a un costat d'un edifici, utilitzat per facilitar la ventilació dels espais interiors.
 
pati d'il·luminació
m
patio de iluminación m
light shaft
    
Espai clos i descobert a l'interior o a un costat d'un edifici, utilitzat per a il·luminar amb llum natural els locals contigus.
 
pàtina
f
pátina f
patina
    
Capa fina d'alguna cosa (pols, verdet, etc.) que cobreix un objecte o una superfície.
 
pavès
m
pavés , moldeado de vidrio
glass block
    
Peça de vidre emmotllat que s'utilitza per a realitzar paraments de petites o grans dimensions, talment com si es tractés d'un maó de vidre.
SIN. vidre emmotllat
 
paviment
m
pavimento m , solado m
flooring, paving
    
Revestiment de pedres, de rajoles o altre material amb què es cobreix un sòl per tal d'embellir-lo, de conferir-li fermesa, llisor, comoditat de trànsit, etc.
 
paviment
m
pavimento m
surfacing
    
Part superior del ferm que suporta directament les sol·licitacions del trànsit. Si és molt gruixuda sol constar de dues capes denominades capa de trànsit i capa intermèdia
 
paviment flotant
m
pavimento flotante m
floating floor
    
Paviment col·locat sobre un suport elàstic capaç d'absorbir en gran part l'energia del so d'impacte i no transmetre-la al pis inferior.
 
PC
sigla
   
Veg. policarbonat
 
PE
sigla
   
Veg. polietilè
 
PEAD
sigla
   
Veg. polietilè d'alta densitat
 
PEBD
sigla
   
Veg. polietilè de baixa densitat
 
peciloterm -a
adj
   
Veg. poiquiloterm -a
 
pedra
f
piedra f
stone
    
Tros de matèria mineral de certa grandària desprès naturalment o tret artificialment d'una roca, emprat ordinàriament com a material de construcció. (DIEC)
 
pedra
f
granizo m
hail
    
Grans de glaç, transparents o translúcids, procedents de la condensació del vapor d'aigua atmosfèric. Si són grans petits es tracta de calamarsa. (GDLC)
SIN. calamarsa
 
pedra arenosa
f
arenisca f
sandstone
    
Roca sedimentària detrítica, coherent, composta, en més d'un 85 %, de sorra consolidada per un ciment de qualsevol natura, i amb el gra que la forma compost de qualsevol mineral detrític. (DIEC)
SIN. gres
 
pedra artificial
f
piedra artificial f
artificial stone
    
Material de construcció la composició del qual és un formigó (ciment, sorra, grava i aigua) però amb materials de qualitat: ciment blanc, sorra i grava provinents de pedres naturals de qualitat (marbre, granit, etc.). Si s'hi afegeixen colorants s'obtenen peces que s'assemblen a pedra natural.
 
pedra calcària
f
   
Veg. calcària
 
pedra de maçoneria
f
mampuesto m
rough stone
    
Pedra rústica, no treballada, que es pot col·locar en obra amb la mà.
 
pedra natural
f
piedra natural f
natural stone
    
Material de construcció obtingut directament de les roques. en una pedrera. Pot utilitzar-se en formats grans (carreus) o plaques de pocs centímetres de gruix.
 
pedrís
m
poyo m , poyal m
stone bench
    
Banc fet de pedra o de maons.
 
pega
f
   
Veg. cola
 
pegot
m
pegote m
dab
    
Gruixos de pega o pasta utilitzats en la fixació de plafons, rajoles, cartró-guix, etc., col·locats separats uns dels altres.
 
pendent
m
pendiente f
slope, pitch
    
Inclinació, respecte de la horitzontal, de la superfície d'un relleu: vessant, talús, aiguafons, etc.
 
peó
m
   
Veg. manobre
 
pèrdua de càrrega
f
pérdida de carga f
pressure loss
    
En les instal·lacions d'aigua, diferència de pressió entre dos punts determinats deguda a la diferència de nivell o generada pel fregament en el moment en que l'aigua entra en moviment.
 
perfil
m
perfil m
section
    
Barra metàl·lica o d'altres materials, de secció obtinguda per laminatge, extrusió o estiratge.
 
pèrgola
f
pérgola f
pergola
    
Enreixat sostingut per pilastres, a guisa de sostre, perquè s'hi enfilin parres o altres plantes arrapadisses, situat generalment en un jardí. (DIEC)
 
pericó
m
arqueta f
inspection chamber, pipe inspection chamber
    
Caixa d'obra o prefabricada, a peu pla o enterrada, on hi ha un dispositiu de registre. També serveix per a connectar o facilitar el desguàs dels baixants i col·lectors.
SIN. arqueta
 
pericó antimúrid
m
arqueta antimúrida f
rat-barrier inspection chamber
    
Pericó que disposa d'alguna reixa o algun dispositiu que evita el pas de les rates.
 
pericó sifònic
m
arqueta sifónica f
trapped inspection chamber
    
Pericó que disposa d'algun sistema per tal de crear un sifó, de forma que l'aire del col·lector que hi arriba no es barregi amb l'aire del clavegueró que se'n va.
 
pern
m
perno m , tornillo m
bolt
    
Peça metàl·lica, de forma cilíndrica, proveïda de cabota, en un extrem, i de rosca a l'altre per tal de poder-hi collar una femella, emprat per a unir dues peces o parts de peça, o bé per a servir d'eix del moviment d'una peça o part de peça respecte a una altra. (GDLC)
SIN. cargol
 
persiana
f
persiana f
blinds, shutter
    
Element de protecció i regulació de la radiació i de la llum, situat a la part exterior d'una porta, d'una finestra, etc. format normalment per un conjunt de peces llarges, estretes i primes. N'hi ha de molts tipus, fixes, mòbils, enrotllables, etc.
 
persiana corredissa
f
persiana corredera f
sliding louver, sliding shutter
    
Persiana que es desplaça per unes guies horitzontals.
 
persiana de corda
f
   
Veg. persiana valenciana
 
persiana de llibret
f
persiana de librillo f
folding leaf blind
    
Persiana de lamel·les, formant porticons que es pleguen uns sobre els altres.
SIN. persiana plegable
 
persiana enrotllable
f
persiana enrollable f
roller shutter, rolling shutter
    
Persiana formada per un conjut de lamel·les verticals que circulen per unes guies verticals i que poden enrotllar-se al voltant d'un eix horitzontal superior anomenat corró.
 
persiana mallorquina
f
persiana mallorquina f
Majorcan blind
    
Persiana formada per un marc rectangular amb lamel·les horizontals inclinades, fixes o mòbils.
 
persiana plegable
f
   
Veg. persiana de llibret
 
persiana valenciana
f
persiana valenciana f
Valencian blind
    
Persiana enrotllable a manera de cortina de llistonets de fusta o d'un altre material, articulats de manera que els junts queden molt a tocar, i que s'enrotlla amb un corda.
SIN. persiana de corda
 
persiana veneciana
f
persiana veneciana f
Venetian blind
    
Persiana de tires enfilades entre elles que hom pot orientar i arrenglerar mitjançant un cordó. (DIEC)
 
pes propi
m
   
Veg. concàrrega
 
pes propi
m
peso propio m
self weight
    
Pes dels elements que conformen una estructura o un edifici.
 
pestell
m
pestillo m
latch
    
Cadascuna de les peces metàl·liques corredores d'un pany. (GDLC)
 
petit interruptor automàtic
m
pequeño interruptor automático m , PIA sigla
miniature circuit breaker, MCB, double pole thin circuit breaker
    
Interruptor electromagnètic que protegeix de sobrecàrregues a un determinat circuit elèctric: el dels endolls, el de la cuina i el forn, etc.
SIN. PIA
 
peu
m
pedestal m
pedestal
    
Peça col·locada verticalment per sostenir algun sanitari, un element de construcció o alguna altra cosa.
 
peu dret
m
   
Veg. pilar
 
PEXC
sigla
   
Veg. polietilè reticulat
 
pi (fusta)
f
pino (madera) f
pine wood
    
Fusta molt comú, provinent de qualsevol dels arbres del gènere Pinus, utilitzada en construcció per a qualsevol activitat: bastides, encofrats, fusteries, etc.
 
pi blanc (fusta)
f
pino blanco (madera) f
aleppo pine wood
    
La fusta del pi blanc (Pinus halepensis) es fa servir per a producció de cel·lulosa o objectes de poca qualitat, com el tronc no acostuma a ser gaire recte no es poden fer servir per altres utilitats.
 
pi flandes (fusta), pi rojalet (fusta)
m
   
Veg. pi roig (fusta)
 
pi melis (fusta)
m
   
Veg. melis
 
pi roig (fusta)
m
pino albar (madera) m , pino royo (madera) m , pino de Valsaín (madera) m
Scots pine wood
    
Fusta de pi roig (Pinus sylvestris) també anomenat pi ros, pi vermell o pi urgellenc, estès arreu d'Europa, que a les zones meridionals és muntanyenc, molt apreciat en la construcció.
SIN. pi rojal (fusta) , pi flandes (fusta), pi rojalet (fusta)
 
pi rojal (fusta)
m
   
Veg. pi roig (fusta)
 
PIA
sigla
   
Veg. petit interruptor automàtic
 
pic
m
pico m
pick, pickaxe
    
Eina que consisteix en una peça de ferro o d'acer, acabada en punta en un dels seus extrems o en ambdós, proveïda de mànec, que hi és endollat en l'ull practicat entre els seus extrems. (GDLC)
 
pica
f
   
Veg. aigüera
 
pica
f
seno m , pila, pileta f
sink
    
Peça de pisa, acer inoxidable, pedra, o d'un altre material, amb una concavitat destinada a rebre aigua o un altre líquid. Normalment disposa d'una bonera amb tap i d'un sobreeixidor.
 
pigment
m
pigmento m
pigment
    
Substància colorant, natural o sintètica, orgànica o inorgànica, insoluble, que, dispersa en oli o en una altra base adequada, confereix el color a pintures i laques. (DIEC)
 
pilar
m
pilar m , columna f , pie derecho m
column, upright, pillar, strut, pier
    
Suport vertical, considerablement més alt que ample, fet de pedra, maons, formigó, ferro, etc. (DIEC)
SIN. columna , peu dret
 
piló
m
pilote m
pile
    
Fonament consistent en un cilindre llarg de formigó armat que penetra profundament en el sòl i transmet la càrrega a terrenys més forts que els poc profunds. (DIEC)
 
piló abatible
m
pilón abatible m
retractable (buried) bollard
    
Espècie de bol·lard que mitjançant un moviment (generalment amgant-se sota terra) permet o evita el pas de vehicles.
 
pilonatge
m
pilotaje m
pile foundation
    
Acció i efecte de fonamentar amb pilons.
 
pintura
f
pintura f
paint
    
Matèria líquida o pastosa acolorida amb un pigment i preparada per a pintar superfícies.
 
pintura a l'aigua
f
pintura a la aguada f , pintura al temple f
water paint, tempered paint
    
Pintura feta amb colors preparats amb líquids glutinosos: goma, aiguacuit, etc.
SIN. pintura al tremp
 
pintura a l'oli
f
pintura al aceite f , pintura al óleo f
oil paint, oil painting
    
Pintura feta emprant colors preparats amb oli. (DIEC)
SIN. pintura grassa
 
pintura al tremp
f
   
Veg. pintura a l'aigua
 
pintura asfàltica
f
pintura asfáltica f
asphaltic paint
    
Recobriment asfàltic aplicat en forma de líquid espès com a barrera impermeable poc important o com a base per poder aplicar-hi a sobre una làmina impermeable de component asfàltic.
 
pintura bituminosa
f
pintura bituminosa f
bituminous paint
    
Pintura amb components bituminosos utlitzada com a barrera impermeable o capa intermèdia entre una làmina impermeable i el suport.
 
pintura grassa
f
   
Veg. pintura a l'oli
 
pintura impermeable
f
pintura impermeable f
waterproof painting
    
Pintura que impedeix el pas de l'aigua al seu través.
 
pintura plàstica
f
pintura plástica f
plastic paint
    
Tipus de pintura utilitzada indistintament a l'interior i a l'exterior, mat o setinada, que només necessita aigua per diluir-se i per a la neteja de brotxes, rodets i altres utensilis.
 
pinyó
m
   
Veg. capcer
 
pinyó
m
   
Veg. paret de capcer
 
pinyolet
m
garbancillo m
peagravel
    
Granulat de pedra de 5 a 18 mm de grandària. (CTERM)
 
piqueta de terra
f
piqueta de tierra f
earth electrode, earth termination
    
Piques d'acer recobertes de coure, clavades al terreny per tal d'obtenir una mínima resistència electrica amb el terra.
 
pisa
f
loza f
vitreous china, stoneware
    
Ceràmica de pasta porosa recoberta d'un vernís vitrificat transparent o opac. (GDLC)
 
pissarra
f
pizarra f
slate
    
Roca estratificada i lleugerament metamòrfica que prové de la consolidació i la laminació de sediments argilosos. (DIEC)
SIN. llicorella
 
pitxolí
m
pichulín m
narrow brick
    
Maó estret usat per a completar parets fetes a trencajunts.
 
pla de l'eclíptica
m
plano de la eclíptica m
plane of the ecliptic
    
Pla en el que està continguda l'eclíptica.
 
pla de treball
m
plano de trabajo m
working level
    
Pla horitzontal d'un local al nivell de les taules, taulells o maquinària on s'executa un determinat treball.
 
placa
f
placa f
plate
    
Làmina rígida de metall, fusta, plàstic, etc., generalment destinada a ésser aplicada sobre una superfície plana. (GDLC)
 
placa alveolar
f
placa alveolar f
hollow core slab
    
Placa de formigó, utilitzada sobretot en sostres prefabricats, que té una sèrie de alleugeriments interiors formats per alvèols longitudinals.
 
placa base
f
placa base f
base plate
    
Platina d'acer col·locada al peu d'un pilar d'acer per tal de fer la transició entre el pilar i el suport (fonament) d'acord amb la resistència de cada material.
 
placa de cocció
f
placa de cocción f , encimera (de cocina) f
cooking plate
    
Placa amb els elements productors de calor per cuina incorporats. Sol situar-se integrada al taulell de la cuina. (DIEC)
SIN. placa de focs , fogons
 
placa de fibra de vidre
f
placa de fibra de vidrio f
glassfibre board, fibreboard
    
Placa de fibres de vidre rigiditzades amb resines, utilitzada normalment com a aïllant tèrmic o absorbent acústic.
 
placa de fibrociment
f
placa de fibrocemento f
fibre cement board, asbestos cement sheet
    
Placa fina feta amb una pasta de ciment i fibres minerals (antigament amiant) utilitzada normalment a la intempèrie. En forma de placa ondulada ha estat molt utilitzada com a coberta de locals oberts o de poca importància.
 
placa de focs
f
   
Veg. placa de cocció
 
placa de metacrilat
f
placa de metacrilato f
methacrylate sheet
    
Placa de gran transparència, utilitzada sovint en lloc del vidre degut a la seva major resistència, encara que de menor duresa.
 
placa de pissarra
f
placa de pizarra f
slate plate
    
Làmines molt fines de pissarra utilitzades sobre tot com a peces de coberta en cobertes inclinades però també com a paviment.
 
placa de policarbonat
f
placa de policarbonato f
polycarbonate sheet
    
Placa de gran resistència a l'impacte, utilitzada sobretot en forma de placa alveolar, com a element de coberta translúcida.
 
placa de polièster reforçat
f
placa de poliéster reforzado f
reinforced polyester sheet
    
Placa feta amb polièster en el qual s'hi ha afegit un contingut de fibres, normalment de vidre, que li donen una major resistència.|S'utilitza sobretot en forma de placa ondulada en cobertes.
 
placa de PVC
f
placa de PVC f
PVC sheet
    
Placa feta amb PVC. S'utilitza sobretot en forma de placa ondulada en cobertes.
 
placa grecada
f
placa grecada f
profiled sheeting, metal decking, tray decking, troughed sheeting
    
Placa que en el sentit transversal té una secció en forma de greca, és a dir, de línia trencada en angles rectes o quasi rectes. Aquesta forma li dóna una gran rigidesa en el sentit longitudinal.
 
placa ondulada
f
placa ondulada f
corrugated sheeting, corrugated roof panel
    
Placa que en el sentit transversal té una secció en forma d'ones, és a dir, d'una corba sinusoïdal. Aquesta forma li dóna una gran rigidesa en el sentit longitudinal.
 
placa plana
f
placa plana f
flat sheet
    
Placa de cares paral·leles i planes. Presenta poca rigidesa en les dues direccions.
 
placa prefabricada de formigó
f
placa prefabricada de hormigón f
precast concrete plank
    
Placa de formigó, sovint alleugerida amb alveols, utilitzada com a element principal de sostres prefabricats. Per sobre cal disposar-hi una capa de compressió de formigó armat que faci monolític el sostre.|També pot usar-se com a element de façana, amb les degudes modificacions per al ancoratge.
 
placa turca
f
placa turca f , turca f
squat pan, squatting closet, asiatic closet
    
Sanitari que s'utilitza com a vàter, format per una peça fixada al terra, amb dos elevacions per posar-hi els peus i el forat de la bonera, que comunica amb el sifó del dispositiu. Normalment disposa d'una cisterna elevada amb un sistema de cadena.
SIN. turca
 
plafó
m
panel m
panel, board
    
Peça plana i prima de diversos materials, generalment de forma rectangular, emprada en diverses aplicacions tècniques, constructives, arquitectòniques, etc.
SIN. panell
 
plafó
m
   
Veg. sofit
 
plafó compost de cartró guix amb aïllament
m
panel compuesto de cartón yeso con aislamiento m
gypsum plasterboard with insulation
    
Plafó de cartró guix que porta incorporat l'aïllament tèrmic o acústic, adherit a la cara posterior.
 
plafó de cartró guix
m
panel de cartón yeso m
plasterboard panel, drywall sheet (USA), drywall panel (USA)
    
Plafó format per una placa de guix, d'entre 10 i 20 mm de gruix aprox., recoberta per les dues cares amb un cartró d'1 mm de gruix aprox.
 
plafó radiant
m
panel radiante m
radiating panel
    
Element de calefacció que format per un plafó escalfat interiorment (electricitat, aigua calenta, etc.) que emet calor per radiació.
 
plafó radioconvector
m
panel radioconvector m
radiator/convector panel
    
Element superficial de calefacció, amb elements afegits (xapes grecades, per exemple) que augmenten la transferència de calor a l'entorn i faciliten el moviment de l'aire creant un corrent de convecció en el local on se situa.
 
plafó sandvitx
m
panel sandwich m
sandwich panel
    
Plafó format per tres capes, de les quals les dues exteriors són del mateix material (o similar) i la capa interior és d'un altre material diferent.
 
plafó sandvitx d'alumini amb aïllament tèrmic
m
panel sandwich de aluminio con aislante térmico m
panel aluminum sandwich with thermal insulator
    
Element típic de coberta format per unes plaques rígides d'aïllament tèrmic (normalment poliuretà escumat) recobertes per les dues cares amb una xapa d'alumini adherida. La secció del plafó en el sentit transversal presenta una forma grecada, inversa en cada cara, que li dóna un gran rigidesa en el sentit longitudinal.
 
planejament urbanístic
m
planeamiento urbanístico m
town plannign, urban planning, city planning
    
Instrument de la planificació territorial que comprèn un conjunt de plans urbanístics que ordenen l'espai. (CTERM)
 
plànol
m
plano m
plan
    
Representació sobre un pla de la disposició d'una ciutat, de la planta, alçats i seccions d'un edifici, d'un parc, etc.
 
plànol
m
plano m
plan
    
Dibuix a escala, que representa la projecció ortogonal d'un edifici, un dels seus talls o seccions o els detalls.
 
plànol d'obra acabada
m
plano según construcción m , plano as-built m
as-built drawing, as-constructed drawing
    
Plànol que reflecteix una obra tal com ha quedat després de les eventuals modificacions fetes durant la seva execució. (CTERM)
 
planxa de coure
f
plancha de cobre f
copper plate
    
Làmina de coure (al voltant d'1 mm de gruix) utilitzada en la formació de cobertes, elements de desguàs d'aigües pluvials, etc.
 
planxa de plom
f
plancha de plomo f
lead plate
    
Làmina de plom, d'uns quants mm de gruix, utilitzada antigament per a solucionar els racons i encontres de cobertes de pissarra. Actualment no s'utilitza degut a la toxicitat del plom.
 
planxa de zenc
f
plancha de cinc f
zinc plate
    
Làmina de zinc (al voltant d'1 mm de gruix) utilitzada en la formació de cobertes, elements de desguàs d'aigües pluvials, etc.
 
plaqueta
f
plaqueta f
small tile
    
Placa petita de materials diversos: fusta, ceràmica, vidre, pedra natural, etc. utilitzada en la formació de la capa exterior de les teulades.
 
plaqueta ceràmica
f
plaqueta cerámica f
brick tile
    
Rajola ceràmica, les dimensions de les quals son el llarg i el gruix d'un maó, que una vegada col·locades simulen una pared de fàbrica de maó.
 
plàstic
m
plástico m
plastic
    
Compost polimèric natural o artificial, transformat mitjançant l'aplicació de calor i de pressió, que s'utilitza en la fabricació d'objectes diversos. (DIEC)
 
plasticitat
f
plasticidad f
plasticity
    
Propietat dels materials que es manifesta pel fet que conserven indefinidament les deformacions produïdes per alguna força quan aquesta deixa d'actuar. (DIEC)
 
plat de dutxa
m
plato de ducha m
shower plate, shower tray, shower pan
    
Sanitari en forma de peça prefabricada (normalment de pisa), o fet in situ, que recull l'aigua de la dutxa. Té una superfície rugosa per evitar lliscar i disposa d'una bonera sifònica.
 
plat de dutxa raconer
m
plato de ducha de rincón m
plate of corner shower
    
Plat de dutxa situat just en un racó, de manera que té dos costats contigus en angle recte i la resta del perímetre en forma més o menys d'arc.
 
platina
f
pletina f
steel plate
    
Peça metàl·lica de forma rectangular i de gruix reduït.
 
plec de condicions
m
pliego de condiciones m
technical specifications sheet
    
Document de text, que forma part del projecte arquitectònic, normalment en la fase de projecte d'execució, on es descriuen totes aquelles condicions que han de complir els materials, la posada en obra, els mitjans auxiliars, etc. per tal que l'edifici s'executi tal i com està previst.
 
plenum
m
plenum m
plenum
    
Cambra d'aire en un sistema d'aire condicionat, conservada a una pressió lleugerament superior a la pressió atmosfèrica, normalment formada per l'espai superior a un cel ras o construïda en forma de conducte.
 
plom
m
plomo m
lead
    
Metall blavenc, inelàstic, fusible i pesant que, en contacte amb l'aire, s'altera superficialment i es torna gris. Molt utilitzat antigament en cobertes, canonades, etc. ja no s'utilitza degut a la seva toxicitat.
 
plomada
f
plomada f
plumb line
    
Instrument que consisteix en un tros de material pesant disposat a l'extrem d'un cordill, emprat per a comprovar la verticalitat d'algun element, especialment de construcció. (GDLC)
 
pluja
f
lluvia f
rain
    
Precipitació de gotes d'aigua, provinent de la condensació del vapor d'aigua de l'atmosfera. (DIEC)
 
PMMA
sigla
   
Veg. metacrilat de metil
 
poal
m
   
Veg. galleda
 
poiquiloterm -a
adj
poiquilotermo -ma adj , poiquilotérmico -a adj
poikilotherm, ectotherm
    
Dit de l'animal la temperatura interna del qual depèn completament de la del medi. (GDLC)
SIN. peciloterm -a
 
pol
m
polo m
pole
    
Punt on l'eix de rotació de la Terra travessa la seva superfície. N''hi ha dos i reben el nom de pol Nord i pol Sud
 
policarbonat
m
policarbonato m , PC sigla
polycarbonate
    
Compost polimèric que conté grups carbonat (O-CO-O) repetits regularment al llarg de la cadena molecular principal, utilitzat en construcció sobretot en la formació de plaques alveolars per a cobertes translúcides.
SIN. PC
 
policlorur de vinil
m
policloruro de vinilo m , PVC sigla , cloruro de polivinilo m
polyvinyl chloride, PVC
    
Resina sintètica obtinguda per polimerització del clorur de vinil. És utilitzada àmpliament en construcció, en les formes més diverses i en productes diferents. Degut a la contaminació que provoca tant la seva fabricació com el procés de descomposició llarg als abocadors, fa que sigui un plàstic amb implicacions negatives des del punt de vista de la sostenibilitat i l'ecologia.
SIN. PVC , clorur de polivinil
 
polièster amb fibra
m
poliéster con fibra m
polyester with fibre
    
Superfície formada in situ, sobre un suport també superficial, a base d'impregnar amb polièster una capa de fibra de vidre, i deixar-ho polimeritzar.
 
poliestirè
m
poliestireno m , PS sigla
polystyrene, PS
    
Polímer d'hidrocarbur aromàtic líquid, de fórmula C6H5CH=CH2, que és matèria primera per a la síntesi del poliestirè i d'alguns cautxús artificials. En construcció s'utilitza sobretot en les seves formes expandides i extrudides com a aïllament tèrmic.
SIN. PS
 
poliestirè expandit
m
poliestireno expandido m , EPS sigla
expanded polystyrene, EPS
    
Polímer de l'estirè fabricat a base d'expandir petites boles de material i ajuntar-les formant unes planxes de diferents gruixos. Es comercialitza en color blanc.
SIN. EPS
 
poliestirè extrudit
m
poliestireno extrudido m , XPS sigla
extruded polystyrene, XPS
    
Polímer de l'estirè fabricat en un procés d'extrusió de la seva espuma, utilitzat en construcció com a aïllament tèrmic. Molt resistent a la compressió i totalment impermeable, és especialment útil en cobertes, sobretot en cobertes invertides. Es comercialitza en formes acolorides, segons el fabricant.
SIN. XPS
 
polietilè
m
polietileno m , PE sigla
polyethylene
    
Matèria termoplàstica obtinguda per polimerització de l'etilè. Es presenta en diverses formes, les més importants de les quals en construcció són: alta densitat, baixa densitat i reticulat.
SIN. PE
 
polietilè d'alta densitat
m
polietileno de alta densidad m , PEAD m
high density polyethylene, HDPE
    
Polietilè de densitat superior a 0.940 g/cm³, utilitzat en construcció, entre d'altres aplicacions, en forma de làmines o de canonades per conductes de diversos tipus d'instal·lacions.
SIN. PEAD
 
polietilè de baixa densitat
m
polietileno de baja densidad m , PEBD sigla
low density polyethylene, LDPE
    
Polietilè de densitat 0.910 - 0.940 g/cm³, utilitzat en construcció, entre d'altres aplicacions, en forma de làmines fines transparents, làmines de revestiment o impermeabilització i conductes.
SIN. PEBD
 
polietilè reticulat
m
polietileno reticulado m , PEXC sigla
cross-linked polyethylene, XLPE
    
Plàstic termostàtic resistent i flexible utilitzat com a aïllament de cables elèctrics o per enfundar cables elèctrics armats.
SIN. PEXC
 
polímer
m
polímero m
polymer
    
Molècula d'elevat pes molecular constituïda per unitats estructurals idèntiques repetides i unides entre si mitjançant enllaços covalents. (DIEC)
 
polímer
m
polímero m
polymer
    
Material utilitzat en la construcció amb una molècula d'elevat pes molecular constituïda per unitats estructurals idèntiques repetides i unides entre si mitjançant enllaços covalents. Aquest terme engloba els materials anomenats plàstics, resines, gomes, elstòmers, segellants, etc.
 
polimetacrilat de metil
m
   
Veg. metacrilat de metil
 
polipropilè
m
polipropileno m , PP sigla
polypropylene, PP
    
Polímer fet a partir del propilè, utilitzat en construcció sobretot en forma de canonades per a diferents usos.
SIN. PP
 
polir
v tr
pulir v tr
to polish
    
Fer llisa i lluent (alguna cosa) fregant-la, com per exemple un paviment de terratzo després de la seva col·locació.
 
polisulfur
m
polisulfuro m
polysulphide
    
Polímer format a partir de monòmers de sulfur, utilitzat en forma de resines adhesives i segellants que aporten una resistència química i una flexibilitat importants.
 
poliuretà
m
poliuretano m , PU sigla
polyurethane, PU
    
Polímer sintètic que a la seva cadena principal conté repetidament grups uretà (-NHCOO-), que es presenta en forma d'escumes sòlides, materials porosos de densitat molt baixa. Té moltes aplicacions en la construcció, en funció de la forma en què es presenta: aïllament tèrmic, pintures, paviments, segellants, etc.
SIN. PU
 
poliuretà escumat
m
poliuretano espumado m
polyurethane foam
    
Presentació de poliuretà en forma d'escuma de color groc pàl·lid, utilitzada com a aïllament tèrmic, tant aplicat in situ com en forma de plafons rígids o de replè de plafons metàl·liccs.
 
polleguera
f
quicio f
pivot hinge
    
Peça amb un ull en què entra i recolza el piu o l'eix sobre el qual gira la fulla d'una porta, d'una barrera, etc. (DIEC)
 
pols
f
polvo m
dust
    
Conjunt de partícules diminutes, de terra seca i d'altres matèries, que poden ésser alçades i emportades pel vent. (DIEC)
 
pom
m
pomo m , empuñadura f
knob, door knob
    
Peça esfèrica o arrodonida que en una porta serveix d'agafador o de maneta.
 
pomel·la
f
pernio m , gozne m
lift-off butt, lift-off hinge, rising butt
    
Frontissa emprada per a muntar portes de pas en què l'eix de gir és solidari amb la pala unida al bastiment i permet de separar la porta del bastiment aixecant la fulla de la porta enlaire. (GDLC)
 
ponent
m
   
Veg. oest
 
pont tèrmic
m
puente térmico m
thermal bridge, cold bridge
    
Part d'un tancament que, degut a un canvi de material o de gruix, té una aïllament tèrmic clarament inferior que la resta del tancament. És un punt susceptible de provocar condensació superficial.
 
porgador
m
purgador m
bleed valve
    
Element petit, situat a la part alta dels radiadors o convectors, que permet extreure l'aire de l'interior del circuit de calefacció.
 
porositat
f
porosidad f
porosity
    
Volum d'un sòl o d'una roca no ocupat per la fracció sòlida, expressat en tant per cent del volum total. (DIEC)
 
porta
f
puerta f
door
    
Obertura practicada en un mur o en una paret d'una ciutat, d'un edifici, d'una cambra, etc., des del soler fins a una altura convenient, per on es pot entrar i sortir. (DIEC)
 
porta balconera
f
puerta balconera f
balcony door
    
Porta que dóna accés a un balcó, carateritzada per tenir un marc amb galze en els quatres costats, inclòs el llindar.
 
porta basculant
f
puerta basculante f
tilted door
    
Porta que tanca amb un gir al voltant d'un eix horitzontal. Aquest eix pot estar a la part inferior (porta d'un castell), a la part superior (porta d'un garatge) o en una posició intermèdia. (GDLC)
 
porta corredissa
f
puerta corredera f
sliding door
    
Porta que s'obre i es tanca desplaçant-se per unes guies hortizontals.
 
porta de vaivé
f
puerta de vaivén f
swing door, cafe door, saloon door
    
Porta abatible dotada d'unes frontisses especials que permeten obrir la porta tant cap a l'interior com cap a l'exterior.
 
porta enrotllable
f
puerta enrollable f
roller door, rolling shutter
    
Porta que per permetre el pas s'enrotlla sobre un eix, normalment horitzontal situat a la part superior.
 
porta giratòria
f
puerta giratoria f
revolving door, tambour
    
Porta formada per tres o quatre fulles al voltant d'un eix central sobre el qual girent al mateix temps. Conjuntament amb un marc en forma de dues superfícies còncaves, permet el pas sense que en cap moment hi hagi comunicació de l'aire dels dos costats de la porta .
 
porta-rotlles
m
portarrollos m
toilet paper holder
    
Suport contigu al vàter per a sostenir un rotlle de paper higiènic. (DIEC)
SIN. porta-rotllos
 
porta-rotllos
m
   
Veg. porta-rotlles
 
pòrtic
m
pórtico m
frame
    
Conjunt estructural format per pilars i les jàsseres que els uneixen.
 
porticó
m
   
Veg. finestró
 
porus
m
poro m
pore
    
Interstici entre les partícules o molècules que constitueixen un cos. (DIEC)
 
porxo
m
porche m
porch
    
Part d'un edifici oberta d'un o més costats, normalment delimitada per pilars o columnes.
 
post
f
tabla f
floorboard
    
Peça de fusta serrada, plana, de secció rectangular, més prima que un tauló, emprada per a fer prestatges, per a servir de suport en alguns oficis i que, a muntanya, servia per a fer sostres. És la base la fusta laminada i encolada.
 
post encadellada
f
tabla machihembrada f
tongued and grooved joint floorboards
    
Juntura de dues posts que consisteix a fer un cadell a un cantell de cada post i col·locar-hi un llistó que les ajunta. (DIEC)
 
pou
m
pozo m
footing shaft
    
Excavació de forma prismàtica per construir-hi una sabata de fonamentació.
 
pou de registre
m
pozo de registro m
manhole
    
Pou destinat a inspeccionar i controlar el funcionament d'una xarxa enterrada.
 
pou mort
m
pozo negro m
dead well, soakaway
    
Cavitat destinada a fer-hi anar les aigües negres. (DIEC)
SIN. pou negre , pou sec
 
pou negre
m
   
Veg. pou mort
 
pou sec
m
   
Veg. pou mort
 
PP
sigla
   
Veg. polipropilè
 
precipitació
f
precipitación f
rainfall, snowfall
    
Caiguda d'aigua provinent de l'atmosfera que, en forma sòlida o líquida, arriba fins a la superfície terrestre. (DIEC)
 
preexistència
f
preexistencia f
preexistence
    
Existència en un estat anterior, abans d'alguna cosa. (DIEC)
 
premarc
m
   
Veg. bastiment de base
 
presa de terra
f
toma de tierra f
earthing, earth bond, bonding
    
Conductor o dispositiu que uneix part de la instal·lació o aparell elèctric a terra, com a mesura de seguretat.
 
pressió
f
presión f
pressure
    
Força per unitat de superfície. En el cas d'una instal·lació d'un fluid, força que exerceix aquest fluid sobre les parets dels tubs o recipients que el contenen.
 
pressió de vapor
f
presión de vapor f
steam pressure
    
Pressió exercida pel vapor d'un líquid quan ambdós, líquid i vapor, es troben en equilibri. (DIEC)
 
prestatge
m
estante m
shelf
    
Post travessera col·locada horitzontalment entre dos suports, que s'empra per a posar-hi tota mena d'objectes.
SIN. lleixa
 
prestatge
m
   
Veg. lleixa
 
primavera
f
primavera f
spring
    
1 Estació de l'any, entre l'hivern i l'estiu, que comença a l'equinocci de primavera i acaba al solstici d'estiu.|2 En climatologia, part de l'any que a l'hemisferi nord comprèn els mesos de març, abril i maig, i al sud, els mesos de setembre, octubre i novembre. (DIEC)
 
projecte bàsic
m
proyecto básico m
basic project
    
Fase d'un projecte en la que es defineixen de forma precisa  les característiques generals  de l'obra, mitjançant l'adopció i justificació de solucions concretes. El seu contingut és suficient per a sol·licitar el preceptiu visat col·legial, la llicència municipal o altres autoritzacions administratives, però insuficient per a dur a terme la construcció.
 
projecte d'execució
m
proyecto de ejecución m
execution project
    
Fase d'un projecte que desenvolupa el projecte bàsic, amb la determinació completa de detalls, i especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips, i que es pot dur a terme, en la seva totalitat, abans del començament d'obra, o parcialment, abans i durant l'execució de la mateixa. El seu contingut reglamentari és suficient per a obtenir  el visat col·legial necessari per a iniciar les obres.
 
promotor -a
m i f
promotor -ra m i f
developer
    
Persona o entitat que aporta el capital i encarrega o duu a terme els tràmits i activitats necessàries per a la construcció d'un edifici. (DIEC)
 
propagació
f
propagación f
propagation
    
Reproducció d'un determinat fenomen a una distància del lloc on s'ha produït per primer cop.
 
propietari -ària
m i f
propietario -ria m i f
owner
    
Persona que té la propietat d'alguna cosa: del solar, de l'edifici, dels drets de construcció, etc.
 
proveïment
m
abastecimiento m
supply
    
Posar a disposició allò que serà subministrat als edificis per tal de ser utilitzat: aigua, gas, etc.
 
PS
sigla
   
Veg. poliestirè
 
psicròmetre
m
psicrómetro m
psychrometer
    
Instrument per a mesurar la humitat de l'aire, format per dos termòmetres, un dels quals té el dipòsit sec i l'altre mullat, cobert per una fina pel·lícula d'aigua pura. (DIEC)
 
PU
sigla
   
Veg. poliuretà
 
punt de llum
m
punto de luz m
light point
    
Final d'una línia elèctrica dotada d'un sistema d'encesa i apagada (interruptors, commutadors, ...) on es pot connectar un element de consum, habitualment lluminós: làmpada, fluorescent, etc.
 
punt de rosada
m
punto de rocío m
dew point
    
Temperatura a la qual la quantitat de vapor d'aigua que es troba en un gas sotmès a una pressió determinada és igual a la quantitat màxima que en pot contenir a aquesta temperatura i aquesta pressió. Si augmenta la quantiitat d'aigua o baixa la temperatura es produirà condensació.
 
puntal
m
puntal m
prop, strut, shore
    
Pal, tub metàl·lic, perfil d'acer, obra de fàbrica, etc., que sosté un encofrat, una construcció, un terreny, etc., d'una manera provisional.
 
puntal hortizontal
m
puntal horizontal m
flying shore
    
Puntal que es disposa horitzontalment per suportar una empenta, com és el cas de les parets d'una rasa, entre el terreny i un mur de contenció, entre dues mitgeres quan s'enderroca la casa del mig, etc.
 
puntal inclinat
m
   
Veg. tornapunta
 
puntal telescòpic
m
puntal telescópico m
telescopic prop
    
Puntal d'acer, de longitud variable pel fet d'estar constituït per dues o més parts cilíndriques de secció cada vegada més petita que poden lliscar cadascuna dins la immediatament més gran.
 
PVB
sigla
   
Veg. butiral
 
PVC
sigla
   
Veg. policlorur de vinil
 
QCP
sigla
   
Veg. quadre de comandament i protecció
 
quadre de comandament i protecció
m
cuadro de mando y protección m , CMP sigla
consumer control unit
    
Caixa o armari on se situen l'Interruptor General de Protecció, l'Interruptor Diferencial i els diferents PIAs d'una determinada instal·lació elèctrica. En ell acaba la Derivació Individual i comença la instal·lació interior.
SIN. QCP
 
qualitat de l'aire
f
calidad del aire f
air quality
    
Característica de la composició de l'aire que té relació amb el contingut de substàncies nocives per a la salut.
 
quiosc
m
quiosco m
kiosk
    
Pavelló situat a la via pública destinat a la venda de periòdics, flors, begudes, etc. (DIEC)
 
quitrà
m
alquitrán m
tar
    
Lligant hidrocarbur, en forma de líquid negre, enganxós i impermeable emprat antigament per a la formació de carreteres.
 
radiació
f
radiación f
radiation
    
Emissió i transferència d'energia en forma d'ones electromagnètiques o partícules. (DIEC)
 
radiació solar
f
radiación solar f
solar radiation
    
Radiació electromagnètica produïda pel Sol, la qual arriba a la Terra amb un espectre ampli de freqüències.
 
radiador
m
radiador m
radiator
    
Aparell que presenta una gran superfície de radiació emprat per a escalfar l'aire circumdant, fent circular pel seu interior vapor, aigua calenta, etc.,
 
radioconvector
m
radioconvector m
radiator-convector
    
Aparell de calefacció que escalfa tant per radiació (gran superfície) com per convecció (amb una forma que facilita el moviment de l'aire calent cap amunt i l'aspiració de l'aire fred de la part inferior).
 
ràfec
m
alero m
eaves, verge
    
Part de la teulada que sobresurt del pla d'una façana, la missió del qual és protegir de la pluja totes les façanes i de la radiació solar la façana sud en els dies i les hores que el sol passa més alt.
SIN. barbacana
 
rajola
f
baldosa f
tile
    
Peça rectangular i prima. En construcció és típica la rajola de ceràmica de gruix inferior als 2 centímetres, generalment de planta quadrada o rectangular, que és emprada per a fer paviments, cobrir parets, etc.
 
rajola comuna
f
rasilla f
common tile, quarry tile
    
Rajola ceràmica feta amb argila comuna, normalment de format català 14x29 cm i un gruix inferior als 2 cm.
 
rajola de la Bisbal
f
baldosa vidriada f
glazed tile
    
Rajola amb esmalt vidriat, transparent i de color per una de les cares. (DIEC)
SIN. rajola vidriada
 
rajola de València
f
azulejo m
enameled tile
    
Rajola, normalment de forma quadrada, amb esmalt vidriat, opac i de color per una de les cares, utilitzada sobretot com a revestiment de cambres de bany o cuines.
 
rajola hidràulica
f
baldosa hidráulica f
flooring mortar tile
    
Rajola feta amb pasta de ciment (morter), amb diferents capes, formant una superfíce vista colorejada i amb dibuixos geometrics imitant catifes, molt utilitzada com a paviment interior en la primera meitat del segle XX.
 
rajola vidriada
f
   
Veg. rajola de la Bisbal
 
ram de fuster
m
carpintería f
carpentry
    
Tipus de construcció feta amb fusta. Per extensió de vegades es dóna aquest nom a la construcció de bastiments i marcs de portes i finestres, encara que no siguin de fusta.
SIN. fusteria
 
ram de paleta
m
albañilería f
masonry
    
Tipus de construcció feta amb pedres, blocs, maons, etc. col·locats i units amb morter. És el que s'anomena tècnicament com a construcció humida.
 
ram d'escala
m
tiro de escalera m , tramo de escalera m
flight of stairs, section of stairs, set of stairs
    
Porció d'escala compresa entre dos replans consecutius. (GDLC)
SIN. tram d'escala
 
ramal de connexió
m
ramal de conexión m
connection branch
    
Part de la instal·lació de subministrament que comunica la connexió de servei amb la xarxa general.
 
rampa
f
rampa f
ramp
    
Pla inclinat, situat entre dues superfícies situades a diferent nivell, que es fa servir especialment per a poder-hi pujar i baixar persones o càrregues tot reduint els esforços necessaris.
 
ranura
f
ranura f
groove
    
Solc o canaleta estreta i llarga que es fa en una peça, normalment per encaixar-hi algun altre element.
 
rasa
f
zanja f
trench
    
Excavació lineal, de secció rectangular, per construir-hi una sabata correguda o per col·locar-hi instal·lacions.
 
rasant
f
rasante f
shearing
    
Tipus d'esforç tangencial que actua sobre les dues cares en contacte de dos elements estructurals units.
 
rascle
m
rastrillo m
rake
    
Instrument emprats per a desterrossar o aplanar la terra, netejar d'herba, etc, que consisteixen en un mànec al final del qual hi ha un conjut de pues paral·leles o radials, rígides o flexibles, fixades a una barra perpendicular al mànec.
SIN. rasclet
 
rasclet
m
   
Veg. rascle
 
rasqueta
f
rasqueta f
scraper
    
Instrument emprat per a netejar la fusta, rascar la pintura vella, etc, que consisteix en una planxa triangular de ferro o d'acer, amb tall als seus caires i proveïda de mànec. (GDLC)
 
reacció
f
reacción f
reaction
    
Força que un cos sotmès a l'acció d'un altre exerceix sobre aquest en direcció oposada.
 
reblar
v tr
remachar, roblar v tr
to clinch, to clench
    
Doblegar la punta (d'un clau tan llarg que, un cop clavat, surt per l'altre costat) per tal que el clau estigui més fortament fixat i la punta no pugui fer mal. (DIEC)
 
reble
m
relleno m
filler
    
Material utilitzat per reomplir els espais que hi ha entre peces més grans o altres elements constructius, com per exemple a l'extradós d'un mur de contenció que s'ha construït deixant un espai lliure entre la terra i el mur.
 
rebliment
m
colmatación m
clogging
    
Obstrucció d'una capa de matèria porosa o fibrosa o d'un aparell a causa del dipòsit de partícules. (CTERM)
 
reblir
v tr
rellenar v tr
to fill
    
Omplir amb reble.
 
rebló
m
remache m
rivet
    
Clau de ferro dolç o d'un altre metall mal·leable, de grossa cabota, al qual, un cop ficat en el forat corresponent, es forma una segona cabota batent o comprimint l'altre extrem, usat per a unir d'una manera definitiva entre si dues o més peces. (DIEC)
 
reblonar, reblar
v tr
roblonar, remachar v tr
to rivet
    
Fixar mitjançant reblons.
 
rebost
m
despensa f
pantry, larder
    
Lloc d'una casa, d'una nau, etc., on es guarden els aliments que no necessiten refrigeració. (DIEC)
 
recalç
m
recalzo m , recalce m
underpinning
    
Acció i resultat de recalçar
SIN. sospedrament
 
recalçar
v tr
recalzar v tr
underpin
    
Consolidar o reconstruir (els fonaments d'una casa, d'un mur, etc.), eventualment per sota de la fonamentació existent, sense perjudicar-ne l'estructura. (DIEC)
SIN. sospedrar
 
recer
m
abrigo m , cubierto m
shelter
    
Lloc on hom és a cobert del vent, de les injúries del temps.
SIN. cobert
 
recinte (tancat)
m
recinto (cerrado) m
enclosed area
    
Espai tancat.
 
recolzar
v tr
apoyar f
to support
    
Transmetre una força deguda a una càrrega a l'element que la suporta, sense produir moments ni empentes.
 
recurs extern
m
recurso externo m
external resource
    
Allò a què hom recorre a l'exterior de l'edifici, per tal de garantir el confort interior.
 
referir
v tr
guarnecer v tr , revocar v tr
render
    
Consisteix a recobrir una paret amb una capa de guix o morter.
 
referit
m
   
Veg. arrebossat
 
reflectir
v tr
reflejar v tr
to reflect
    
Fer que una cosa que incideix no penetri i se n'allunyi prenent una nova direcció.
 
reflexió
f
reflexión f
reflection
    
Acció de reflectir o de reflectir-se la llum, el so, etc.; l'efecte. (DIEC)
 
refugi
m
refugio m
refuge
    
Lloc o construcció on hom es recull per protegir-se d'algun perill, de la inclemència del temps, d'alguna persecució, etc. (GDLC)
 
refugi
m
refugio m
refuge
    
Lloc on hom es pot posar en seguretat i que protegeix de les inclemències del temps.
 
reg d'emprimació
m
riego de imprimación m
primer coat, tack coat
    
Primer tractament que es fa d'una superfície per tal de millorar la capacitat d'adherir-se a la següent capa de material que es col·loqui a sobre. Sol fer-se un reg d'imprimació asfàltica abans de col·locar la base en la construcció d'un carrer o carretera.
 
regata
f
roza f
chase, channel, groove
    
Petit rebaix en forma de ranura o canaleta a la superfície d'un mur o envà per a encastar-hi un tub o un conductor elèctric. (DIEC)
 
registre
m
registro m , tapa de registro f
acces cover, inspection fitting
    
Obertura proveïda de tapa que permet de tenir accés a l'interior d'una instal·lació, d'una màquina, d'un conducte, etc.
SIN. tapa de regsitre
 
reglada
f
línea maestra f , maestra f
screed rail, screed line, screeding line
    
Faixa estreta de guix o morter degudament anivellada, utilitzada com a guia per a obtenir superfícies regulars amb l'enguixat, l'arrebossat o en la formació de pendents.
SIN. mestra
 
reglejar
v tr
maestrear v tr
to screed
    
Enguixar o arrebossar (parets i sostres) mitjançant l'establiment previ de mestres o reglades que asseguren la regularitat del pla.
SIN. mestrejar
 
reixa
f
reja f
grille, grill
    
Conjunt de barres, paral·leles o entrecreuades, unides entre si, que separen un ambient o protegeixen una obertura.
 
reixa d'aire
f
reja de aire f
air grate
    
Reixa que es col·loca al final o a les sortides i entrades dels conductes d'aire, per protegir-ne l'accés o per dirigir el flux de l'aire.
 
reixa lleugera galvanitzada
f
reja ligera galvanizada f , religa ®
open grid grating
    
Reixa tupida formada per perfils molt prims (làmines o barres) d'acer galvanitzat, utilitzada sobretot com a paviment que no impedeix la vista ni la ventilació entre la part superior i la inferior.
SIN. religa
 
reixeta de ventilació
f
rejilla de ventilación f
ventilation grid
    
Entramat de metall, plàstic o altre material que, generalment emmarcat en un forat, permet el pas de l'aire.
 
rejuntar
v tr
rejuntar v tr
pointing, repoining
    
Omplir o repassar els junts o les escletxes que resten (entre dues peces de construcció contigües) amb morter o beurada de ciment, calç, etc.
 
rejuntat
m
rejuntado m
pointing
    
Acció o resultat d'omplir els buits o escletxes que resten entre dues peces de construcció contígües, amb morter, ciment, calç, etc.
 
religa
®
   
Veg. reixa lleugera galvanitzada
 
relleix
m
   
Veg. lleixa
 
relleix
m
   
Veg. berma
 
remolinador
m
fratás m
wooden float
    
Eina consistent en una peça rectangular, normalment de fusta, amb una ansa fixada a una de les seves cares, emprada per a escampar i igualar l'arrebossat
 
remolinar
v tr
fratasar v tr
to float
    
Consisteix a allisar una superfície acabada d'arrebossar amb un remolinador.
 
rendiment
m
rendimiento m
performance
    
Relació entre l'energia consumida i l'energia obtinguda en un procés on existeix una transformació d'energia.
 
renovació d'aire
f
renovación de aire f
air renovation
    
Acció de reemplaçar l'aire viciat d'un local per aire exterior de millor qualitat.
 
rentamans
m
lavamanos m
sink
    
Pica petita amb aixeta per a rentar-s'hi les mans. (DIEC)
 
rentaplats
m
lavaplatos m , lavavajillas m
dishwasher
    
Màquina de rentar plats.
 
replà
m
descansillo m , rellano m , meseta f
landing
    
Cadascuna de les superfícies planes d'una escala que serveixen per descansar o canviar de direcció
 
replà a la catalana
m
rellano tabicado m
Catalan vault landing
    
Replà que tanca la "U" d'una escala a la catalana l'estructura del qual és una volta catalana.
 
replà amb biguetes longitudinals
m
rellano con viguetas longitudinales m
landing with longitudinal joists
    
Replà que tanca la "U" d'una escala de tres trams suportat per biguetes que van de costat a costat.
 
replà d'angle
m
rellano quebrantado m
quarter-space landing
    
Replà que es forma en una escala de dos trams no alineats.
 
replà de pis
m
rellano de piso m
floor landing
    
Replà d'una escala que permet l'accés a les portes d'entrada dels diferents locals situats en aquesta planta.
 
replà intermedi
m
rellano intermedio m
half landing, intermediate landing
    
Replà que se situa entre planta i planta, típic d'una escala llarga o de més d'un tram.
 
replà llarg
m
rellano corrido m
half-space landing
    
Replà intermedi, típic d'una escala de dues vingudes, que té una longitud que comprèn els dos trams.
 
replà partit
m
rellano partido m , meseta partida f
winder landing
    
Replà d'angle que ha estat subdividit en dos o més graons d'estesa triangular o trapezoïdal.
SIN. replà trencat
 
replà trencat
m
   
Veg. replà partit
 
replanteig
m
replanteo m
setting-out, marking-out, line and leveling
    
Acció i efecte de replantejar.
SIN. replantejament
 
replantejament
m
   
Veg. replanteig
 
replantejar
v tr
replantear v tr
to set-out, to line an level, to mark-out
    
Fixar la situació d'un objecte projectat en el lloc exacte on ha d'anar. Marcar sobre el terreny (els elements dibuixats en un plànol).
 
replè
m
relleno m
backfilling
    
Terra que es posa per sobre del terreny per tal de apujar-ne el nivell o per reomplir una rasa, un pou, etc.
 
requeriment
m
requerimiento m
requirement
    
Condició a la qual se sotmet un edifici, un element, un material, etc. i a la que cal donar una resposta adequada.
 
resina sintètica
f
resina sintética f
synthetic resin
    
Substància orgànica amorfa, sòlida o semisòlida, obtinguda a través de diversos processos químics. És una altra denominació dels productes plàstics o polimèrics.
 
resistència
f
resistencia f
resistance
    
Capacitat d'una estructura de mantenir les seves propietats quan està sotmesa a unes determinades accions.
 
resistència acústica
f
resistencia acústica f
acoustic resistance
    
Dificultat del so en travessar un tancament.
 
resistència al foc
f
resistencia al fuego f
fire resistance
    
Capacitat d'un material o d'un element constructiu de suportar el foc un temps determinat, sense perdre les propietats constructives pròpies.
 
resistència del sòl
f
resistencia del suelo f , resistencia del terreno f
soil resistance, ground resistance
    
Tensió màxima a la que es pot sotmetre un terreny amb una fonamentació per tal que els assentaments produïts siguin acceptables.
SIN. resistència del terreny
 
resistència del terreny
f
   
Veg. resistència del sòl
 
respatller
m
   
Veg. contrafort
 
ressò
m
resonancia f
resonance, resonant sound
    
Fenomen pel qual un cos elàstic entra en vibració per contacte amb un altre cos vibrant dintre uns límits d'adequació freqüencial. (GDLC)
SIN. ressonància
 
ressol
m
resol m
sun reverberation
    
Reverberació del sol. Per extensió llum i calor provocats en un lloc per la reverberació del sol.
 
ressonància
f
   
Veg. ressò
 
retracció
f
retracción f
shrinkage, drying shrinkage, setting shrinkage
    
Encongiment, reducció del volum d'alguns materials de construcció fets amb ciments o altres conglomerants.
 
retroexcavadora
f
retroexcavadora f
backhoe
    
Excavadora que té una petita pala en forma de cullera a la part posterior i que s'utilitza, sobretot, per a l'excavació de rases.
 
reverberació
f
reverberación f
reverberation
    
Fenomen degut a la reflexió del so a les parets d'un local tancat en virtut del qual, un cop sentit el so que s'ha propagat directament des del lloc on s'ha produït, hom encara el continua sentint a causa de les ones que es van reflectint successivament a les parets.|Quan es tracta de la reverberació de les ones electromagnètiques produïdes pel sol, s'anemena ressol. (GDLC)
 
revestiment
m
revestimiento m
coating
    
Element o material amb què hom cobreix una construcció o un element d'obra, per tal de donar-li més prestacions: impermeabilitzar-lo, adornar-lo, donar-li una solidesa més gran, etc.
 
revestiment continu
m
revestimiento continuo m
continuous coating
    
Revestiment fet amb una pasta o substància homogènia escampada a la llarg i ample d'una superfície.
 
revoltó
m
bovedilla f , revoltón m
floor block, flooring bock
    
1. Volta petita entre bigueta i bigueta en un sostre. |2. Element prefabricat ceràmic, de morter, de plàstic, etc. que es col·loca entre dues biguetes i serveix per a alleugerir un sostre de formigó.
 
revoltó de rajola
m
bovedilla de rasilla f
brick flooring vault
    
Revoltó fet in situ amb rajoles gruixudes o maons de pla.
 
revoltó prefabricat
m
bovedilla prefabricada f
prefabricated flooring block
    
Peça prefabricada ceràmica, morter o poliestirè expandit que es col·loca entre les viguetes d'un sostre, que pot tenir formes molt variades, fins i tot diferents a les d'una volta petita.
 
rigidesa
f
rigidez f
stiffness
    
Capacitat d'un element estructural o constructiu de mantenir la seva forma quan se'l sotmès a un esforç (normalment de flexió).
 
rigola
f
rigola f
street gutter
    
Diedre que forma la vorada i la part adjacent de la calçada per on circula l'aigua, en cas de pluja, fins als embornals. Per extensió peça de paviment que es col·loca entre la vorada i la calçada.
 
riosta
f
   
Veg. trava
 
rivet
m
burlete m
draught sealer, draught strip, weatherstripping, sealing gasket
    
Cinta, generalment de material flexible, que hom col·loca en els intersticis de portes i finestres per a protegir contra l'aigua, l'aire, el soroll, etc.
 
rivet
m
   
Veg. llistonet
 
robòtica
f
robótica f
robotics
    
Conjunt d'estudis i de tècniques de concepció, de construcció i d'aplicació de robots. (DIEC)
 
roca
f
roca f
rock
    
Matèria mineral dura que forma part de l'escorça terrestre
 
romànic -a
adj
románico -ca adj
Romanesque
    
Pertanyent a l'estil de construcció que va ser comú a Europa occidental des del 900 al 1200 aproximadament. Els edificis romànics tenen arcs rodons, sostres en volta, parets gruixudes i grans columnes.
 
rosada
f
rocío m
dew
    
Gotes petites d'aigua que es formen per condensació directa del vapor d'aigua sobre els objectes freds.
 
rotació
f
rotación f
rotation
    
Moviment d'un objecte entorn d'un eix.
 
roure (fusta)
f
roble (madera) f
oak wood
    
Fusta de roure (gènere Quercus, amb moltes varietats), de bona qualitat, utilitzada en ebenisteria i construcció, en elements que requereixen resistència i duresa, com ara paviments (parquet).
 
rovellar
v tr
   
Veg. oxidar
 
runa
f
escombros m pl
rubble, debris
    
Conjunt de materials provinents d'una demolició o enderroc, o de la degradació d'una construcció abandonada al cap dels anys.
SIN. enderrocs
 
ruptura
f
rotura f
failure
    
Acció i efecte de dividir en dues o més parts o fragments, destruir en un o més punts la continuïtat (d'alguna cosa), per l'acció d'un determinat esforç.
 
S
sigla
   
Veg. sud
 
sabata
f
zapata f
footing, pad
    
Fonament superficial de secció rectangular.
 
sabata aïllada
f
zapata aislada f
spot footing, pad footing, spread footing, isolated footing
    
Sabata que suporta una única càrrega (un pilar) de planta quadrada o rectangular.
 
sabata combinada
f
zapata combinada f
combined footing
    
Sabata que suporta dues o més càrregues (dos o més pilars) i té unes dimensions en planta rectangular que recull totes aquestes càrregues.
 
sabata contínua
f
zapata continua f , zapata corrida
strip footing, continuous spread footing
    
Sabata de gran llargada, utilitzada principalment per a la fonamentació d'una paret o mur resistent.
SIN. sabata correguda
 
sabata correguda
f
   
Veg. sabata contínua
 
sabata excèntrica
f
zapata excéntrica f
cantilever footing, strap footing
    
Sabata, normalment de planta rectangular, que té aplicada una càrrega (un pilar) fora del centre geomètric. S'utilitza sobretot en llocs on la utilització del sòl està limitada (mitgeres, instal·lacions, etc.). Té tendència a bolcar i cal prendre les precaucions adequades.
 
sabata flexible
f
zapata flexible f
flexible footing
    
Sabata de poc cantell que es deforma igual que el terreny que hi ha a sota. S'utilitza en terrenys bastant deformables.
 
sabata rígida
f
zapata rígida f
stiff footing
    
Sabata ammb un cantell important que pràcticament no es deforma en entrar en càrrega. S'utilitza en terrenys poc deformables.
 
sabonera
f
jabonera f
soapdish
    
1. Receptacle de vidre, de plàstic, de metall, etc., on es guarda la pastilla de sabó de rentar-se.|2. Concavitat en un lavabo, en un rentamans, etc., que serveix per a deixar-hi la pastilla de sabó. (DIEC)
 
safata
f
bandeja f
cable tray
    
Element d'instal·lació constituit per un perfil, de cares perforades o sense perforar, destinat a suportar cables i obert per la seva part superior
 
safata d'instal·lacions
f
bandeja de instalaciones f
cable tray
    
Conducció formada per una xapa perforada galvanitzada en forma de U ampla i baixa, amb tapa o sense, que serveix per suportar tirades de cables elèctrics o de telecomunicacions
 
salmer
m
salmer m , dovela basal f
springer
    
1 Primera dovella de l'extrem d'un arc, tallada en pla inclinat i recolzada sobre la imposta.|2 Peça de pedra picada i tallada amb dos o més plans inclinats, que és col·locada sobre una columna o un pilar com a continuació d'aquest, per rebre els arcs que hi convergeixen. (DIEC)
 
sanejament
m
saneamiento m
plumbing, drainage
    
Conjunt de tècniques i elements utilitzats per a l'evacuació de les aigües residuals dels edificis o ciutats.
 
sanitari
m
sanitario m
plumbing fixture
    
Nom genèric de cadascun dels aparells i instal·lacions de neteja i higiene de les cambres de bany. (GDLC)
 
sanitari
m
   
Veg. aparell sanitari
 
sapel·li (fusta)
f
sapelli (madera) f
sapelli wood, sapele
    
Fusta del sapel·li (Entandrophragma cylindricum), arbre de la família de les meliàcies, de fulles paripinnades, propi de l'Àfrica tropical, explotat per la seva fusta de color rosat o rogenc, fàcil de treballar, molt emprada per a la fabricació de mobles i paraments.
 
saturació
f
saturación f
saturation
    
Acció o efecte de omplir una cosa amb un altra fins que no en càpiga més. Per exemple, el vapor d'aigua contingut en un determinat volum d'aire, a una temperatura i pressió determinades, en el moment en que s'arriba al punt de rosada. (GDLC)
 
secció
f
secció f
section
    
Figura geomètrica que resulta de tallar un cos per un pla. Per extensió, àrea d'aquesta figura.
 
segellar
v tr
sellar v tr
to seal
    
Tractar una junta entre dos elements de forma que s'impedeix el pas de l'aire, l'aigua, la llum, etc.
 
seient
m
asiento m
seat
    
Lloc per seure.
 
selectiu -iva
adj
selectivo -va adj
selective
    
Qu escull (els millors o més interessants) d'un conjunt de coses.
 
semibigueta
f
   
Veg. bigueta semiresistent
 
semigrés
m
semigrés m
semi-stoneware
    
Material ceràmic de millor qualitat que la ceràmica basta o comuna, però d'inferior qualitat que la d'un gres ceràmic.
 
sensor
m
sensor m
sensor
    
Dispositiu o element sensible a determinats estímuls (temperatura, humitat, soroll, etc.) que és capaç de captar-los i produir uns senyals, generalment elèctrics, que són transmesos a un altre dispositiu o a un sistema que actua d'acord amb els senyals rebuts. (DIEC)
 
senzillar
v tr
colocar la primera capa v tr
to do the first layer
    
Col·locar, amb ciment ràpid o guix, el primer full de rajoles o maons d'un element, tal com una volta a la catalana.
 
serraller, -a
m i f
   
Veg. manyà
 
serralleria
f
cerrajería f
locksmithery
    
1. Ram de la construcció desenvolupat per un manyà o serraller.|2. Conjunt de peces d'una construcció col·locades normalment per un manyà o serraler.
SIN. manyeria
 
servei i subministrament
m
servicio y suministro m
sevice and supply
    
Conjunt de facilitats o substàncies que s'ofereixen als edificis i als seus usuaris per tal d'adquirir un nivell més alt de confort.
 
serveis
m pl
servicios m pl
services
    
Conjunt de prestacions, activitats, eines o materials, etc., que es posen a disposició dels edificis, i del seus usuaris, per facilitar i augmentar el confort en la seva utilització.
 
sifó
m
sifón m
trap, siphon, syphon
    
Dispositiu en un tub de desguàs que permet, mitjançant una forma en S, conservar sempre una mica d'aigua que impedeixi el pas de les males olors.
 
sifó de vas
m
sifón de botella m
bottle trap
    
Sifó utilitzat en alguns sanitaris i piques de cuina, en forma de cilindre que pot ser desmuntat i netejat.
 
silent block
m
silent block m
silent block
    
Peça, formada normalment per una molla, que col·locada sota una màquina que produeix vibracions, evita que aquestes es propaguin a l'element inferior o de suport.
 
silicona
f
silicona f
silicone
    
Compost químic de caràcter orgànic que conté molècules de silici, que dóna substàncies amb propietats aïllants i antitèrmiques, de diverses utilitzacions: segellants, imprimacions, adhesius, etc.
 
silueta urbana
f
silueta urbana f , skyline m
skyline
    
Silueta d'un edifici o d'un conjunt d'edificis d'un nucli urbà perfilada en el cel. (CTERM)
SIN. skyline
 
silvicultura
f
silvicultura f
forestry
    
Conreu dels boscos, especialment per a llur aprofitament racional. (DIEC)
 
sinergia
f
sinergia f
synergy
    
Efecte augmentat (superior a la suma d'efectes parcials) que es produeix, de vegades, en realitzar simultàniament dos o més accions.
 
sistema bitubular
m
sistema bitubular m
two-pipe system, dual-pipe system
    
Sistema de calefacció que utilitza dos tubs, un d'impulsió i un altre de retorn, per transportar l'aigua calenta als diferents elements emissors.
 
sistema constructiu
m
sistema constructivo m
constructive system
    
Conjunt de materials, tècniques aplicades i coneixements que determinen un cert tipus de construcció.
 
sistema de retorn invertit
m
sistema de retorno invertido m
system of inverted return
    
Sistema de calefacció que utilitza dos tubs, un d'impulsió i un altre de retorn, per transportar l'aigua calenta als diferents elements emissors. El tub de retorn comença a l'emissor que rep primer el tub d'impulsió i retorna després de recollir el darrer emissor.
 
sistema expert
m
sistema experto m
expert system
    
Sistema automàtic que varia el seu comportament en funció de l'ús que es fa de l'edifici.
 
sistema monotubular
m
sistema monotubular m
one-pipe system
    
Sistema de calefacció que utilitza un sol tub que transporta l'aigua calenta als diferents elements emissors i que al final retorna a l'element de producció de calor.
 
skyline
m
   
Veg. silueta urbana
 
so
m
sonido m
sound
    
1 Sensació produïda en l'òrgan de l'oïda deguda als canvis de pressió de l'aire.|2 Forma d'energia que produeix aquesta sensació en l'òrgan de l'oïda.
 
sobrecàrrega de manteniment
f
sobrecarga de mantenimiento f
maintenance load
    
Acció produïda sobre una estructura per les persones i els equipaments necessaris per portar a terme el correcte manteniment d'un edifici.
 
sobrecàrrega de neu
f
sobrecarga de nieve f
snow load
    
Acció produïda sobre una estructura per la neu acumulada.
 
sobrecàrrega de vent
f
sobrecarga de viento f
wind load
    
Acció produïda sobre una estructura pel vent que hi incideix directament o indirectament.
 
sobrecàrrega d'ús
f
sobrecarga de uso f
live load
    
Acció produïda sobre una estructura per les persones que la utilitzen i tots els objectes (mobles, llibres, etc.) que els pertanyen.
 
sobrecàrrega sísmica
f
sobrecarga sísmica f
seismic load
    
Acció produïda sobre una estructura a causa dels moviments sísmics de la zona.
 
sobreeixidor
m
rebosadero m
overflow, spill way, spillway, weir overflow
    
Forat, tub, etc., per on es fa sortir l'excés de líquid que altrament es vessaria per damunt les vores d'un recipient. (DIEC)
 
sòcol
m
zócalo m
socle
    
1. Membre arquitectònic sortint al peu d'una paret o d'un pilar, sota la base d'una columna, d'una estàtua, etc.|2. Cos inferior de l'exterior d'un edifici i d'altres construccions que compensa el declivi i les irregularitats del terreny i permet d'elevar el basament a un mateix nivell.|3. Fris que hom col·loca a la part inferior d'una paret.
 
sofit
m
sofito m , plafón m
soffit, soffite
    
Pla inferior de la volada d'una cornisa o d'un ràfec.
SIN. plafó
 
Sol
m
Sol m
Sun
    
Estel al voltant del qual gira la Terra, l'energia del qual, en forma de radiació, arriba a la Terra i permet la vida.
 
sòl
m
   
Veg. terreny
 
sòl impermeable
m
suelo impermeable m
impermeable soil
    
Sòl que no deixa passar l'aigua, bàsicament sols argilosos.
 
sòl permeable
m
suelo permeable m
permeable soil
    
Sòl que deixa passar l'aigua, bàsicament sols granulars: sorra, grava, etc.
 
solapa
f
   
Veg. encavallament
 
soldadura
f
soldadura f
welding
    
Unió de dues peces, de metall o de plàstic, feta de manera que el punt d'unió sigui un tot homogeni amb les dues zones laterals més pròximes. (GDLC)
 
solera
f
solera f
ground slab, ground floor, slab-on-grade
    
Capa col·locada directament sobre el terreny com a base de la planta baixa. Normalment es fa amb una capa de grava (per evitar la capil·laritat) i una capa de formigó (armat, per donar resistència i planeïtat).
 
solera exterior
f
solera exterior f
external ground slab
    
Solera utilitzada com a base s'un espai exterior.
 
solstici
m
solsticio m
solstice
    
Cadascun dels dos dies de l'any en els quals el valor de l'altura solar al migdia pren el seu valor màxim o mínim. (GDLC)
 
solució constructiva
f
solución constructiva f
constructive solution
    
Disposició determinada dels materials i elements constructius per tal de satisfer de forma eficient una part concreta de la construcció d'un edifici.
 
soroll
m
ruido m
noise
    
Conjunt de fenòmens vibratoris, generalment de l'aire, que són percebuts pel sistema auditiu i que provoquen en l'home, sota certes condicions, una reacció de rebuig. (GDLC)
 
soroll aeri
m
ruido aéreo m
airborne noise
    
So que es propaga per l'aire.
 
soroll d'impacte
m
ruido de impacto m
impact noise
    
So produït per un xoc o una vibració que es propaga a través d'un sòlid que finalment fa vibrar l'aire, de forma que és percebut per l'oïda.
 
sorra
f
arena f
sand
    
Substància que consisteix en grans petits provinents generalment de la disgregació de les roques. (DIEC)
SIN. arena
 
sospedrament
m
   
Veg. recalç
 
sospedrar
v tr
   
Veg. recalçar
 
sostre
m
techo m
roof, ceiling
    
Part d'una edificació que la limita per dalt. Es pot aplicar a la globalitat de l'edificació o a una part d'ella: un local, una sala, etc.
 
sostre
m
   
Veg. forjat
 
sostre fals
m
   
Veg. cel ras
 
sostre radiant
m
techo radiante m
radiating ceiling
    
Sistema de calefacció que escalfa el sostre del local (a través d'un circuit d'aigua calenta o d'una resistència elèctrica) i aquest irradia calor.
 
sostre sanitari
m
forjado sanitario m
suspended ground floor
    
Sostre que s'utilitza per aïllar la planta baixa de les humitats del terra. Crea una cambra d'aire ventilada per sota on normalment es col·loquen les instal·lacions sanitàries de desguàs (d'aquí li ve el nom).
SIN. forjat sanitari
 
sota teulada
adj
abuhardillado adj
attic
    
Dit de l'espai habitable situat a sota la teulada, el qual té el sostre inclinat. (CTERM)
 
suar
v intr
sudar v intr
to sweat
    
Excretar suor pels porus de la pell. (DIEC)
 
subbase
f
subbase f
subbase
    
En la construcció de carrers, capa opcional situada sota la base i sobre el terreny natural, que serveix per augmentar el nivell del carrer, millorar la qualitat del suport, etc.
 
subministrament d'aigua
m
suministro de agua m
water provision
    
Acció i efecte de proveir d'aigua a un edifici i als seus usuaris.
 
sud
m
sur m , mediodía m
south
    
El punt de l'horitzó que es troba davant un observador quan té a la esquerra l'est.
SIN. S , migdia
 
sudació
f
sudación f
sweatiness
    
Transpiració de suor provocada amb un fi higiènic o terapèutic. (DIEC)
 
superfície de pell exterior
f
superficie de piel exterior f
outer skin surface
    
Conjunt de les superfícies de les façanes, cobertes i altres tancaments exteriors.
 
superfície d'explosió
f
superficie de explosión f
blast surface, explosion surface
    
Superfície de tancament d'un espai susceptible d'acumular gas inflamable, de poca resistència, per tal que en cas d'explosió es trequi ràpidament i permeti que l'ona expansiva surti cap a l'exterior i danyi el menys possible la resta de l'estructura.
 
suport
m
soporte m
support
    
Element que sosté un edifici o una part d'ell.
 
suport regulable
m
soporte regulable m
adjustable support
    
Element que aguanta al damunt el pes d'una cosa, dotat d'un mecanisme que permet variar-ne l'altura.
 
suro
m
corcho m
cork
    
Escorça de la surera, molt gruixuda, lleugera i impermeable, utilitzada en construcció com a material aïllant tèrmic o com a revestiment de paraments.
 
tallant
adj
cortante adj
shear
    
Tipus d'esforç sobre un material que provoca que les molècules llisquin unes sobre les altres, mantenint el pla de separació entre elles.
 
talla-rajoles
m
cortaazulejos m , cortamosaicos m
tile cutter
    
Eina de tall proveïda d'un punxó acerat que ratlla la superfície d'una rajola i en facilita la fractura per la línia marcada. (CTERM)
 
taloja
f
talocha f
hawk, mortarboard
    
Placa rectangular amb una nansa a sota, usada pels paletes i guixaires per guardar i manipular el morter o el guix.
 
taloja
f
talocha f
float
    
Instrument emprat pels paletes i pels guixaires per a igualar i allisar l'argamassa i el guix amb què han arrebossat, enguixat, una paret, un mur. (GDLC)
 
talús
m
talud m
slope
    
Inclinació del parament d'un mur, d'un desmunt o d'un terraplè. (GDLC)
 
tanc
m
   
Veg. dipòsit
 
tanca hidràulica
f
cierre hidráulico m
water seal
    
Solució constructiva que impedeix el pas de l'aire al llarg d'un conducte degut a l'existència d'un volum d'aigua que omple completament l'esmentat conducte.
 
tancament
m
cerramiento m
envelope
    
Element arquitectònic que separa l'interior de l'edifici de l'exterior, protegint-lo d'aquells aspectes que afectarien al confort interior.
 
tancament d'alumini
m
carpintería de aluminio f
aluminium carpentry, aluminium framing
    
Conjunt de bastiments i marcs d'un tancament fets amb alumini.
SIN. fusteria d'alumini
 
tancament de fusta
m
carpintería de madera f
wood carpentry, wood framing
    
Conjunt de bastiments i marcs d'un tancament fets amb fusta.
SIN. fusteria de fusta
 
tancament de PVC
m
carpintería de PVC f
PVC carpentry, PVC framing
    
Conjunt de bastiments i marcs d'un tancament fets amb PVC.
SIN. fusteria de PVC
 
tancament en contacte amb el terra
m
cerramiento en contacto con el suelo m
ground envelope
    
Tancament d'un edifici que toca al terreny que l'envolta, per la part inferior (soleres) o lateralment (murs i pantalles de contenció).
 
tancament exterior
m
cerramiento exterior m
outer envelope
    
Tancament d'un edifici que separa l'interior de l'exterior.
 
tancament heterogeni
m
cerramiento heterogéneo m
heterogenous envelope
    
Tancament d'un edifici format per diversos materials o elements (tant en secció com en alçat).
 
tancament homogeni
m
cerramiento homogéneo m
homogenous envelope
    
Tancament d'un edifici format per un sol material: pedra, tàpia, vidre, etc.
 
tancament horitzontal
m
cerramiento horizontal m
horizontal envelope
    
Tancament situat en forma horitzontal o quasi horitzontal (cal tenir en compte els pendents).
 
tancament interior
m
cerramiento interior m
indoor envelope
    
Element constructiu que separa dos locals d'un edifici.
 
tancament metàl·lic
m
carpintería metálica f
metal carpentry
    
Conjunt de bastiments i marcs d'un tancament fets amb algun metall: alumini, acer, llautó, etc..
SIN. fusteria metàl·lica
 
tancament multicapa
m
cerramiento multicapa m
multilayer envelope
    
Tancament d'un edifici format per diverses capes paral·leles, cada una de les quals té un requeriment diferent.
 
tancament unicapa
m
cerramiento unicapa m
single-layer envelope
    
Tancament d'un edifici format per una sola capa (de vegades amb un sol material), capaç de regular tots els requeriments de confort del tancament.
 
tancament vertical
m
cerramiento vertical m
vertical envelope
    
Tancament situat en forma vertical o quasi vertical.
 
tap
m
tapón m , buzón
plug, stopper, blockage
    
Peça de cautxú, metàl·lica, etc., que, introduïda o adaptada al broc o boca d'una bonera o conducte, intercepta la comunicació del seu contingut amb l'exterior.
SIN. bonó
 
tapa
f
tapa f
lid, cap
    
Peça que tanca per la part superior una capsa, una caixa, la tassa del vàter, etc., a la qual va generalment unida per mitjà d'una o més frontisses o altres mecanismes.
 
tapa de regsitre
f
   
Veg. registre
 
tapajunts
m
tapajuntas m
architrave, trim, joint cover
    
Llistó amb què es tapa el junt comprès entre el bastiment i la paret. (DIEC)
SIN. guarnit , tapeta
 
tapeta
f
   
Veg. tapajunts
 
tàpia
f
tapia f
earth wall
    
Tros de paret fet de terra pastada i premsada dins d'un motlle d'aproximadament 60 centímetres d'alçària i assecada a l'aire.
 
tàpia

tapia, tapial
pisé, pisé de terre, rammed-earth
    
1. Tros de paret fet de terra pastada i premsada dins d'un motlle de 60 centímetres d'alçària i assecada a l'aire.|2. Paret feta de tàpies. (DIEC)
 
tàpia en massa
f
tapial en masa m
solid earth wall
    
Mur homogeni format exclusivament per tàpia, és a dir, per terra compactada.
 
tapiera
f
tapial m
pisé formwork
    
Encofrat senzill, propi per a construir tàpies, que consisteix bàsicament en dues peces planes de fusta mantingudes paral·leles i verticals. (DIEC)
 
tardor
f
otoño m
autumn, fall
    
1 Estació de l'any, entre l'estiu i l'hivern, que comença a l'equinocci de tardor i acaba al solstici d'hivern.|2 En climatologia, part de l'any que a l'hemisferi nord comprèn els mesos de setembre, octubre i novembre, i al sud, els mesos de març, abril i maig. (DIEC)
 
tarima
f
tarima f
platform
    
Taulat movible que forma una plataforma un poc més elevada que el paviment d'una sala, per a posar-hi una taula, un tron, etc.
 
tarja
f
tragaluz m
clerestorey, clearstorey
    
Obertura rectangular practicada a la part superior d'una paret o d'un envà, sobre una porta, pensada més com a entrada de llum que com a element que facilita la vista o la ventilació.
 
tassa (del vàter)
f
taza (del váter) f
pan, w.c. pan
    
Recipient o part principal d'un vàter que conté a més a més el sifò.
 
taulell
m
encimera f
worktop, countertop
    
Superfície plana en una cuina, un lavabo, un laboratori, etc., on es prepara menjar, serveix de lloc on deixar objectes, de lloc de treball, etc. mentre s'està dret.
 
taulell de cuina
m
tablero de cocina m , encimera de cocina
kitchen board
    
Superfície plana a l'atura de les mans sobre la qual es preparen els aliments en una cuina. Normalment porta incorporat la pica per rentar i els fogons per cuinar.
SIN. fogons , marbre de cuina
 
tauler
m
tablero m
board
    
Superfície plana i prima de material i dimensions diverses, que es troba en diferents parts d'un edifici.
 
tauler aglomerat
m
tablero aglomerado m
partcle board, chipboard
    
Tauler fet amb partícules de fusta, de diferent mida i qualitat, consolidades mitjançant una resina sintètica. Es comercialitzen en densitats diferents i diversos tractaments: hidrofugat, ignifugat, etc.
 
tauler ceràmic encadellat
m
tablero cerámico machihembrado m
ceramic matchboard
    
Superfície formada per maons foradats (normalment de grans dimensions) col·locats de pla, amb uns costats encadellats que faciliten i rigiditzen les unions.
 
tauler hidrofugat
m
tablero hidrofugado m
moisture-resistant board
    
Tauler, normalment de fusta, amb un tractament que impedeix el pas de la humitat a l'interior del tauler. Sol ser un tractament superifial que no protegeix el cantell de les vores.
 
tauler ignifugat
m
tablero ignifugado m
fire-retardant board
    
Tauler, normalment de fusta, amb un tractament que el protegeix davant del foc. Sol ser un tractament superifial que no protegeix el cantell de les vores.
 
tauló
m
tablón m
plank
    
Peça de fusta llarga, gruixuda i plana de secció rectangular.
 
tec (fusta)
m
teca (madera) f
teak wood
    
Fusta de tec (Tectona grandis), arbre originari de l'Àsia meridional, apreciat per la seva fusta de color bru groguenc, untuosa al tacte, dura i resistent, usada principalment en la construcció de naus i mobiliari d'exteriors.
 
tècnica
f
técnica f
technique
    
Conjunt de coneixements i procediments necessaris propis d'un determinat procés de construcció.
 
tecnologia
f
tecnología f
technology
    
Conjunt de tècniques constructives. (GDLC)
 
tefló
m
teflón m
Teflon
    
Polímer perfluorat, derivat del tetrafluoroetilè, inert químicament, estable tèrmicament i resistent als solvents, que en forma de cinta prima s'utilitza enlloc de l'estopa com a material per segellar unions roscades.
 
tela
f
   
Veg. làmina
 
tela asfàltica polimèrica
f
   
Veg. làmina asfàltica polimèrica
 
temperat -ada
adj
templado -da adj
temperate
    
Moderat, ni molt calent ni molt fred. (DIEC)
 
temperatura
f
temperatura f
temperature
    
Magnitud termodinàmica definida per l'equilibri tèrmic de manera que, quan el seu valor és igual en dos sistemes, no flueix calor entre ells i, quan el seu valor és diferent, la calor flueix des del sistema amb valor més elevat al sistema amb valor més baix d'aquesta magnitud. (DIEC)
 
tendal
m
toldo m
awning, marquee, canopy
    
Tela que, mantinguda estesa a certa distància de terra, serveix per a fer ombra i protegir de la pluja. (GDLC)
 
tensió
f
tensión f
stress
    
Valor numèric d'un esforç, mesurat en unitats de força partit per unitats de superfície.
 
tensió admissible
f
tensión admisible f
soil bearing capacity
    
Tensió màxima a la qual es pot sotmetre un terreny amb la fonamentació de forma que els assentaments que es produeixen siguin acceptables.
 
tensor
m
tensor m
turnbuckle
    
Dispositiu metàl·lic format per un cos allargat, obert o tubular, als extrems del qual hi ha dues rosques de pas contrari per on penetren i s'ajusten dues barres roscades. Els extrems externs d'aquestes barres poden ser oberts (amb un passador) o tancats (amb un ull) i mitjançant el gir del cos s'acosten o se separen.
 
tensor
m
tensor m
turnbuckle
    
Dispositiu, utilitzat sobretot en estructures de cables, que permet escurçar-se i allargar-se mitjançant el gir sobre si mateix.
 
termòmetre
m
termómetro m
thermometer
    
Aparell per a mesurar la temperatura. (GDLC)
 
termoventilació
f
termoventilación f
thermoventilation
    
Sistema de calefacció a través d'un element calefactor format per un ventilador que impulsa l'aire calent escalfat per una resistència elèctrica o per un circuit d'aigua calenta.
 
terra cuita
f
   
Veg. terracota
 
terra radiant
m
suelo radiante m
radiating floor
    
Sistema de calefacció que escalfa el terra del local (a través d'un circuit d'aigua calenta o d'una resistència elèctrica) i aquest irradia calor.
 
terra tècnic
f
suelo técnico m
access floor, raised floor, platform floor, access flooring system
    
Plataforma sobre el sostre estructural que crea un espai entre ells per on es poden disposar instal·lacions, sobretot elèctriques i de telecomunicacions. Normalment està format per uns elements que són desmuntables per la part superior mitjançant ventoses.
 
terracota
f
terracota f
terracotta
    
Element constructiu fet amb argila modelada i cuita.
SIN. terra cuita
 
terrassa
f
terraza f
terrace
    
Balcó de grans dimensions o terrat al qual s'accedeix directament des de l'interior d'un local habitable.
 
terrat
m
azotea f , cubierta transitable f
usable roof, flat roof
    
Coberta plana, amb accés a través d'escales o ascensor, amb un paviment i unes baranes que permeten l'ús segur d'aquest espai.
SIN. coberta transitable
 
terratzo
m
terrazo m
terrazzo (tiles)
    
Material per a pavimentació que consisteix en un conglomerat de sorra i ciment amb trossos de marbre o de granit, sotmès a poliment. (GDLC)
 
terreny
m
terreno m , suelo m
ground, soil
    
Capa externa de l'escorça terrestre, originada per l'alteració de les roques sota la influència dels agents atmosfèrics i dels éssers vius, utilitzada com a suport de les edificacions.
SIN. sòl
 
tesar
v tr
tensar v tr
to tighten
    
Sotmetre un element a un esforç de tracció.
 
tessel·la
f
tesela f
tessera
    
Petita peça, més o menys quadrada, de marbre, de terra cuita, de vidre, etc., que forma part d'un mosaic.
 
testera
f
   
Veg. capcer
 
testera
f
   
Veg. paret de capcer
 
teula
f
teja f
tile, roof tile, roofing tile
    
Cadascuna de les peces de terra cuita, generalment corbes i una mica més amples d'un extrem que de l'altre, que són unides les unes amb les altres de manera que formin sobre la coberta d'una casa o d'una altra construcció una superfície per la qual es pugui escórrer l'aigua de pluja. (GDLC)
 
teula alacantina
f
   
Veg. teula plana d'encaix
 
teula àrab
f
teja árabe f
Spanish tile, mission tile (USA), barrel tile
    
Teula ceràmica de forma acanalada, amb un costat més ample que l'altre, de forma que permet col·locar-les en filera, solapant-se unes amb les altres.
SIN. teula aràbiga
 
teula aràbiga
f
   
Veg. teula àrab
 
teula canal
f
teja canal f
under-tile, drain tile
    
Cadascuna de les teules posades, en una teulada, amb la cara còncava per amunt. (GDLC)
SIN. teula canalera
 
teula canalera
f
   
Veg. teula canal
 
teula ceràmica
f
teja cerámica f
clay tile, ceramic tile
    
Teula feta amb ceràmica basta. N'hi ha de molts tipus: àrabs, planes, romanes, etc.
 
teula cobertora
f
cobija f , teja cobija f
over-tile, imbrex, crest tile
    
Cadascuna de les teules corbes disposades amb la concavitat mirant avall per tal de cobrir els espais compresos entre dues canaleres. (GDLC)
SIN. teula tapadora
 
teula de formigó
f
   
Veg. teula de morter
 
teula de morter
f
teja de mortero f , teja de hormigón f
concrete roof tile
    
Teula de morter, normalment colorejat, amb acabat llis o granulós, de forma plana o ondulada i que encaixa tan per testa com pels costats amb les teules contígües.
SIN. teula de formigó
 
teula flamenca
f
teja flamenca f
Flemish roof tile
    
Teula amb una secció semblant a una W, amb una volta convexa al mig, dues petites canals contígües i dues semi voltes també convexes als costats. Encaixa amb les teules laterals i cavalca sobre la inferior.
 
teula mixta
f
   
Veg. teula romana
 
teula plana
f
teja plana f
flat tile
    
Placa, normalment ceràmica, de forma rectangular, amb uns costats emmotllats de forma que encaixin amb la peça contigua. La superfície principal sol portar unes petites canals que condueixen l'aigua fora dels junts.
 
teula plana d'encaix
f
teja plana de encaje f , teja de Alicante f , teja de Marsella f
pantile
    
Tipus de teula plana on la secció transversal fa unes ondulacions que formen unes canals al llarg del pendent de la coberta.
SIN. teula alacantina
 
teula romana
f
teja romana f , teja mixta f
Roman tile
    
Nom que es dona a diferents tipus de teules, normalment ceràmiques, que en una sola peça contenen la teula canal i una cobertora lateral que encaixa amb la canal de la teula adjacent.
SIN. teula mixta
 
teula tapadora
f
   
Veg. teula cobertora
 
teula vidriada
f
teja vidriada f
glazed roof tile
    
Teula ceràmica amb un revestiment de vernís vítric. S'utilitza sobretot per raons estètiques.
 
teulada
f
tejado m
tile roof, roof
    
Coberta feta amb teules. Per extensió, qualsevol coberta.
 
tija
f
varilla f
rib, rod
    
Barreta llarga i prima, especialment la que sosté alguna peça, l'empeny o en rep el moviment. (DIEC)
 
tirador
m
   
Veg. ansa
 
tirant
m
tirante m
stay, tie
    
Element d'una estructura que treballa únicament a tracció.
 
tirantet
m
latiguillo m
form tie
    
Element metàl·lic que connecta i manté la distància dels dos encofrats d'un mur de formigó.
SIN. bastó
 
tiratge
m
tiro m
draught
    
Corrent d'aire que s'estableix al llarg d'una xemeneia i que fa que es renovi l'aire d'una llar, d'un fogar, etc. (DIEC)
 
tirolesa
f
tirolesa f
roughcast machine
    
Aparell manual accionat amb una manovella que s'utilitza per a projectar morter o estuc sobre la paret. (CTERM)
 
topall
m
tope m
limit, doorstop
    
Peça que, col·locada a posta, limita la cursa d'una altra peça: d'una porta, d'una finestra, d'un calaix, etc.
 
tornapunta
m
tornapunta m , puntal inclinado m
brace, raking shore
    
Puntal inclinat que soporta una força vertical o una empenta horitzontal descansant contra un pla també vertical o horitzontal respectivament.
SIN. puntal inclinat
 
torsió
f
torsión f
torsion
    
Tipus d'esforç sobre un material que provoca que les molècules llisquin unes sobre les altres, formant cercles concèntrics i mantenint el pla de separació entre elles.
 
totxana
f
tochana f , ladrillo doble hueco m
hollow brick (6 holes)
    
Maó foradat de sis forats, de 14x29x9 cm.
 
totxo
m
   
Veg. maó massís
 
tova
f
toba f
floor quarry, quarry tile
    
Peça quadrada de ceràmica per a pavimentar o coronar ampits, més gran i gruixuda que una rajola. (DIEC)
 
tova
f
adobe m
adobe
    
Maó sense coure, assecat al sol. (DIEC)
SIN. atova
 
tovalloler
m
toallero m
towel rail
    
Suport on es penja la tovallola. (DIEC)
 
tracció
m
tracción m
tension
    
Tipus d'esforç sobre un material que provoca que les molècules se separin unes de les altres.
 
tram
m
   
Veg. crugia
 
tram
m
tramo m
stretch, flight
    
Part, secció, tros, resultat de la divisió d'una cosa, especialment en allò que fa referència a la seva longitud, com per exemple una biga contínua, un pòrtic, una escala, etc.
 
tram d'escala
m
   
Veg. ram d'escala
 
translació
f
traslación f
translation
    
Moviment d'un cos segons el qual, a cada instant, tots els seus punts es mouen en una mateixa direcció i amb una mateixa velocitat. (DIEC)
 
translúcid -a
adj
translúcido -da adj
translucent
    
Que deixa passar la llum però no deixa veure distintament els objectes a través seu. (GDLC)
 
transmissió
f
transmisión f
transmission
    
Fer passar alguna cosa d'un lloc a un altre: el so, la llum, la calor, etc.
 
transmissió de la calor
f
transmisión del calor f
heat transmission
    
Intercanvi d'energia, en forma de calor, entre dos punts separats.
 
transparent
adj
transparente adj
transparent
    
Que deixa passar la llum de manera que poden veure's els objectes a través seu. (GDLC)
 
transpiració
f
transpiración f
sweating, transpiration
    
Acció o efecte d'excretar aigua en forma de vapor. Normalment s'aplica als cosos dels animals quan suen.
 
transport vertical
m
transporte vertical m
vertical transport
    
Conjunt d'elements que faciliten el moviment de persones i objectes entre els diferents pisos d'un edifici.
 
transversal
adj
transversal adj
cross-sectional
    
En el sentit de l'amplada o dimensió mínima.
 
trapa
f
trampilla f
hatch
    
1. Porta que tanca una obertura practicada en un sostre o trespol.|2. Obertura d'una trapa. (DIEC)
 
trau
m
caja f , cotana f
mortise, mortice
    
Forat quadrangular que és fet en una peça de fusta, en una paret, etc, per fer-hi passar la metxa d'una barra, el travesser d'una bastida o d'un bastiment, etc.
SIN. mossa , encaix
 
trava
f
riostra f
brace
    
Element estructural que evita que una estructura es plegui.
SIN. riosta
 
través
m
tizón m
header
    
Aresta de dimensió mitjana d'un maó, d'n carreu, etc., normalment igual a la meitat del llarg menys el gruix del junt.
 
travesser
m
travesaño m
crosspiece, runner, rail
    
Element horitzontal, de fusta, acer galvanitzat, alumini, etc., que fa de rigiditzador o de suport (inferior, transversal o superior) dels muntants
 
treball
m
trabajo m
work
    
Efecte d'una força en tant que venç una resistència i, per tant, es produeix un desplaçament del seu punt d'aplicació. (GDLC)
 
treball vertical
m
trabajo de altura m , trabajo vertical m
industrial climbing
    
Conjunt de tasques de reparació o de manteniment que es duen a terme, mitjançant tècniques derivades de l'escalada i l'espeleologia, en parts d'edificis i de construccions l'accés a les quals és difícil o té un cost elevat. (CTERM)
 
treballador -a vertical
m i f
trabajador -a vertical m i f
industrial climber
    
Persona que, mitjançant tècniques d'escalada i espeleologia, s'ocupa de fer tasques de reparació i manteniment en parts d'edificis i de construccions l'accés a les quals és difícil o té un cost elevat. (CTERM)
 
tremolar
v intr
temblar v intr
to shiver, to shake
    
Agitar-se amb moviments curts, ràpids i repetits, tenir tremolor. És un dels mecanismes homeostàtics dels humans per generar calor.
 
tremujal
m
   
Veg. biga tremujal
 
trencaaigües
m
goterón m , lagrimero
drip, throat
    
Aresta viva que ressegueix la part inferior d'una cornisa, d'un ampit, d'una llinda, d'un ràfec o dels escopidors de les fulles de portes i finestres, per tal que els regalims d'aigua no segueixin façana avall o no s'introdueixin a l'interior. (DIEC)
 
trencaonades
m
rompeolas m
breakwater
    
Obra marítima construïda per a defensar un port, una rada o una riba de l'embat de les onades. (CTERM)
SIN. escullera
 
trespol
m
techo m
floor
    
Sostre que separa dos espais, normalment aquell que no té una gran massa.
 
trespol
m
   
Veg. forjat
 
tribuna
f
mirador m , tribuna f
bow window
    
Espai cobert i clos amb vidres, sobre la plataforma d'un balcó. (DIEC)
SIN. mirador
 
trifàsic -a
adj
trifásico -ca adj
three-phase
    
Corrent elèctric que té tres fases. Normalment utilitza conductors elèctrics tetrapolars (tres fases i neutre).
 
tub
m
   
Veg. canonada
 
tub d'extracció
m
tubo de extracción m
extraction tube
    
Conducte pel qual s'extreuen els fums o l'aire viciat d'un local.
 
tub flexible
m
tubo flexible m
flexible tube
    
Tub utilitzat per allotjar conductors elèctrics, de fàcil manipulació que es pot doblegar i adaptar a l'entorn.
 
tub rígid
m
tubo rígido m
rigid tube
    
Tub utilitzat per allotjar conductors elèctrics, de rigidesa elevada que no permet doblegar-se, per la qual cosa s'ha d'utilitzar en trams rectes i derivacions en T o en L.
 
tuber -a industrial
m i f
tubero -a industrial m i f
pipe fitter
    
Persona que interpreta els plànols i realitza els traçats pertinents per al muntatge i la instal·lació de canonades i dels seus accessoris, tant al taller com a l'obra. (CTERM)
 
turca
f
   
Veg. placa turca
 
ubicació
f
ubicación f
position, location
    
Lloc on hi ha situat un edifici o un terreny. (DIEC)
 
ull d'escala
m
ojo de escalera m , hueco de escalera
stair well, well
    
Espai buit entorn del qual tomben els trams de l'escala que el limiten, que serveix per ventilar i il·luminar l'escala, sobretot els pisos inferiors.
SIN. forat d'escala
 
ultraviolat -ada
adj
ultravioleta adj , ultraviolado -da adj
ultraviolet
    
Regió de l'espectre electromagnètic que comprèn l'interval que va des de la llum visible fins a la regió dels rajos X. (DIEC)
 
unió
m
unión m
joint
    
Connexió entre dos materials, elements o components en una edificació.
 
unitat condensadora
f
unidad condensadora f
condensing unit
    
Part d'una màquina de fred que a través d'un compressor condensa el fluid refrigerant amb un procés exotèrmic.
 
unitat evaporadora
f
unidad evaporadora f
evaporating unit
    
Part d'una màquina de fred que a través d'una vàlvula d'expansió evapora el fluid refrigerant amb un procés endotèrmic (produeix fred).
 
UPE
sigla
UPE sigla
C-beam
    
Perfil d'acer estructural, la secció del qual és com una C, (o una U girada). Es diferencia dels perfils UPN perquè el gruix de les ales és constant, i no afuat cap als extrems.
 
UPN
sigla
UPN sigla
C-beam
    
Perfil d'acer estructural, la secció del qual és com una C, (o una U girada). Es diferencia dels perfils UPE perquè el gruix de les ales no és constant, sinó que està afuat cap als extrems.
 
urinari
m
urinario m , mingitorio m
urinal
    
Petita pica adossada a la paret, amb instal·lació d'aigua corrent, que en els lavabos destinats als homes serveix per a orinar-hi. (DIEC)
SIN. orinador
 
urinari de paret
m
   
Veg. urinari mural
 
urinari de paret
m
urinario de pared m
slab urinal
    
1. Paret revestida amb pedra natural polida o amb una làmina d'acer inoxidable que recull l'orina a través d'una canal situada tot just al peu de la paret. Es neteja a través d'una sèrie d'aspersors situats sobre la pròpia paret a una certa alçada.|2. Conjunt d'urinaris individuals fets amb pisa que, col·locats una al costat de l'altre, són una versió més higiènica que el model anterior.
 
urinari mural
m
urinario suspendido m , urinario mural m
bowl urinal
    
Urinari individual, en forma de cavitats prefabricades de pisa que fan fixades a la paret.
SIN. urinari de paret
 
valona
f
babero m
flashing
    
Xapa metàl·lica o similar que es col·loca a la unió de xemeneies, parets o qualsevol sortint d'una coberta, i el vessant de la coberta, per tal d'evitar el pas de l'aigua a través d'aquesta unió.
 
vàlvula
f
   
Veg. clau
 
vàlvula antiretorn
f
válvula antirretorno f
non-return valve, check valve
    
Vàlvula que permet el pas d'un fluid en una direcció però impedeix el pas en direcció contrària.
 
vàlvula de regulació
f
válvula de regulación f
discharge valve, regulating valve
    
Vàlvula que regula el pas del fluid, en oposició a la clau de pas.
 
vàlvula de tres vies
f
válvula de tres vías f
three-ways valve, three-port valve
    
Vàlvula motoritzada que se situa en un punt on concorren tres tubs formant una T. En funció d'un sensor de temperatura impulsa l'aigua que arriba per un tub a un o altre tub de sortida. S'utilitza per enviar l'aigua a la caldera quan no està prou calenta o retornar-la al circuit de calefacció si encara està prou calenta.
 
vàlvula motoritzada
f
válvula motorizada f
motorized valve
    
Vàlvula de regulació operada amb un motor elèctric, utilitzada en sistemes de calefacció automàtics aportant un control modulat del sistema.
 
vapor
m
vapor m
steam, vapour
    
Gas en què es transforma un líquid o un sòlid absorbint calor. (DIEC)
 
vas d'expansió
m
vaso de expansión m
expansion vessel, diaphragm tank
    
Dipòsit partit en dues cambres per una membrana elàstica. En una part hi ha aire a una certa pressió i a l'altre aigua en contacte directe amb l'aigua del circuit de calefacció. Quan la temperatura de l'aigua augmenta, es produeix un augment de volum que no sempre pot ser compensat per les dilatacions dels tubs. En aquest cas la membrana del vas d'expansió es deforma comprimint l'aire i permetent un augment de volum del conjunt de l'aigua.
 
vàter
m
inodoro m , váter m , retrete m
toilet, lavatory, water-closed, loo
    
1. Instal·lació on s'orina i es fan les defecacions consistent en un recipient adequat i un dipòsit d'aigua amb un dispositiu que, en ésser accionat, fa rajar l'aigua per arrossegar les deposicions cap als baixants i les clavegueres. |2. Cambra on hi ha el vàter. (DIEC)
 
vàter de dipòsit alt
m
inodoro de cisterna alta m
high tank toilet, pull chain toilet
    
Tipus de vàter on el dipòsit es troba separada de la tassa, normalment en un punt elevat de la paret posterior. L'abocament de l'aigua es fa mitjançant una cadena que penja i que s'ha d'estirar.
 
vàter de dipòsit baix
m
inodoro de cisterna baja m
low tank toilet, two-piece toilet
    
Tipus de vàter on el dipòsit es troba recolzat sobre una prominència posterior de la tassa.
SIN. vàter de motxilla
 
vàter de motxilla
m
   
Veg. vàter de dipòsit baix
 
vàter de paret
m
inodoro suspendido m , inodoro mural m
wall-mounted toiled, hanging toilet, suspended toilet
    
Vàter que s'aguanta per un costat, en voladís, amb ancoratges a una paret.
SIN. vàter mural
 
vàter de peu
m
inodoro de pedestal m
pedestal toilet
    
Vàter la tassa del qual descansa directament sobre el terra. Pot tenir el desguàs lateral o vertical en la zona de contacte de la tassa i el terra.
 
vàter mural
m
   
Veg. vàter de paret
 
vegetació
f
vegetación f
vegetation
    
Conjunt de plantes que creixen estructuradament en una regió o en un indret determinats. (DIEC)
 
vena
f
   
Veg. veta
 
vent
m
viento m
wind
    
Moviment horitzontal de l'aire degut a causes naturals. (DIEC)
 
ventilació
f
ventilación f
ventilation
    
Acció i efecte de fer circular l'aire per l'interior d'un edifici, especialment fer-hi entrar aire de fora i treure'n el viciat.
 
verdet
m
cardenillo m
verdigris
    
Carbonat bàsic de coure, de color verd, que es forma a la superfície dels objectes de coure, de bronze o de llautó que estan en contacte amb l'aire. (DIEC)
 
verdet
m
verdín f
mould, mold (USA)
    
Revestiment verdós, format principalment per algues microscòpiques, que es fa sobre les teules o altres superfícies exposades llarg temps a la humitat. (DIEC)
 
vergueró
m
   
Veg. llistonet
 
vernís
m
barniz m
varnish
    
1. Dissolució d'una o més resines en un oli o en un líquid volàtil que hom aplica a una superfície i que, una vegada seca, forma una capa que li dóna brillantor, resistència a l'aire i a la humitat, aïllament elèctric, etc.|2. Substància transparent amb què es recobreix la terrissa o porcellana que es vitrifica per la cocció.
 
vessant
m
vertiente f , faldón m
slope
    
Cada un dels plans d'una teulada.
SIN. aiguavés
 
veta
f
veta f , veteado m
grain
    
En una roca, una fusta, etc., vena, llista o ratlla de diferent color, consistència o composició, que allò que l'envolta.
SIN. vena
 
vianantització
m
peatonalización f
pedestrianisation, pedestrianization
    
Transformació d'una via urbana en zona de vianants.
SIN. conversió en zona de vianants
 
vibració
f
vibración f
vibration
    
Moviment periòdic de les parts d'un edifici originat per una font d'energia mecànica (ex. un motor) que provoca deformacions elàstiques.
 
vidrat- ada
adj
vidriado -da adj
glazed
    
Cobert d'un vernís vítric, s'aplica a una ceràmica o a una rajola. (DIEC)
SIN. vidriat- ada
 
vidre
m
vidrio m
glass, glazing, pane
    
Substància amorfa, transparent o translúcida, dura i trencadissa quan és freda, però pastosa i plàstica a temperatures elevades, resistent a l'acció química de la majoria de substàncies, feta fonent una mescla de sílice i carbonat de sodi o de potassi amb petites quantitats d'altres bases, i a la qual es poden donar diferents coloracions mitjançant l'addició d'òxids metàl·lics.
 
vidre armat
m
vidrio armado m
wired glass
    
Vidre de seguretat, que conté en el seu interior una fina malla rectangular metàl·lica que manté els trossos en el seu lloc en cas de ruptura, evitant així el perill d'accidents.
 
vidre doble
m
vidrio doble m
double glazing
    
Conjunt format per dos vidres de qualsevol tipus (laminars, translúcids, trempats, etc.) i de dimensions superificials iguals, units i segellats pel perímetre de forma que es crea una cambra d'aire interior totalment estanca. S'utilitza en tancaments exteriors degut a l'augment important de la seva resistència tèrmica. Si els vidres que el formen tenen gruixos diferents es millora de forma clara el seu comportament d'aïllament acústic.
 
vidre emmotllat
m
   
Veg. pavès
 
vidre imprès
m
vidrio impreso m
printed glass, rough-cast glass
    
Làmina de vidre que en el procés de fabricació, en fase tova, ha estat sotmès a un procés de premsat amb uns rodets de cares rugoses. El producte resultant és translúcid però no transparent.
 
vidre laminar
m
vidrio laminar m
laminated glass
    
Vidre de seguretat, format per dos o més llunes de vidre unides entre si mitjançant una làmina de butiral que manté els trossos en el seu lloc en cas de ruptura, evitant així el perill d'accidents. A més a més, amb aquest tipus de vidre es poden aconseguir gruixos molt elevats conformant un producte d'altíssima resistència mecànica.
 
vidre pla
m
vidrio plano m , luna (de vidrio, de cristal) f
pane, sheet of glass
    
Làmina de vidre de cares planes i paral·leles, que s'utilitza en els tancaments dels edificis.
SIN. lluna (de vidre)
 
vidre premsat
m
vidrio prensado m
pressed glass
    
Vidre que es fabrica mitjançant motlles metàl·lics per a eleborar objectes idèntics i en sèrie.
 
vidre trempat
m
vidrio templado m
tempered glass, toughened glass
    
Vidre sotmès a un procés de fabricació amb un refredament superficial sobtat que n'augmenta la resistència i fa que en trencar-se s'esmicoli amb bocins molt petits, evitant d'aquesta forma que quedin trossos grans que podrien ser perillosos.
 
vidriat- ada
adj
   
Veg. vidrat- ada
 
vidriera
f
vidriera f
stained-glass window
    
Bastidor amb vidres aguantats per llistons, per a tancar una finestra, una porta, etc., sense privar l'accés de la llum.
 
vinclament
m
pandeo m
buckling
    
Deformació per curvatura de les parets, de les columnes i d'altres elements verticals que treballen per compressió, quan suporten càrregues excèntriques respecte a llurs eixos. (DIEC)
 
vinclar

   
Veg. fer panxa
 
visita d'obra
f
visita de obra f
site meeting
    
Trobada entre els diferents agents que formen part de l'execució d'un edifici: arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador, constructor, encarregat, subministradors, etc., que es repeteix de forma periòdica durant l'obra (setmanalment) i que serveix per prendre decisions entorn al desenvolupament de l'obra.
 
vista
f
vista f
view
    
Allò que es veu des d'un punt. (DIEC)
 
voladís
m
   
Veg. mènsula
 
volandera
f
arandela f
washer
    
Peça en forma de corona circular que es posa al voltant d'un eix, com la que es posa entre la femella o el cap d'un cargol i la peça que subjecten.
 
volta
f
bóveda f
vault
    
Estructura arquitectònica corbada que forma un sostre, sosté un cobert, una escala, etc., conformada amb elements que recolzen mútuament i exerceixen una pressió exterior suportada per parets, pilars, etc. (DIEC)
 
volta a la catalana
f
bóveda tabicada f , bóveda a la catalana f
Catalan vault
    
Volta feta amb rajola o maó de pla. Normalment consta d'una capa presa amb guix i una altra o dues més preses amb morter.
SIN. volta tradicional
 
volta d'escala
f
bóveda de escalera f
stair vault
    
Volta a la catalana utilitzada com a estructura dels diferents trams d'una escala.
 
volta tradicional
f
   
Veg. volta a la catalana
 
volum de prohibició
m
volumen de prohibición m
exclusion volume
    
Espai en el qual no hi pot haver cap mecanisme elèctric, presa de corrent o punt de llum, degut a la proximitat d'instal·lacions d'aigua i el conseqüent perill d'electrocució.
 
volum de protecció
m
volumen de protección m
safety volume
    
Espai al voltant d'una dutxa o banyera on només es poden muntar determinats tipus d'aparells elèctrics per tal de prevenir electrocucions. Estan numerats del 0 al 3 en funció de la severitat de les restriccions.
 
volum tancat
m
volumen cerrado m
closed volume
    
Espai habitable delimitat completament per tancaments.
 
vorada
f
bordillo m
kerb, curb
    
Filera de peces de pedra o de formigó que forma la vora o el marge d'una andana o d'una vorera, que separa els vianants del trànsit de vehicles contigu.
 
voral
m
arcén m
verge, hard shoulder
    
Franja de terreny pla, pavimentada o no, de la vora d'una via interurbana que fa de contenció del ferm de la calçada i dóna un marge de seguretat als vehicles i als vianants. (DIEC)
 
voravia
f
   
Veg. vorera
 
vorell
m
   
Veg. marge
 
vorera
f
acera f
pavement (UK), sidewalk (US), footpath
    
Part lateral d'una via urbana, generalment més alta que la calçada, destinada al pas de la gent que va a peu. (DIEC)
SIN. voravia
 
xafogor
f
bochorno m
sultry weather, muggy weather
    
Sensació desagradable produïda per la calor i una humitat relativa alta, que dificulta la evaporació de la suor i, per tant, fa que la pell es torni enganxosa.
SIN. botorn
 
xamfrà
m
chaflán m
chamfer
    
Cantonada d'un edifici constituïda per un pla que forma angles obtusos amb qualsevol de les dues façanes que la determinen. (DIEC)
 
xapa
f
chapa f
plate, coat
    
Planxa o placa prima de metall, de fusta, de plàstic o d'altres materials. (DIEC)
 
xapat -ada
adj
chapado -da adj
plated, coated
    
Recobert d'una xapa o placa molt prima (de fusta, metall, etc.).
 
xarxa aèria (d'electricitat)
f
red aérea (de electricidad) f
overhead (power) transmission line
    
Xarxa elèctrica publica que transcorre a través de conductors elèctrics penjats entre diferents punts de suport: torres, pals o elements fixats a una façana.
 
xarxa de clavegueres
f
   
Veg. clavegueram
 
xarxa de terres
f
red de tierras f
earth network, ground network
    
Conjunt de conductors i elements clavats a terra que configuren la connexió de terra en una instal·lació elèctrica.
 
xarxa en arbre
f
red en árbol f
network in tree
    
Xarxa que disposa d'unes línies principals de les quals es deriven altres de secundàries, de les quals deriven altres encara més secundàries i així successivament.
 
xarxa pública
f
red pública f
public network
    
Conjunt de conductes, connexions i altres elements que serveixen per abastir d'aigua, electricitat, etc. o donar algun servei a la comunitat.
 
xarxa soterrada
f
red enterrada f
buried network
    
Xarxa pública que es troba sota el nivell del terra, sigui encastada directament o a través de conductes més grans.
 
xemeneia
f
chimenea f
chimney, flue
    
Conducte que dóna sortida al fum, als productes de la combustió, d'un fogar.
SIN. fumeral
 
xemeneia de ventilació
f
chimenea de ventilación f
ventilation duct
    
Conducte o espai de gran altura pel qual circula amunt, cap a l'exterior, l'aire viciat procedent d'un local o recinte interior,.
 
XPS
sigla
   
Veg. poliestirè extrudit
 
xunt
m
shunt m
shunt, shunt duct
    
Xemeneia de ventilació, activada per un barret d'aspiració estàtica, que consisteix en un conducte general que té adossada una columna de conductes individuals connectats al general al final d'un recorregut parcial. (DIEC)
 
zenc
m
   
Veg. zinc
 
zinc
m
cinc m
zinc
    
Metall de color blanc blavós, trencadís a baixes temperatures i a temperatures superiors als 200 °C, mal·leable a temperatures intermèdies i força resistent a l'acció de l'aire i de la humitat. Utilitzat sobretot en cobertes, desguassos d'aigües pluvials i per a la protecció del ferro i acer (galvanitzat).
SIN. zenc